W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  klik op de afbeelding
   
   
  "Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt."
   
  Johannes 15 : 15
  Omdat Jezus Christus Here en Meester is, zou Hij ons slaven kunnen noemen, maar in plaats daarvan noemt Hij ons Zijn vrienden. Omdat Hij onze Meester is, zouden we Hem onvoorwaardelijk en blindelings moeten gehoorzamen, maar Jezus vraagt ons te gehoorzamen uit liefde.
   
  klik op deze afbeelding
  Maranatha!
  Reacties
   
  Gods liefdesverklaringen...  ‘Bergen zullen wijken, heuvels wankelen,
  maar onwrikbaar is mijn liefde voor jou,
  onwankelbaar mijn belofte van vrede en vriendschap.’
  De Heer heeft gesproken, hij die met jou is begaan.
  Jesaja 54:10

  Ik heb van je gehouden
  met een
  eeuwigdurende liefde;
  liefdevol heb Ik je naar Mij toegetrokken.
  Jeremia 31:3

  Telkens wanneer ik je naam noem,
  denk ik met tederheid aan je,
  met diepe ontroering en wil ik je helpen.
  Neem dat van me aan.
  Jeremia 31:20

  Maar Christus is voor ons gestorven,
  toen wij nog een zondig leven leidden.
  Zo laat God ons duidelijk zien
  hoeveel hij
  van ons houdt.
  Romeinen 5:8

  In zijn liefde had hij van tevoren beslist
  dat hij ons door Jezus Christus
  als zijn kinderen zou aannemen.
  Efeziërs 1:5

  U bent door God uitgekozen,
  hem behoort u toe en
  hij heeft u lief.
  Kleed u dus met medeleven, goedheid,
  bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
  Verdraag elkaar en vergeef elkaar.
  Kolossenzen 3:12

  U bent de geliefde kinderen van God.
  Wees daarom zoals hij.
  Leef in liefde naar het voorbeeld van Christus.
  Efeziërs 5:1-2

  Wij weten, broeders en zusters,
  dat God u in zijn liefde heeft uitgekozen.
  1 Tessalonica 1:4

  Heer, uw liefde wil ik bezingen,
  uw trouw openlijk verkondigen.
  Dit zal ik u toezingen:
  ‘Uw liefde is standvastig,
  uw trouw onwankelbaar als de hemel’.
  Psalm 89:2, 3

  Maar ik zal zingen over uw kracht,
  juichen over uw liefde, mijn God,
  vanaf de vroege morgen.
  Want u bent een burcht voor mij,
  een toevlucht in nood.
  Psalm 59:17

  Met hart en ziel breng ik u dank,
  u, mijn Heer en mijn God;
  altijd zal ik u vereren.
  Want uw liefde voor mij is groot:
  u redde mij uit het duistere dodenrijk.
  Psalm 86:12-13

  Uw liefde is meer waard
  dan het leven,
  daarom wil ik u eren en danken,
  mijn leven lang.
  Naar u strek ik mijn handen uit,
  uw naam zal op mijn lippen zijn.
  Psalm 63:4-5

  Breng hulde aan de Heer, want hij is goed!
  Eeuwig duurt zijn liefde.
  Psalm 32:10

  Wie op hem vertrouwen,
  omringt hij met liefde.
  Psalm 32:10

  Heer, uw liefde reikt tot in de hemel,
  uw trouw tot de wolken.
  Het heil dat u brengt,
  is onmetelijk als de hoogste bergen;
  de uitspraken die u doet,
  zijn onpeilbaar als de diepe oceaan.
  U bevrijdt mens en dier;
  uw liefde, God, is een kostbaar goed,
  onder uw vleugels zijn wij veilig,
  wij, zwakke mensen.
  Psalm 36:6-7

  Steeds als ik dacht te bezwijken,
  hield uw liefde me staande.
  Als ik ten einde raad was,
  beurden uw troostende woorden me op.
  Psalm 94:18, 19

  Al verkeer ik in grote angst,
  al word ik bedreigd,
  u houdt mij in leven.
  U steekt uw hand uit en redt mij.
  U blijft voor mij zorgen,
  uw liefde is eeuwig.
  Psalm 138:7-8

  Ik maak er geen geheim van:
  u bent goed en betrouwbaar,
  liefdevol en trouw, u brengt uitkomst.
  Psalm 40:11

  Gods Lieveling zal men u noemen,
  en Gelukkig Getrouwd uw land.
  Want de Heer heeft u lief,
  uw land zal weer een man hebben.
  Want zoals een jongen een meisje trouwt,
  zo zal God die u heeft opgebouwd,
  trouwen met u.
  Uw God zal blij met u zijn,
  zoals een bruidegom met zijn bruid.
  Jesaja 62:4-5

  Ik heb jullie lief zoals de Vader mij liefheeft.
  Zorg dat jullie in mijn liefde blijven.
  Als jullie je aan mijn geboden houden,
  blijven jullie in mijn liefde.
  Dit is mijn opdracht aan jullie:
  heb elkaar lief.
  Johannes 15:9-10, 17

  Ik wil je maken tot
  mijn bruid,
  ik wil je winnen voor altijd
  met recht en gerechtigheid,
  met liefde en bewogenheid.
  Hosea 2:21

  Want God had de wereld
  zo lief,
  dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft,
  opdat iedereen die in hem gelooft,
  niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
  Johannes 3:16

  Volken, breng hulde aan de Heer!
  Naties, bewijs hem eer!
  Overweldigend is zijn liefde,
  eeuwig duurt zijn trouw.
  Psalm 117
   

   

  Lees meer...

   

  HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
  Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
  Psalm 139: 1-3.

  Dat is toch wel bijzonder!
  Wij zijn ons vaak niet bewust dat de HERE God ons ziet, of aandacht heeft voor ons.
  Hij kent ons door en door. Tot op de bodem toe.
  Je staat op uit je stoel, de HERE weet dat. Je gaat naar je kamer, de Here ziet je. Hij weet wat je denkt.
  Wij mensen willen nog wel eens zeggen: Gedachten zijn vrij! Maar ze zijn niet vrij. En Satan wil er echt gebruik van maken.
  Met al onze wegen is de HERE bekend. Ook als wij naar plekken gaan waar Hij ons niet graag ziet. Of achter de computer gaan zitten en net dat goddeloze program aanzetten.
  Ook onze woorden zijn de Here bekend. Is het niet om angstig van te worden?
  Ja en nee.
  Ja, als we ons niet van de verkeerde weg willen bekeren.
  Nee, als we onze zondige gedachten, woorden of daden, belijden en er vergeving voor vragen.
  Als we schuilen bij de Here Jezus, die ook voor onze zonden betaalde. Dan gaan we het fijn vinden dat Gods ons omsluit, van achteren en van voren.
  Dat U Heer Uw hand op mij legt, mij bemoedigt en sterkt tot de strijd om het goede te doen en het kwade na te laten.
  Dan gaan we zeggen: Wonderlijk zoals U mij kent Heer, het gaat mijn begrip te boven.!

  bron: `t Kompas

  Lees meer...
   
  stromen van levend water
  Stromen van levend water...
  Dat zijn woorden die ons uitnodigen om een ontmoeting met Jezus te hebben.
  'wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven'.
  Jezus Christus is Zelf de bron!. Samen Zijn woorden "drinken" geeft een diepe verbondenheid met Hem en ook een leven van diepe verbondenheid met elkaar.

  Laat de Fontein stromen!
   
  Jesaja 44:3
  Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen
   
  Johannes 7:38
  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
   
  Lees meer...

   

  HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
  Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
  Psalm 139: 1-3.

  Dat is toch wel bijzonder!
  Wij zijn ons vaak niet bewust dat de HERE God ons ziet, of aandacht heeft voor ons.
  Hij kent ons door en door. Tot op de bodem toe.
  Je staat op uit je stoel, de HERE weet dat. Je gaat naar je kamer, de Here ziet je. Hij weet wat je denkt.
  Wij mensen willen nog wel eens zeggen: Gedachten zijn vrij! Maar ze zijn niet vrij. En Satan wil er echt gebruik van maken.
  Met al onze wegen is de HERE bekend. Ook als wij naar plekken gaan waar Hij ons niet graag ziet. Of achter de computer gaan zitten en net dat goddeloze program aanzetten.
  Ook onze woorden zijn de Here bekend. Is het niet om angstig van te worden?
  Ja en nee.
  Ja, als we ons niet van de verkeerde weg willen bekeren.
  Nee, als we onze zondige gedachten, woorden of daden, belijden en er vergeving voor vragen.
  Als we schuilen bij de Here Jezus, die ook voor onze zonden betaalde. Dan gaan we het fijn vinden dat Gods ons omsluit, van achteren en van voren.
  Dat U Heer Uw hand op mij legt, mij bemoedigt en sterkt tot de strijd om het goede te doen en het kwade na te laten.
  Dan gaan we zeggen: Wonderlijk zoals U mij kent Heer, het gaat mijn begrip te boven.!

  bron: `t Kompas

  Lees meer...
  zij -die dit lezen- zijn geschapen als...
  "kinderen des lichts"
   
  Wij zijn geschapen als kinderen des lichts en het is nooit Gods bedoeling geweest dat mensen in het duister zouden ronddolen.
  En hoe vaak gebeurt dit tegenwoordig niet, dat velen geen uitweg meer zien en zij alleen nog maar een leegte en duisternis van binnen kennen.
  Zij gaan alle mogelijkheden proberen om die leegte op te vullen en verlustigen zich dan in juist dingen die hen nog meer in het duister hullen.
  Niet in de sterren staat ons lot en leven beschreven, niet in hen die in onze handen kunnen lezen wat er op ons pad komt, maar in Gods handen.
  Ons leven ligt in Gods handen en waar kan het beter liggen dan bij Hem!
  Daar ligt het immers veilig en geborgen?
  Hij die het licht geschapen heeft, Hij die ons geschapen heeft, zou Hij niet weten hoe te handelen wanneer wij geen uitweg meer zien en alles donker om ons heen is?
  Blijf maar dicht bij Hem, dicht in het licht van Zijn aanwezigheid, dan zal er zelfs in de diepste duisternis een lichtstraal zijn van Hem, die het Licht is!
   
  Dank U Heer, dat U ons Licht wil wezen in de duistere nacht!
   
  Lees meer...

  MOEILIJKHEDEN OP DE WEG

  Er was eens een koning die een zware steen op de weg legde en zich daarna verstopte om te zien wat er zou gebeuren. Wat zouden zijn onderdanen doen? Vanuit zijn schuilplaats zag hij mensen van allerlei rang en stand die om de steen heen liepen en hun weg vervolgden. Sommigen luid mopperend op de koning die er niet voor zorgde dat de wegen in zijn rijk begaanbaar waren. Totdat ten slotte een arme boer voorbijkwam met een vracht groente op de rug, die hij in de stad wilde verkopen. Hij legde zijn zware last op de grond en met veel moeite lukte het hem de steen naar de kant van de weg te rollen. Toen zag hij een beurs die onder de steen verstopt was geweest. In de beurs bevonden zich enkele goudstukken en een briefje waarop stond dat de persoon die de zware steen zou verwijderen, deze goudstukken mocht houden.

  Van deze arme boer kunnen we leren dat hij ongevraagd bereid was iets te doen voor een ander. Als er moeilijkheden op onze weg komen, wat doen we ermee? Gaan we er met een grote boog omheen? Zijn we bereid op te ruimen wat we kunnen opruimen? We mogen die steen op de weg zien ook zien als beproevingen die we tegenkomen. Van zijn beproevingen zegt Jesaja: 'Zie, mijn bittere beproeving werd mij tot heil.'

   

  schrijver onbekend

  Lees meer...
  HET HANDJE DAT JE VASTHOUDT
   
  Het handje van het jongetje of meisje dat je vast mag houden, is soms kleverig of heeft een wrat onder het duimpje. Maar het belangrijkste is toch dat dit duimpje toekomst heeft. Er komt een dag dat deze handen een Bijbel óf een pistool vasthouden, pianospelen in de gemeente óf de roulette draaien; behoedzaam de wonden verbinden van een leprapatiënt óf hevig trillen doordat de door alcohol aangetaste hersenen de controle erover verloren hebben. Op dit ogenblik bevindt die hand zich in jouw hand. Het kind van wie die hand is, vraagt om leiding. Je houdt een mens vast voor wie je verantwoordelijk bent. Dat hij of zij van dag tot dag groeit naar de christelijke rijpheid van een volwassene. Hoe belangrijk is het dat wij dagelijks voor onze kinderen bidden en ze aan de Heer opdragen. De wens van ieder oprecht ouderhart kan in een kort gebed worden uitgedrukt. Het luidt: 'God, almachtige Vader, wij brengen onze kinderen bij U; wilt U hun schreden op heilige wegen leiden; laat uw licht op hen schijnen, ook in de donkerste dagen. Ondersteun hen tot aan hun levenseinde en breng hen ten slotte veilig in uw hemel.'
   
  schrijver onbekend
  Lees meer...
  Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des HEREN.
   
  jesaja 54 :17
   No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the LORD, and their righteousness is of me, saith the LORD.
   
  Isaiah 54 :17
   
  Lees meer...
  De kruidenier
   
  Sleutelvers:
  "Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn". - Romeinen 8:16

  De kruidenier was altijd als eerste uit zijn bed. Hij had een zwaar bestaan. Hij sloofde zich uit voor zijn klanten, want die waren bij hem koning. Aan het eind van de dag moest hij zijn boeken nog bijwerken en uiteindelijk ging hij dan naar bed met de zorgen voor de volgende dag. Als hij ziek zou worden, wie zou dan zijn zaak runnen? Nee, ziek zijn was iets wat hij zich niet kon permitteren. Het was ook al heel lang geleden dat hij voor het laatst weg was geweest met vakantie. Hij offerde alles op voor zijn bedrijf. Aan ijver ontbrak het hem niet. En toch kon hij het niet bolwerken. De felle concurrentie met de grote supermarkt aan het eind van de winkelstraat kon hij eigenlijk niet meer aan. Zijn prijzen konden niet lager. Hij maakte zich grote zorgen over zijn verdere bestaan.

  Op een dag werd hij benaderd door een landelijk concern dat met een geweldig voorstel kwam: Hij zou zijn bedrijf mogen blijven runnen. Hij moest wel de naam van het concern op zijn gevel laten schilderen. Op al zijn artikelen zouden nieuwe verpakkingen moeten komen met de naam van het landelijke concern erop. De administratie zou door iemand van het concern gedaan worden. Bij ziekte zou er vervanging komen en hij kreeg een royale vakantieregeling met extra vrije dagen. Met kerst kreeg hij een kerstpakket en voor zijn oude dag hoefde hij zich ook geen zorgen te maken. Vanaf die dag had hij weer zin in zijn dagelijkse werk. Hij moest gewoon doorgaan met verkopen, terwijl het landelijk concern al zijn zorgen overnam. Regelmatig bezochten zij hem vanuit het hoofdkantoor en vroegen of alles naar wens verliep. Alles verliep prima. Ja, hij was weer gelukkig en werkte hard voor 'zijn' concern!

  Toepassing:
  Zo is er troost voor Gods kinderen. Wij hoeven niet bezorgd te zijn, want toen de Here Jezus Christus onze levens overnam, kwam Zijn Geest in onze levens. En nu getuigen Zijn Geest met die van ons, dat wij kinderen van God zijn. Gods Geest is nu altijd in ons, Hij geeft ons ook steun als we het niet meer zien zitten. De Heilige Geest kan ons ook sterk houden als onze eigen geest zwak is.

  Aanvullende bijbelgedeelten:
  Mattheus 6:33 / Johannes 14:26 / 1 Corinthiers 3:16

  bron: beeldbijbel.nl

  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl