W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
   
  "NIET VOOR MIJ"
   
  "Zonder geld en zonder prijs"

   
   
  Dat zijn de woorden, waarmee God aan allen de gave van het eeuwige leven aanbiedt. Wonderbare boodschap van liefde! Maar nog wonderlijker is het, hoe weinigen het zijn die deze woorden willen aannemen.
  Een gebeurtenis, lang geleden voorgevallen, moge duidelijk maken, wat ik bedoel.
   
  Een vriend van de armen bestelde meermalen een zak kolen (je weet wel, brandstof voor de kachel van vroeger) voor mensen, van wie hij wist, dat zij in behoeftige omstandigheden verkeerden. Het was in die winter zeer koud; de sneeuw lag dik, en de vriendelijke gever verheugde zich bij de gedachte, dat zijn geschenk in vele huizen en harten warmte en gezelligheid zou brengen.
  De kolenwagen hield stil voor de verzakte deur van een vervallen huisje; de kolenman klopte aan, en zei tegen de oude man daarbinnen, dat hij een mud kolen voor hem had.
  "Van wie?"
  "Ik weet het niet,"
  zei de man
  "maar ik moest ze hierheen brengen. Daar zijn ze dus."
  "Het is een vergissing; ze zijn niet voor mij," antwoordde de oude.
   "Zo"n gelukje zou mij niet te beurt vallen. Ik heb geen vrienden, die mij kolen voor niets geven."
  "Maar ze zijn voor de man, die onderaan de dijk woont. Bent u dat dan niet?"
  "Ja, dat wel. Maar - het moet toch een vergissing zijn. Misschien is het een andere dijk."
  "Onzin, man; neem de kolen en wees dankbaar. Ik kan hier niet de hele dag blijven praten!"
  "Neem ze maar weer mee. Ze zijn niet voor mij, en ik wil er verder niets mee te maken hebben."
  En hij sloot zijn deur en keerde naar zijn koude haard terug.
  De wagen rolde weg, met zich mee voerende het geschenk, dat voor de oude man bedoeld was.
  De volgende dag hield dezelfde wagen stil bij een armzalig hofje in de stad, en dezelfde kolensjouwer, met een zak kolen op zijn nek, klopte aan een van de deurtjes.
  "Ik breng hier kolen voor u. Waar kan ik ze laten?"
  "Ze kunnen niet voor mij zijn,"
  antwoordde de man aan de deur, 
  "het moet een vergissing wezen."
  "Het is geen vergissing,"
  zei de kolenman. 
  "Kijk, hier is het adres: No. 24 - een mud kolen. Is het duidelijk of niet?"
  "Het is mijn adres, dat is zeker,"
  hernam de ander, 
  "maar deze kolen zijn niet voor mij, en ik neem ze niet aan. Ze zijn vast voor een ander."
  "Het is wat moois, "
  zei de kolenman, terwijl hij zich nadenkend achter het oor krabde. "Wat bezorgen die kolen mij een moeite. Het lijkt wel of ik jullie vergif breng. Hier komt nu een heerlijk mud kolen, en je weigert ze aan te nemen. Maar laten doe ik ze toch; want gisteren nam ik ze van een ander huis weer mee terug op mijn wagen, en kreeg er een standje voor. Dus, als je je kolenhok niet opent, dan stort ik de zak hier in het portaaltje uit."
  Dat hielp. De man opende de deur van zijn kolenhok, eraan toevoegende: "je zult gauw genoeg terug zijn om ze weer weg te halen; daarom zal ik er mij nog maar niet over verheugen. Maar als ze echt voor mij waren, zou ik er dankbaar voor zijn."
  Nog een huis bezocht de kolensjouwer met zijn vrachtje, klopte aan en zei tot het oude vrouwtje, dat aan de deur verscheen: "Hier zijn kolen voor u!"
  "Voor mij? hoe kan dat? Ze zullen zeker voor iemand anders zijn!"
  "Neen, moedertje, hier staat duidelijk uw naam en huisnummer: No. 8 -een mud kolen."
  "Echt waar! Wel, wel, dan denk ik dat God ze mij gestuurd heeft, want niemand anders zou weten, dat mijn laatste schepje kolen op de kachel ligt. Breng ze maar binnen. Ik ga er God voor danken!"
  "U hebt groot gelijk,"
  zei de man alleen, maar in zichzelf voegde hij eraan toe: "Zij is de enige, die verstandig is. De anderen zijn dwazen!"
   
  Ja, hoeveel zulke dwazen zijn er wel in de wereld!
  Gods geschenk is zo groot. Hij gaf Zijn eigen Zoon voor arme zondaren; maar hoe weinigen zijn er die Hem willen aannemen.
  De kolen waren al betaald door de gever.
   
  Zo werd ook voor de behoudenis van zondaren de prijs betaald, namelijk het kostbare bloed van Gods Zoon, die "Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen" 1).
  Toch, hoewel God aan allen het eeuwige leven aanbiedt als een vrije gift, ontvangen alleen zij het, die deze gift waarderen. "Want de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen" 2).
  Die "velen" zijn zij die niet doen als die oude man, maar gelijk het oude vrouwtje.
  "Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden" 3).
  1) 1 Timotheus 2: 6; 2) Mattheus 20:28; 3) 1 Johannes 4:10
   
  Uit: Reisgids voor het leven
  [Bewerking: Frisse Wateren - rm]

   

  Lees meer...
   
  Vacature
  Godsstad uitzendbureau werft aan.
   
  Het Koninkrijk der Hemelen is met onmiddellijke ingang op zoek naar:
  Medewerkers (m/v/k)
   
  Taakomschrijving
  De taak van deze medewerkers is om de komst van het Koninkrijk aankondigen en voorbereiden. Het is een fulltime functie. Er wordt van medewerkers verwacht dat ze zowel in teamverband als zelfstandig goed uit de voeten kunnen.
   
  Salaris
  De salariëring is volgens de overeenkomstige CAO-normen:
  Gratis burgerschap van het Koninkrijk, aangenomen worden als kind van God, bevrijd van de straf der zonde.
  Bovendien wordt voor een gratis dienstwoning gezorgd.
   
  Profielomschrijving
  Liefdevol, vredelievend, geduldig, vol vreugde, vriendelijk, goed voor anderen, vol vertrouwen op God, zachtmoedig, beschikt over voldoende zelfbeheersing, niet verwaand.
   
  Interesse?
  Je kunt je aanmelden via een bereidverklaring in een persoonlijk onderhoud met de Koning. Hij houdt daarvoor dagelijks onbeperkt zitting. Een afspraak hoef je niet van te voren te maken.
  Dus meld je vandaag nog aan!!!
   
   

  Lees meer...
  Haast NIEMAND geloofd wat Gelovigen IN Christus aan de wereld meedelen, en waardoor deze Gelovig zouden worden.
  NIEMAND geloofd, tot men met eigen ogen ziet. Doch men merkt niet op wat men behoort te zien.
  Maar NIEMAND van deze, zal ook opkijken of geloven wat er staat te gebeuren, ook al gebeurd dit nu reeds, wat in de bijbel al eeuwenlang geschreven staat, en wat er ZAL gebeuren.
   
   
  dus Weest waakzaam want Jezus komt spoedig!
  En ook al geloof je het niet, doe dan even wat onderzoek, want wat riskeerd u? Maar... neem eens de bijbel en hou dit tegen het licht van wat er in de wereld gaande is.
   
  Nog zeg ik het eens, wat zou u missen, als die miljoenen gelovigen die nu nog leven, en die miljarden die gestorven zijn, het nu wel eens bij het rechte eind hebben gehad?
   
  Die redding is slechts één gebed van u af!
  Ga nu naar Jezus toe met dit gebed, dat u met uw eigen woorden (ten dele?) kan uitspreken. doe dit spontaan en zonder enige verplichting!!!
  wij noemen het, het Zondaarsgebed 
  (Dit is een Gebed om een nieuw, veranderd en heilig leven
  (of: hulp van God))
  Here Almachtige God in de naam van Jezus Christus, uw enige zoon kom ik in vrijmoedigheid tot u. 
  Ik heb Uw hulp nodig Heer.
  Verlos mij van alle verkeerde dingen die ik gedaan heb en nog steeds doe. 
  Verlos mij ook van de aarzeling, ja dit geweldige maar ogenschijnlijk onmogelijke hartsverlangen dat U mij in mijn hart gaf.  Ja Heer, ik wil weten of dit waar is wat die Christenen over U vertellen, dat U er bent en of U dit ook in mij kan/wilt verwezenlijken. 
  Maar vergeef mij dat ik voor U bang was.  Omdat U mij misschien niet zou willen. Ik was bang van u Heer dat u mij niet zou vergeven omdat men gezegt heeft dat u heilig bent, en dat ik dacht dat U nooit meer naar me omkeek. 
  En ik weet voor mezelf, ik ben een grote zondaar, ik ben u onwaardig. 
  O Vader als u van mij nog iets kan maken, dan bid ik u om vergeving voor al mijn zonden en al mijn ongerechtigheden die ik in mijn hele leven heb gedaan.  Wees mij toch genadig Heer. 
  Kom in mijn leven Here Jezus, en leidt mij door Uw Heilige Geest, zodat ik misschien die liefdevolle mens word die ik kan zijn als U helemaal de ruimte krijgt in mijn leven. 
  Heer echt niet mijn, maar Uw wil geschiedde! 
  Doe het Vader God, neem mijn leven om Uw naams wil en verander het naar het beeld van Uw zoon. 
  In de naam van Jezus Christus bid ik dit U.
   
  Amen
  Nu, zal u misschien nog echt niets ervaren, maar weet, als u dit gebed met een open hart hebt gedaan, dan mag u er zeker van zijn, dat Jezus "JA" zei, en dat u weldra zult ervaren, dat er in uw leven dingen zijn veranderd, dingen waarvan uzelf misschien nog geen weet had.
  Doch van één punt mag je beslist overtuigd zijn.
  U bent met zekerheid een kind van God geworden.
  Dus, nodig vandaag nog Gods Geest uit in de naam van Jezus Christus! Vergeet deze naam NOOIT, en vraag en bid alles in ZIJN Naam.
  Want Hij alleen is de Weg, de Waarheid, en het Leven, niemand komt Tot de vader dan door de naam van Jezus.
  Dus, sta open voor Zijn aanwezigheid in jouw leven! 
   
  Wees je ervan bewust dat talrijke christenen waarmee je wereldwijd in Hem verbonden bent, samen met jou bidden en aan dezelfde woorden uit Mat 18: 19 - 20  zullen denken. 
  Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.
  20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
   
  Reacties
  Naam
  E-mailadres
  Opmerkingen
  Dit is een verplicht veld
  Maak even wat tijd om dit te bekijken
   
  Aan de andere kant van het kruis

   

  Deze film werd geproduceerd door Jacob Damkani, oprichter en directeur van Trumpet of Salvation voor Israel”. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een Israëlier een film heeft gemaakt over Yeshua, gepresenteerd in Zijn Joodse context. Wij bidden en geloven dat deze productie de ogen zal openen van vele Joden om Yeshua te zien zoals Hij werkelijk is. Wij willen u aanmoedigen om deze bediening te steunen, zodat wij onvermoeibaar het Evangelie kunnen verkondigen aan Israël.Eerst aan de Jood, op een Joodse manier.

   

  www.TrumpetofSalvation.org

  Lees meer...
  "Yéééé ik heb het gevonden!" roept men.
  Maar heeft men dan ook Het Eeuwig Leven ??
  "Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen!"
  Romeinen 11:36 
  Dit is niet een ritueel dat op specifieke woorden is gebaseerd, maar veeleer een spirituele handleiding of heenwijzing voor een oprechte eerste stap in je overtuiging.
  En als u overtuigd bent van de juiste zin van Zijn daad, en dat Hij dit gedaan heeft voor uw persoonlijk leven, om u in het reine met God te brengen, bid dan dit gebed. :
   
  “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu weglopen van mijn vroegere zondige leven tegenover U. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden is gestorven en dat Hij uit de dood herrees, levend is, en mijn gebed hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer in mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te regeren en te heersen. Zend alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen, en om Uw wil voor de rest van mijn leven uit te voeren. Ik bid dit in de naam van Jezus. Amen.”
   
  Wees er dan vanaf nu van overtuigd dat dit heeft plaatsgevonden ook al voel of ervaar je dit nu nog niet. Ga nooit op je gevoelens af, want deze kunnen aardig misleiden, ga af op de dagen die gaan komen, of ja, het kan zelfs nu al op dit moment zijn. Maar meestal ervaar je het in de dagen hierna. In elk geval wees ervan overtuigd dat je nu een kind van God bent, doordat je het offer van Jezus in jouw eigen leven hebt aanvaard en hierdoor Heeft God alles van jouw leven in zijn Vaderhand genomen. Wees zoals je kan, gehoorzaam, en luister een wijle nadat je gebeden hebt naar zijn stem die tot je hart spreekt.
   
  WENmanager
  Lees meer...
  En Jezus moest lachen…
   
  Heb jij ook moeite met een humorloze Jezus?
  Hij genas zieken, was kwaad op het tempelplein, bang in Gethsemane, verdrietig toen Hij Jeruzalem zag, Hij stierf aan het kruis en stond weer op. Maar nergens in de Bijbel lees je leterlijk dat Jezus ‘lachte’.
  Dat kan dus niet volgens Harry Wallace. Hij heeft in de afgelopen jaren vijftig kunstenaars gevraagd om de ‘lachende, blije, liefdevolle Jezus’ uit te beelden.
   
  Kunstenaar Wallace ontdekte nadat hij christen geworden was dat religieuze kunst altijd onmenselijke humorloze kanten van Jezus toonde. "Wat me ook opviel dat Jezus altijd een blanke, blauwogige, blonde arische man was. Maar dat was dus allemaal niet realistisch:" legt Wallace uit. Dus riep hij kunstenaars op een etnische en blije Jezus weer te geven.

   
  Dus zie je een goochelende Jezus, Jezus als Filipijnse vrouw die wat drinkt met vrienden, Jezus die Petrus vastgrijpt op de ijsbaan.  Volgens de voormalig bisschop van Edinburgh, die de expositie steunt, is het belangrijk om te onthouden dat de 'lachende Jezus' een product is van onze fantasie. "We lezen nergens in de Bijbel dat Hij lachte, wel dat hij huilde, maar ik ben er van overtuigd dat er regelmatig een grijns op Jezus gezicht te zien was:" vertelt de oud-kerkleider.
  De lachende Jezus hebben we al wel in verschillende verfilmingen van Jezus leven gezien. In de klassieke Jezusfilm verschijnt er een milde glimlach op het gezicht van de Heiland als Hij een kind op zijn schoot trekt. Maar een pas echt hard lachende en dansende Jezus komen we tegen in de Jezusfilm uit 1995 met in de hoofdrol Jeremy Sisco.
  Hoe onbijbels is dit nu precies? In Lukas 10 vers 21 staat: 'Terzelfder tijd verblijdde Hij (Jezus) Zich door de Heilige Geest'. Het Griekse woord 'agalli'aoo’ wordt daar gebruikt, een woord wat zoiets zou betekenen als roepen en springen van blijdschap. Zie je Jezus al voor je?
   
  En hoe moet je Johannes 15 vers 11 lezen, als je gelooft dat Jezus lachen niet belangrijk vond?
  Jezus zegt daar: 'Ik heb dit gezegd met de bedoeling dat mijn blijdschap in u zal zijn. U zult grote blijdschap ervaren.'
  Hoe ervaren wij dan Jezus blijdschap? Is dat een soort devote innerlijke blijdschap, of mag het ook een spontane hartstochtelijke jubelsessie zijn?
   
  Je kan er in ieder geval niet omheen dat Jezus het belangrijk vindt dat wij blij zijn in Hem. Bij blijdschap hoort een lach, of op z’n minst een hemelse glimlach. Smile youre a christian!
   
   
  Of heb jij ook geen moeite met een humorloze Jezus?
  ik wel !
   
   
  Lees meer...
  "Om effectief te zijn in gebed is het belangrijk om te leren onderscheiden wanneer we moeten doorzetten en vuriger bidden in een situatie en wanneer we moeten loslaten."

  Ik zegen jou in Jezus naam.

  Florent

  Lees meer...
  "Bidden is : alles met de Vader bespreken; Zijn mening, Zijn wil, Zijn plannen vragen, en onze uitvoering van die plannen met behulp van Zijn genade, kracht en ..."
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl