W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
  Romeinen 8:1-2
   
  Wat een liefde, dat God zijn enige geboren Zoon offert, opdat wij mogen leven.
  Dat wij overigens zijn bevrijd van de wet van de zonde en de dood, waardoor wij vergeving mogen ontvangen voor onze zonden, en allen die in Jezus Christus zijn, eeuwig leven hebben ontvangen.

  Eeuwig!!!
  Lees meer...

  Tien Redenen om God te prijzen
  (Efeziërs 1 : 3-14)

  Het eerste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs beschrijft de zegeningen die God aan jouw en alle gelovigen in Christus Jezus geeft. Moge deze tien redenen om God te prijzen dikwijls in je gedachten komen, als je er aan denkt wat God allemaal voor jouw gedaan heeft.

  1. Omdat Hij Jou Gezegend Heeft met Allerlei Geestelijke Zegen
  “Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus” (vs.3).
  God houdt ervan om Zijn volk te zegenen.

  Omdat Zijn geestelijke zegeningen weggelegd zijn in de hemel, zijn zij niet begrensd door onze handel en wandel op aarde. Zij zijn gebaseerd op Zijn karakter en plan voor jouw.

  2. Omdat Hij Jou Heeft Uitgekozen
  “Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht” (vs.4).
  Geen Christen begrijpt waarom God hen uitverkoren heeft, maar in Zijn genade heeft Hij het gedaan.

  Jij werd een deel van Zijn goddelijke plan vóórdat de wereld begon. Doet deze genade je niet aansporen om Hem meer lief te hebben en voor Hem te leven.

   

  3. Omdat Hij Jou Heeft Voorbestemd en Aangenomen
  “In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil”(vs.5).
  Voorbestemd betekent “vooraf gekozen”. Gods Werk in jouw leven geeft de verzekering, dat Hij Zijn volmaakt plan voor jouw leven zal vervullen- dat je bent aangenomen in Zijn Gezin.

  Als je gelooft wat Jezus voor jouw gedaan heeft aan het Kruis, dan wordt je een zoon af dochter van de Levende God.

   

  4. Omdat Hij Jou Heeft Verlost
  “tot lof van de heerlijkheid Zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed” (vs.6-7a)
  God zond Zijn Zoon om de prijs te betalen, dat jouw zou terug kopen – om je vrij te maken uit de gevangenis van het zondige geweten.

  De prijs die God betaald heeft is niet in zilver of goud, maar met het bloed van Zijn eigen Zoon (1 Petrus 1:18-19). God heeft je vrijgemaakt!

   

  5. Omdat Hij Jou Heeft Vergeven
  “de vergeving van de overtredingen” (vs.7b).
  Door het offer van Jezus, houdt God ons niet langer schuldig om de zonden, die jij gedaan hebt. Hij heeft al jouw zonden vergeven.

  Dit betekent dat Hij niet langer aan één van je zonden (overtredingen) denkt. Jij bent onberispelijk voor Hem.
  Je kunt verzekerd zijn van Zijn voortdurende vergeving vandaag …… en zelfs morgen.

   

  6. Omdat Hij Jou Zijn Genade Overvloedig Heeft Bewezen
  “naar de rijkdom Zijner genade, welke Hij overvloedig heeft bewezen”(vs.8a)
  Gods genade betekent “Zijn onverdiende gunst”. God geeft jou wat je niet verdient.

  Jij bent gezegend met leven, adem en gemeenschap met Hem, en nog veel meer.
  God verlangt ernaar om aan mensen genade te schenken, en wanneer Hij geeft, geeft Hij in overvloed en in buitengewoonheid.

   

  7. Omdat Hij Jou het Geheimenis van Zijn Wil Laat Kennen
  “in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorge-nomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten”(vs.8b-10).

  Het geheimenis dat God openbaarde door Jezus is Zijn verlossingsplan. God heeft ook Zijn verlangen bekent gemaakt, dat alle gelovigen verenigd zijn in één Lichaam, de Gemeente.

  Er is geen verschil tussen man en vrouw, gebonden of vrij, Jood of Heiden. Wij zijn één in Christus.

   

  8. Omdat Hij Voorzien Heeft in een Eeuwige Erfenis
  “in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof Zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd” (vs.10b-12).

  Nu heeft God alles gegeven wat bij je verlossing behoort, met inbegrip van vrede met God en mede-erfgenaam met Christus.

  In de toekomst zul je al de geestelijke zegen in de Hemel ontvangen. Deze gave is voor jou bestwil en Zijn Glorie.

  9. Omdat Hij Jou Verzegeld Heeft in Christus
  “In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord de waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte” (vs.13).

  God “verzegelde” of markeerde jouw als Zijn eigendom door de aanwezigheid van de Heilige Geest in jouw leven.

  De verzegeling is een blijvende handeling die jouw de zekerheid geeft, dat jij een kind van God bent, recht hebbende op Zijn rijkdom en goedheid.

   

  10. Omdat Hij Jouw Erfenis Bewaart
  “[de Heilige Geest] die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid” (vs.14).

  De tegenwoordigheid van de Heilige Geest in jouw leven is een onderpand, een eerste betaling van de schatten die voor jouw zijn weggelegd in de Hemel.

  Wanneer je naar de Hemel gaat, zal je temidden van God in Zijn volheid verkeren.

  Er zal nog meer komen.

  Wat een geweldige reden om God te prijzen!

  Lees meer...

  Een man had een droom.

  Hij droomde dat hij langs het strand wandelde, samen met de HEER.
  Tegen de blauwe hemel tekenden zich perioden van zijn leven af.
  Voor iedere periode zag hij twee paar voetstappen in het zand; het ene paar van hemzelf, en het andere paar van de HEER.

  Toen de laatste periode afgebeeld was, keek hij terug naar de voetstappen in het zand.
  Plotseling zag hij dat er op vele plaatsen van zijn levensweg slechts één paar voetstappen was.

  Hij merkte ook op dat dit juist gebeurde tijdens de moeilijkste en droevigste tijden van zijn leven.

   

  Het deed hem echt verdriet en daarom vroeg hij de HEER ernaar. Hij zei:
  " HEER, U hebt gezegd dat als ik eenmaal besloot U te volgen, dat U dan de hele weg met mij zou gaan.
  Maar nu zie ik dat er juist in de moeilijkste tijden van mijn leven, slechts één paar voetstappen is. Ik snap niet dat U mij juist op die momenten hebt verlaten."

  Toen antwoordde de HEER:
  "Mijn dierbaar kind, Ik houd van je en zou je nooit verlaten. In jouw momenten van strijden en lijden, daar waar je maar één paar voetstappen ziet,

  daar was het...

   

   

   

  dat Ik je droeg!"

  lieve mensen, dit wilt de Heer ook voor jou doen!

  want :
  ... alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. ...Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
   

  ja dit is ook voor jou die dit leest.

  delichtbak1

  Lees meer...
  Hallo Mijn kind, ben je daar? Weet...

   
   
  Ik ben bij je. Altijd.
  Hoe je leven er ook uit ziet.
  Ik ben bij je. Altijd.


  Mijn hand is op je, jij bent Mijn kind.
  Mijn hand zal je leiden.
  Mijn hand zal je beschermen.
  Mijn hand zal je kracht geven.
  Mijn hand zal je nooit verlaten.

  Ik heb de keuze gemaakt om jou te helpen.
  Ik heb de keuze gemaakt om jou altijd lief te hebben.
  Ik heb de keuze gemaakt om er te zijn.
   

  Dus, rust in Mij. Rust in mijn aanwezigheid.
  Rust, Mijn kind, en je zult genezing vinden.
  Rust en je zult leven ontvangen.
  Rust en je zult Mij ervaren.

  Ik ben er. Bij jou. Altijd.

  Ik hou van je.

  Jezus

   

  Lees meer...

  Ik wist van aanpakken, zeiden ze.

  Handen uit de mouwen, zij laat de moed nooit zakken, zeiden ze.

  Iemand waarop je kan bouwen, zeiden ze,

  De schouders eronder, zei ik, en boog diep, nog dieper.

  Niemand leeft zonder een kruis te dragen, zeiden ze.

  En ik liep er al die tijd gewoon mee door.

  Ik had wat onder de leden, zeiden ze.

  Het gaat wel over, zei ik.

  Maar het zat dieper.

  Ik liep er uiteindelijk op vast.

  Onder de last van , mijn onvoltooid verleden ben ik uitgegleden.

  Ik ben vergroeid met het verlangen en de wensen.

  van de mensen om me heen.

  Geboeid , door Jan en alleman, mijn oor te lenen, mijn handen en mijn hart stond open,

  Ik heb de benen uit mijn lijf gelopen.

  ”Ik zou je dragen, weet je nog?’ Ik zou er altijd voor je zijn.

  Heb Ik gelogen?”

  Ik hield me groot, veel groter dan ik was.

  Ik heb het niet gered.

  Onder druk gezet, ben ik gebogen, in elkaar gedoken, gekrompen,

  Kleiner, veel kleiner dan ik ben.

  Ik heb mezelf belast met dit zelfgemaakte kruis.

  Vastgepind op verwijt en zelfbeklag.

  En wanneer ik aan den lijve ondervind dat wat je af wilt schudden,

  Zich sterker aan je bindt.

  Dringen verbeten splinters in mijn huid

  en groeien aan mijn hart tot wanhoop uit.

  Te lang heb ik begraven woede onder lagen van verdriet.

  En verdriet verpakt in de vrolijke kleuren van “ let maar niet op mij, het gaat goed zoals je ziet”.

  Maar, het gaat niet goed, zoals je ziet,

  Zo sta ik met mijn rug tegen de muur, van mijn geestelijk failliet.

  Moe ben ik, zo moe. Na al dat heilig moeten, leg ik mijn hoofd in m’n handen

  En zie alleen nog bodemloze grond onder mijn voeten.

  “Dochter”,zei Hij, toen Hij mijn schouder raakte,

  “Waar was je al die tijd?”

  Ik heb geen zin om te praten, U moet mij maar laten,

  Er zijn anderen die U vast harder nodig hebben.

  Ik ben U maar tot last,

  Ik ben bang dat ik.....En of ik het wil of niet , welt mijn verdriet omhoog

  Met geweld houd ik me in en vecht m’n ogen droog.

  Ik laat me niet kennen, niet nu. Nu niet.

  “Ik ken je” zei Hij. “Ik heb je gezien.

  Ik heb je met belangstelling gevolgd.”

  Als Hij me zo goed kent waarom verzwijgt Hij dan mijn schaamte en mijn schuld?

  Alles wat in me is gebogen, staat Hem scherp voor ogen.

  Hij staat klaar met Zijn vonnis uit te spreken,

  Over mijn zwakheid en gebreken.

  Maar Hij zei: “ Je lasten heb Ik in me omgedragen.

  Jouw vragen zijn met Mij verweven.

  Als antwoord heb Ik me gegeven aan jou

  O, ja je schuld heb Ik begraven, het is raar,

  Maar Ik ben vergeten waar.

  En je tranen zijn niet onopgemerkt aan Mij voorbij gegaan.

  Ze hebben Mij geraak, een voor een bewaard.

  Als parels bij elkaar gespaard.

  Een kroon waarmee je wordt getooid,

  Wanneer je verleden is voltooid.

  Want Ik heb dagelijks geleden aan je versplinterde bestaan.

  Ik heb je niet verlaten, Ik hing je aan.

  Vastgepind op jouw woede en verdriet

  Je bitterheid dronk Ik zonder verwijt.

  Elke dag zocht Ik naar wegen om uit te leggen, om je te zeggen,

  Dat Ik van je houd.

  Want Ik houd van je, Ik houd van je.

  Maar Ik heb gezwegen.

  Totdat jij jouw verhaal aan Mij verteld”

   

  Ik kijk op. En Hij?

  Hij lacht. Hij lacht mijn lasten licht als lucht

  En zingt mijn woede op de vlucht.

   

  “Sta op” zegt Hij.

  Je bent genodigd op Mijn feest.

  Ik kom, schoorvoetend kom ik, dichterbij.

  Hij richt me op en buigt mijn kromme wegen

  Om mij gratie te verlenen.

  “Mijn genade geneest” heeft Hij gezegd.

  Ik ben genodigd op Zijn feest.

  Bij Hem kom ik tot m’n eer.

   Tot aan die dag

   
   
  Ooit zal het zo zijn, dat de hemel open breekt
  En de doden zullen opstaan
  Ooit komt er een dag, dat U terug komt op een wolk
  Dat U kijkt met ogen stralend als de zon

  Ooit zal het zo zijn, dat we leven in een stad,
  waar geen pijn en geen verdriet is
  Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad
  Dat de vader onze tranen wist

  Refrein
  Tot aan die dag, wil ik weten wie U bent,
  wil ik leven dichtbij U en mij geven in aanbidding
  Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
  En uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk
  Tot aan die dag

  Ooit zal het zo zijn, dat we leven in een stad,
  waar geen pijn en geen verdriet is (oOoOh)
  Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad
  Dat de vader onze tranen wist

  Refrein
  Tot aan die dag, wil ik weten wie U bent,
  wil ik leven dichtbij U en mij geven in aanbidding
  Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
  En uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk
  Tot aan die dag

  Ik verlang zo naar de dag dat ik neer kniel aan Uw voeten
  En ik U mag herkennen aan Uw stem
  Als we samen hand in hand het hemels paradijs betreden
  Zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent

  Refrein
  Tot aan die dag, wil ik weten wie U bent,
  wil ik leven dichtbij U en mij geven in aanbidding
  Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
  En uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk
  Tot aan die dag.. (3x)
  Lees meer...

  In mijn wanhoop zei ik al:

  “Het is uit, U bent mij vergeten”.

  Maar toen ik om hulp schreeuwde,

  hebt U mij gehoord.

  Trouwe dienaren van de Heer, heb Hem lief!

  Hij beschermt wie vast in Hem geloven.

  Maar wie trots zijn krijgen hun volle straf.

  Ieder die uitziet naar de Heer:

  Wees moedig en vastberaden.

  Psalm 31:23-25

  God houdt van deze wereld. Hoe duister ze ook is. Hij plaatst ons er midden in. Om Zijn licht te laten schijnen. En het licht van God schijnt, als wij, dank zij de kracht van de H.Geest die Hij ons gegeven heeft, Zijn Woord met liefde en vrijmoedigheid uitspreken over het leven van mensen tot wie Hij ons zendt.

   

  De waarheid maakt vrij,( Joh.8:32 ) in wat voor situatie wij ons ook bevinden. Wat er ook aan de hand is in onze directe of indirecte omgeving. We moeten goed beseffen dat God ten alle tijde bereidt is om ons te helpen, als we maar bereid zijn om ons hart naar Hem te laten uitgaan.

  Dankzij Gods grote liefde en trouw kun je er zeker van zijn dat hij in iedere situatie wil helpen.

   

  Neem tijd om te lezen wat GOD in de Bijbel persoonlijk tot JOU zegt!

  God heeft zelf gezegd:
  ‘Ik laat u niet in de steek, Ik zal u niet verlaten.’
  Daarom kunnen we vol goede moed zeggen:
  ‘De Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen.
  Wat kan een mens mij aandoen.’


  Hebreeërs 13:5-6
  Lees meer...

  Wie stilt de storm in jouw leven?http://www.youtube.com/watch?v=wYRXoVmUFmA

  Wie stilt de storm in jouw leven?

  Lucas 8:22 En het geschiedde op een van die dagen, dat Hij in een schip ging met zijn discipelen, en Hij zeide tot hen: Laten wij oversteken naar de overkant van het meer; en zij staken van wal. 23 En terwijl zij varende waren, viel Hij in slaap. En er sloeg een stormvlaag neder op het meer en zij kregen water in en verkeerden in nood. 24 Toen kwamen zij en maakten Hem wakker en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen tot rust en het werd stil. 25 En Hij zeide tot hen: Waar was uw geloof? En zij werden bevreesd en zeiden met verbazing tot elkander: Wie is toch deze, dat Hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?
  Iedereen kent wel een storm in zijn/haar leven, vaak willen wij het allemaal zelf oplossen en dan ook nog het liefst op onze eigen manier, oftewel de Here Jezus slaapt dan.
  Maar als wij alles geprobeerd hebben en niets meer lijkt te helpen roepen ook wij net als de discipelen: ”Meester, Meester, wij vergaan!”.

  Dat is het moment dat wij dan eigenlijk ook de Here Jezus wakker maken en leggen wij Hem onze nood voor, als wij de Here Jezus vragen om de storm in ons leven te bestraffen zal Hij dat ook doen, maar wij moeten het Hem dan wel vragen, maar vaak staat dan ook onze trots en ongeloof in de weg, vaak is dat dan ook de reden dat wij niet meteen Jezus aanroepen in onze nood, wij moeten bijna vergaan eer wij om Zijn hulp gaan roepen, ook aan ons zal de Here Jezus dan waarschijnlijk vragen: ”Waar was uw geloof?”.

  In welke storm wij ons ook bevinden, roep iedere keer meteen de Here Jezus aan om Hem de storm te laten bedwingen.

  Waarom liet de Here Jezus nu de storm toe op het meer, vroeg ik mij eigenlijk af, Hij had de storm toch direct kunnen bestraffen, maar Hij ging lekker rustig slapen.
  Maar wat zouden de discipelen nu geleerd hebben als Jezus de storm meteen had bestraft, helemaal niets, nu werden zij bevreesd en zodoende kon Jezus hen laten zien dat ook Hij de macht heeft over alle natuurwetten en toch vroegen zij zich na dit wonder aanschouwd te hebben: ”Wie is toch deze, dat Hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?”.
  De Here Jezus is altijd onze redder in welke storm ons leven zich ook bevind, Hij staat klaar om ons te helpen hoe onze situatie ook weze moge, Hij staat klaar, jij hoeft alleen maar te vragen of moet Jezus ook tegen jou eerst zeggen: ”Waar was uw geloof?

  Bron : onbekend

  Lees meer...
  zie Hij komt op de wolken
  bij valavond...
  des nachts?
  Maar komen zal Hij
  dat heeft Hij beloofd !
  Lees meer...
  Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit?
  En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader.
  30 En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. 31 Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.  
   
   
   
  Lees meer...
  Enig, prachtig, geen woorden voor .
   
  Waar gebeurd of niet, het is wel iets om eens over na te denken.
  Op een dag vroeg een lerares aan haar leerlingen de namen van alle klasgenoten op een papier te schrijven en naast de naam enige ruimte te laten.
  Daarna zei ze tegen deze leerlingen dat ze het beste wat ze over deze klasgenoten zouden kunnen vertellen achter de naam moesten schrijven en dat ze achter iedere naam iets moesten schrijven.
  De opdracht duurde het gehele lesuur en aan het einde van de les moest de opdracht ingeleverd worden bij de lerares.
   
  In het weekeinde nam de lerares van iedere leerling een blad en schreef per leerling alle positieve en opbouwende opmerkingen op zijn of haar blad.
   
  Op maandag gaf ze tijdens haar les aan deze klas aan alle leerlingen hun lijst.
  Na slechts korte tijd begon iedereen te lezen en te lachen.
  "Is dat echt zo?", kon je horen fluisteren.
  "Ik wist niet dat ik voor iemand anders zoveel waarde had!"
  En ... "Ik wist niet dat anderen mij zo leuk vinden", waren de over het algemeen gehoorde commentaren.
   
  Na enige tijd werd er over deze lijsten niet meer gesproken.
  Ook wist de leerkracht niet of de leerlingen onderling of met hun ouders hierover gesproken hadden.
  Maar dat was ook niet het belangrijkste. Die oefening had zijn effect gehad.
  De leerlingen waren gelukkig met zichzelf en met de anderen.
   
  Enkele jaren later was een van haar leerlingen omgekomen in een oorlogsgebied en de lerares werd uitgenodigd voor de begrafenis en ze ging.
  De kerk was overvol met vele vrienden. Een voor een gingen de mensen die van hem gehouden hadden of hem gekend hadden bij zijn graf voorbij en bewezen hem de laatste eer. De lerares ging als een van de laatste naar zijn graf en bad voor hem.
   
  Nadat zij daarmee klaar was vroeg een collega soldaat van Mark aan haar: "Bent u Mark's wiskunde lerares?"
  Zij knikte bedroefd en zei zachtjes; "ja".
  Toen zei hij; "Mark heeft zeer vaak over u gesproken".
  Na de begrafenis was er gelegenheid tot condoleren en de meeste van Mark's vroegere klasgenoten, ook aanwezig, waren bij elkaar gaan zitten.
  Mark's ouders waren blij haar te zien en spraken haar aan. "We willen u iets laten zien", zei Mark's vader en haalde een portefeuille uit zijn broek. "Dit vonden we toen we door Mark's spullen gingen kijken nadat hij gesneuveld was en we dachten dat u het zou herkennen".
  Uit de portefeuille trok hij een sterk verouderd, veelgebruikt, bij elkaar geplakt blad, welke duidelijk zichtbaar vaak opengevouwen en weer dichtgevouwen was. De lerares wist zonder verder te kijken dat dit het blad was waarop alle goede, opbeurende en positieve dingen stonden die zijn medeklasgenoten opgeschreven hadden en zij bijeen geschreven had.
  "Wij willen u hiervoor zeer bedanken, dat u dit gedaan heeft", zei Mark's moeder.
   "Zoals u kunt zien heeft Mark  dit enorm gewaardeerd".
  Hierna verzamelden alle voormalige leerlingen zich
  rondom de lerares. Charlie lachte een beetje en bekende: "Ik heb mijn lijst ook nog. Deze ligt in de bovenste lade van mijn bureau".
  Heleen, de vrouw van Joost, zei: " Joost heeft me gevraagd of ik uw lijst in ons trouwalbum wilde plakken".
  "Ik heb mijn lijst ook nog" zei Marylin.“Ik heb hem in mijn dagboek geplakt”.
   
  Toen deed Vicky, een van de andere leerlingen, haar handtas open en haalde haar agenda hieruit en toonde haar lijst aan de anderen .. Helemaal bijeen geplakt en duidelijk veel gebruikt.
  "Ik neem hem overal mee naar toe" zei Vicky en voegde er aan toe :"Volgens mij heeft iedereen die lijst nog, en onder handbereik".
   
  De lerares was totaal ontroerd, zo dat ze begon te huilen en moest gaan zitten. Ze huilde om Mark en al deze vrienden die hij nooit meer zou zien.
   
  In het samenzijn met onze medemensen vergeten wij vaak, dat ieder leven eens eindigt en dat we niet weten wanneer dit zal zijn. Daarom is het zo belangrijk dat we de mensen die we liefhebben, die ons dierbaar zijn, zeggen dat ze speciaal, bijzonder en belangrijk zijn.
  Zeg het ze, voordat het te laat is.
  Je kunt het op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door deze boodschap naar hen te sturen.
  Doe je dit niet dan heb je weer een geweldige mogelijkheid laten liggen om iets moois en goeds te doen voor deze mensen.

  Als je deze brief ontvangt dan is het daarom, omdat de afzender om je geeft en aan je gedacht heeft.  Het betekent dus dat er tenminste een persoon is voor wie je iets betekent.
  Wanneer je te druk bent of het te druk hebt om een paar minuten op te offeren om iemand dit bericht te sturen, dan is dit mogelijk en hopelijk
  de eerste keer, dat je niets gedaan hebt om een ander te bemoedigen.
  Denk hierom: Wat je oogst is wat je zaait.
  De invloed die je in het leven van een ander hebt komt terug in je eigen leven. Deze dag zou een gezegende dag moeten zijn en ten minste even bijzonder als dat jij dat bent.
  Voel je vrij om deze bemoedigende brief aan iemand door te sturen.
  Stuur deze brief alleen aan mensen die van betekenis zijn voor jou en het resultaat zal je verbazen.
   
  Vele Groetjes en liefde van mij
  Florent
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl