W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Haast NIEMAND geloofd wat Gelovigen IN Christus aan de wereld meedelen, en waardoor deze Gelovig zouden worden.
  NIEMAND geloofd, tot men met eigen ogen ziet. Doch men merkt niet op wat men behoort te zien.
  Maar NIEMAND van deze, zal ook opkijken of geloven wat er staat te gebeuren, ook al gebeurd dit nu reeds, wat in de bijbel al eeuwenlang geschreven staat, en wat er ZAL gebeuren.
   
   
  dus Weest waakzaam want Jezus komt spoedig!
  En ook al geloof je het niet, doe dan even wat onderzoek, want wat riskeerd u? Maar... neem eens de bijbel en hou dit tegen het licht van wat er in de wereld gaande is.
   
  Nog zeg ik het eens, wat zou u missen, als die miljoenen gelovigen die nu nog leven, en die miljarden die gestorven zijn, het nu wel eens bij het rechte eind hebben gehad?
   
  Die redding is slechts één gebed van u af!
  Ga nu naar Jezus toe met dit gebed, dat u met uw eigen woorden (ten dele?) kan uitspreken. doe dit spontaan en zonder enige verplichting!!!
  wij noemen het, het Zondaarsgebed 
  (Dit is een Gebed om een nieuw, veranderd en heilig leven
  (of: hulp van God))
  Here Almachtige God in de naam van Jezus Christus, uw enige zoon kom ik in vrijmoedigheid tot u. 
  Ik heb Uw hulp nodig Heer.
  Verlos mij van alle verkeerde dingen die ik gedaan heb en nog steeds doe. 
  Verlos mij ook van de aarzeling, ja dit geweldige maar ogenschijnlijk onmogelijke hartsverlangen dat U mij in mijn hart gaf.  Ja Heer, ik wil weten of dit waar is wat die Christenen over U vertellen, dat U er bent en of U dit ook in mij kan/wilt verwezenlijken. 
  Maar vergeef mij dat ik voor U bang was.  Omdat U mij misschien niet zou willen. Ik was bang van u Heer dat u mij niet zou vergeven omdat men gezegt heeft dat u heilig bent, en dat ik dacht dat U nooit meer naar me omkeek. 
  En ik weet voor mezelf, ik ben een grote zondaar, ik ben u onwaardig. 
  O Vader als u van mij nog iets kan maken, dan bid ik u om vergeving voor al mijn zonden en al mijn ongerechtigheden die ik in mijn hele leven heb gedaan.  Wees mij toch genadig Heer. 
  Kom in mijn leven Here Jezus, en leidt mij door Uw Heilige Geest, zodat ik misschien die liefdevolle mens word die ik kan zijn als U helemaal de ruimte krijgt in mijn leven. 
  Heer echt niet mijn, maar Uw wil geschiedde! 
  Doe het Vader God, neem mijn leven om Uw naams wil en verander het naar het beeld van Uw zoon. 
  In de naam van Jezus Christus bid ik dit U.
   
  Amen
  Nu, zal u misschien nog echt niets ervaren, maar weet, als u dit gebed met een open hart hebt gedaan, dan mag u er zeker van zijn, dat Jezus "JA" zei, en dat u weldra zult ervaren, dat er in uw leven dingen zijn veranderd, dingen waarvan uzelf misschien nog geen weet had.
  Doch van één punt mag je beslist overtuigd zijn.
  U bent met zekerheid een kind van God geworden.
  Dus, nodig vandaag nog Gods Geest uit in de naam van Jezus Christus! Vergeet deze naam NOOIT, en vraag en bid alles in ZIJN Naam.
  Want Hij alleen is de Weg, de Waarheid, en het Leven, niemand komt Tot de vader dan door de naam van Jezus.
  Dus, sta open voor Zijn aanwezigheid in jouw leven! 
   
  Wees je ervan bewust dat talrijke christenen waarmee je wereldwijd in Hem verbonden bent, samen met jou bidden en aan dezelfde woorden uit Mat 18: 19 - 20  zullen denken. 
  Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.
  20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
   
  Reacties

  Met een Hart Vol Vuur

   
   
  Vader Almachtig G'd, moge deze dag U eer en aanbidding brengen, vanuit ons hart dat brand uit liefde voor jou.
  Moge deze dag onze arbeid gezegend worden tot meerdere glorie van Uw liefdevolle naam.
  Want U bent onze G'd
  U bent onze Vader
  U bent onze Schepper
  En om Uw wilt te doen o G'd, daarom leven wij.
  Zie Vader; als een bruid dat versiert is voor haar bruidegom, kom ik tot U.
  Want onze behoudenis is niet onze verdienste, maar Jezus die ons heeft gekocht en betaald
   
  Met Zijn offer, Zijn bloed, tot vergeving van onze ongerechtigheden
  Daardoor is het vuur van verlangen om U te kennen, van Uw Vaderhart in ons gekomen,  en dit brande al het onreine en onheilige uit ons hart weg.
  Zo hebben wij liefde gekregen van U.
   
  Zo mijn Vader is de weg vrijgemaakt voor ons, Door Uw geliefde zoon, om U lief te hebben en om Uw wil te doen.
  Wij eenmaal verloren, gebonden, nu vrijgemaakt.
  verzegeld door de belofte van de H.Geest
   
  Door het bloedverbond wat Jezus met ons aanging.
  Om een welriekend reukwerk voor U te zijn
  en schatten voor Uw liefdevol Vaderhart te vergaren
   
  Want Gij zijt de Gezegende, Eeuwige, onze G’d, Koning van het heelal, die de hele wereld door Uw goedheid, welwillendheid en ontfermende liefde van alles voorziet.

  U geeft aan eenieder onbeperkt Uw liefde omwille van Uw grote Naam!

  Amen

  Wenmanager

  Reacties
  Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd, schenk mij inzicht, dan leer ik uw geboden
  (Psalm 119 vers 73).
   
  Vader, ik zou mijzelf graag net zo willen kennen als U mij kent. Ik geef mij daarom ook weer vandaag geheel aan U over, want in Uw handen daar ben ik veilig, Leer mij mezelf ook kennen Heer. Laat me zien waar ik mezelf nog niet aan U gegeven hebt, is er in mijn hart nog iets verborgen? heb ik nog een kamertje in mijn hart waar U de sleutel nog niet van heeft? Ben ik soms bang om U mijn diepste geheim te vertellen? Heer hier ben ik, doorzoek mij, doorgrond mij, en openbaar mij zelf waar of wat ik nog bedekt heb. U kent mijn diepste gedachten en emoties
  Help mij ook om mezelf beter te kennen, begrijpen en te waarderen. Dit bid ik Vader, in de naam van Yeshua HaMachiaH. Amen.
  Lees meer...
  Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.
  (1 Timothéüs 2 vers 1 en 2)
   
  Almachtige Vader, Heer van hemel en aarde, het is uw hand die ons land draagt. Ik bid U werk op een machtige manier door alle gezagdragers heen, zodat zij niet voorbij gaan aan Uw machtige naam en Uw geboden liefhebben. Mogen zij Uw naam vrezen Heer. Mogen zij Uw naam heiligen, U liefde erkennen en eren zodat rechtvaardigheid, gerechtigheid, vrede en genade weer de boventoon voert in ons land, en U ons zegenen kunt. Dit bid ik U Almachtige God in Jezus naam.
  Amen

  Lees meer...
  met een

  Heer ik kom nog even voor Uw troon van genade.

  Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw Heilige Geest niet van mij; hergeef mij blijdschap over Uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot U keren.

  Dit gebed wil ik U bidden Geliefde Vader. Wil me leiden in het gebed, maak me nederig Heer en verander mij naar Uw wil.

   
  Dan wordt deze dag geweldig, omdat ik vrijmoedig door het voorhangsel tot bij U mag komen om U te aanbidden Vader. Niet alleen, omdat er iets zou gebeuren maar ik wil U verhogen, U hart verblijden, maar tevens is er in Uw nabijheid sterkte en rust. En Vader, ik hou van U.

  Dank U, Here God! dat ik dit kan en mag zeggen.

  Ja 'Groot is de Heer'
   
  Alpha and Omega

  Hemelse Vader, wat een wonder bent U. Ja ik bid dat Uw Heilige naam verheerlijkt mag worden door mijn leven. En dat ik U vandaag vreugde mag laten beleven zodat ik door Uw kracht een leven van overwinning mag leiden.

  Deelt U deze dag maar in Heer, met dezelfde wijsheid als waarmee U mijn leven hebt ingedeeld. Uw wegen zijn hoger dan mijn wegen, Uw gedachten hoger dan de mijne. Ga voorop, Heer. Ik zal U volgen.

  Here God, wat ben ik dankbaar voor de overwinning door Yeshua HaMachiaH, mijn Heer, mijn Verlosser, De Redder van mijn ziel. En ik ben U zo dankbaar dat ik U mocht leren kennen, want door U te leren kennen als mijn Hemelse Vader heb ik een nieuw en zinvoller leven gekregen. Ik had nooit, nog niet bij benadering, kunnen vermoeden dat U wilde dat mijn leven meetelde.

  Nu Heer, nu, dat ik mijn leven aan U heb gegeven bid ik U met nog een vuriger hart. Help mij om te geloven in dingen die menselijkerwijs onmogelijk zijn om te volbrengen, ja ik bid en roep, en smeek U om nog meer geloof, zodat ik in Uw werk en wonderen vandaag de dag kan geloven. Want U bent toch nog steeds dezelfde God. Ja, want ik weet, dat voor U niets onmogelijk is.

  Want U bent een God van onmogelijke dingen.

  Uw zegeningen Here, zijn echt. Ze komen via Uw liefdevolle onzelfzuchtige Vaderhart.

  Uw genegenheid voor mij is Uw aanwezigheid in mijn hart. Ja ik weet het Vader. Dank U wel Here God dat U van mij het eerst hebt gehouden en dat U Uzelf door Uw Heilige Geest aan mij hebt bekendgemaakt.

  O Here, laat in mijn hart toch geen zonde of ongerechtigheid toe, ik bid U dat de intense vreugde van Uw zoon Yeshua HaMachiaH mij altijd zal overschaduwen. Ik bid U laat de overwinningkracht van Uw geliefde zoon steeds de leidraad zijn van mijn doen en laten en het spreken in mijn leven, zodat ook anderen die deze genade niet kennen de vreugdebron mogen ontdekken die het actief vrije dienen van U met zich meebrengt. Zodat ik hen door de liefde die U in mijn hart hebt uitgestort, met Uw Geest, bij Yeshua HaMachia kan brengen, in wie wij Uw genade mogen erkennen.

   

  Dit bid Ik U mijn Heere en mijn verlosser in de naam van Uw geliefde zoon Yeshua haMashiach

  De HEER is mijn rots – voor wie zal ik vrezen...

  Shalom kome over Israël en over het Joodse volk de oogappel van de Almachtige Vader. En diezelfde Vrede "die alle verstand te boven gaat" zal ook het deel zijn van u die dit gebed meebid In de naam van Yeshua haMashiach.
   
  Weet dat vele web-vrienden  waarmee je op dit moment in Hem verbonden bent vandaag, samen met jou, haast hetzelfde gebed zullen bidden
  Lees meer...
  Heer, hier ben ik weer...
   
  Dank U, dat ik zo vrijmoedig en In de naam van Yeshua haMashiach tot U mag komen. U hebt gemaakt dat ik altijd in contact met U kan staan, zelfs toen ik mij niet realiseerde dat U er was. was U op mij aan het wachten... U leidt mij, helpt mij, onder-steunt mij, zegent mij, bemoedigt mij, sterkt mij, geeft mij kracht en verlicht mijn weg elke seconde van mijn leven. Dank U, Heer. 
   
   Ja Here God! Wat ben ik blij dat U er weer bent als ik in de ochtend mijn ogen opendoe. Ik leef en U hebt ervoor gezorgd dat wij elkaar weer ontmoeten. Ik geloof dat U wilt dat ik geniet van dit leven op deze aardbol. Ik ben dan ook klaar om vandaag opnieuw Uw mantel van heiligheid en reinheid te ontvangen wat U mij iedere dag weer uit genade wilt geven.
   
   Daarom ben ik hier dicht bij Uw troon, waar Uw liefdes woorden mijn hart kunnen doordrenken en vervullen. Opdat U, mijn Verlosser en Redder, mijn ziel nog beminnelijker kan maken.
   
   Heere God, ik bid U, wend Uw aangezicht niet van mij af want ik ben bang dat mijn wil mij door zorgen, angst of egoïsme verleid om Uw weg te verlaten. Schenk mij Uw genade Vader en geef mij een blij, dankbaar en nederig biddend hart.
   
   Ja aan U Almachtige God schenk ik mij geheel.
   Ja zie Heer, ik open mijn hart om U lief te hebben. Ook ben ik bereid mij uit te strekken naar anderen, om mijn broeders en zusters op te bouwen het zwakke te versterken, en het kreupele te ondersteunen. Ik bid U voor hen Heer, wilt U hen versterken en herstellen wat ontwricht is.  Ja hallelujah dit is ook de dag voor hen die U gemaakt hebt. En ik verheug mij nu hier reeds in! Want om U zegt Ja e, Amen. En om Uw wil te doen Heer daarom leef ik.
   
   Heer, help mij om geen veroordelend hart te krijgen. Wilt U alles wat in dat opzicht in mij niet goed is openbaren, zodat ik dit telkens aan U mag afgeven? Maak mij vol ontzag en heilig Heer voor U vader, zodat ik in alle nederigheid, in de stilte van mijn hart, met vreze voor Uw aangezicht mag nederknielen om te luisteren naar Uw liefdeswoorden die U voor mij hebt laten opschrijven in Uw woord. Omdat U zielsveel van mij houd.
   
   Here Yeshua, ik kom tot U, omdat ik geloof dat u de wereld wilt veranderen. Mjn God, begin bij mij. Ik wil alleen maar doen wat U wilt dat ik doe.
   
   Vader, help mij om voor U bereid te zijn : en om aan iedereen de verlossende liefde van Yeshua HaMashiaH te tonen, ja te spreken aan een wereld die verziekt is door de zonde, een wereld die hunkert naar een blij, heilzaam geloof. Uw boodschap Here God, van redding en verlossing, door het offerbloed van een nieuw verbond welke Uw zoon de messias Yeshua HaMashiaH aan het kruis heeft volbracht.
   
   Here God het zal mij lukken want ik ben meer dan overwinnaar in en door Hem die mij heeft liefgehad. En zo ik niet spreek dan zal Uw H.Geest spreken, of mij de woorden in mijn mond leggen die ik spreken moet. Zo staat het in Uw woord Vader, Amen Heer. Ik geloof.
   
   Heer, laat mij een overstromende bron zijn, vul mij met Uw H.Geest en Uw overwinningskracht, En waar ik ook ben en wat ik ook doe, ik zal dan overwinnaar met U zijn.
   
   Heer, ik bid dat U mijn innerlijk steeds verder zal genezen. Maak mij weer nieuw, herstel mijn hart Heer, maak het recht voor U, zodat ik weer helemaal ben zoals U mij hebben wilt. Ik kies ervoor om voor U moedig te zijn. Ik kies ervoor om voor U sterk en onbevreesd te zijn! Heer, U bent altijd bij mij. Ik kies voor Yeshua!
   
   Dit bid ik U hemelse Vader in de naam van mijn Verlosser Yeshua HaMashiaH.

    

  Weet dat vele web-vrienden  waarmee je op dit moment in Hem verbonden bent vandaag, samen met jou, haast hetzelfde gebed zullen bidden

  Hoor Israël de Here uw God is één God !
  Abba Vader ik wil niet zomaar aan een gebed voor Uw volk voorbijgaan, ik bid U nogmaals : Heer, zegen Uw volk Israël, omring hun muren met wachters, zodat zij in de bres staan, en op U mogen roepen in gebed. Zegen hen door Uw H.Geest die U ook in onze harten hebt uitgestort. Zend meer Elia's en Eliza's Heer. Laat door meerder Mozes en Jesaja's de volkeren horen dat U nog steeds de God van Israël bent. En dat U een sterke God. Een Machtige Vader voor Israel bent die Zijn genade en liefde als een kleed over Zijn kind uitspreid. Ja hen als een herder leid naar de waterbron waar ze zich kunnen laven aan de bron des levens. Voor niets.
  Dit bid ik U hemelse Vader in de naam van mijn Verlosser Yeshua HaMashiaH.
  Amen
    
   Shalom kome over Israël en over het Joodse volk de oogappel van de Almachtige Vader.  En diezelfde Vrede "die alle verstand te boven gaat" zal ook het deel zijn van u die dit gebed meebid.
    
  Lees meer...
  Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen
  (2 Corinthiërs 5 vers 17).
   
  Heer, de mist van twijfel trekt nog niet weg en ik kan zelfs haast niet bidden, Laat toch opnieuw Uw warme zonnestralen van liefde mijn binnenste verwarmen Heer. Heb ik onrecht gedaan?
  Kom Heer doorzoek mijn hart en mijn nieren, zie of ik heb gezondigd, maak mij bekend het pad wat ik ingeslagen heb en waar ik Uw stem niet heb verstaan. vergeef mij toch mijn ongerechtigheid en neem Uw geest niet van mij weg. Laat de lucht weer blauw worden, want het is mijn wil dat ik met U de weg van geloof bewandel. Schenk mij Heer een totaal bewustzijn van Uw genade en vrede. Dit bid ik U in de naam aller namen, In de naam van Yeshua HaMachiaH. Amen.
  Lees meer...
   dit is een
  Zondaarsgebed 
  Het is een Gebed om een nieuw veranderd en heilig leven. Een leven dat met de hulp van God heel anders is.

  Open je hart, wees niet ongelovig maar verwachtingsvol, kniel neer, twijfel niet, en weet dat God u altijd hoort. Spreek gewoon, wees niet te vroom, vergeet de geneden die je ooit hebt geleerd, en verwacht en weet dat u in de nabijheid staat van De God waar u altijd in geloofd hebt, De Almachtige schepper van hemel en aarde die volgens u ook altijd zo onbereikbaar was. Maar die u nu aanziet als een Vader die zijn verloren kind terug naar Hem ziet komen.

  Men moet niet juist dezelfde woorden uitspreken, gebruik gewoon uw woorden, als men over zonden spreekt, noem deze met name, (al zijn het duizenden) want wie de zonde tot God beleid ontvangt vergeving. (al zijn het tienduizenden)

  Here Almachtige God in de naam van Jezus Christus, uw enige zoon kom ik in vrijmoedigheid tot u. 
  Ik heb Uw hulp nodig Heer.
  Verlos mij van alle verkeerde dingen die ik gedaan heb en nog steeds doe. 
  Verlos mij ook van de aarzeling, ja dit geweldige maar ogenschijnlijk onmogelijke hartsverlangen dat U mij in mijn hart gaf.  Ja Heer, ik wil dit verwezenlijken. 
  Maar vergeef mij dat ik voor u bang was.  Omdat het mij misschien niet zou lukken. Ik was bang van u Heer dat u mij niet zou vergeven als ik zou falen.  Omdat men gezegt heeft dat u Heilig bent, en ook, ik dacht dat U nooit meer naar me omkeek.  Maar ik weet voor mezelf, ik ben een grote zondaar, ik ben u onwaardig. 
  O Vader als u er bent, en van mij nog iets kan maken, dan bid ik u om vergeving voor al mijn zonden, want mijn ongerechtigheden die ik in mijn hele leven heb gedaan zijn groot.  Wees mij toch genadig Heer. 
  Kom in mijn leven Here Jezus, en leidt mij door Uw Heilige Geest, zodat ik de liefdevolle, zachtmoedige, vriendelijke, begripvolle, dappere en bemoedigende mens word die ik kan zijn en die u wilde dat ik zou worden voor ik geboren werd. Heer kom en woon in mijn hart, maak het echt voor U. Want als U de ruimte krijgt in mijn hele leven zal ik worden als Uw zoon. 
  Dan zal niet mijn, maar Uw wil geschieden Heer! 
  Doe het Vader God, neem mijn leven om Uw naams wil en verander het naar het beeld van Uw zoon. 
  In de naam van Jezus Christus bid ik dit U. En Dank ik U.
   
  Amen

  Als u dit gebed met een werkelijk open en eerlijk hart hebt gebeden dan zal dit gebed Een veranderd leven tot gevolg zijn.  Nodig dan nu Gods Geest uit vandaag en sta open voor Zijn aanwezigheid in jouw leven!  Wees je ervan bewust dat talrijke christenen waarmee je vanaf nu wereldwijd in Hem verbonden bent, samen met jou bidden en aan dezelfde woorden uit Mat 18: 19 - 20  zullen denken. 
  Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
   
   
   
  Lees meer...
  Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie…
  (Johannes 15 vers 14 en 15a).
   
  Dank U, Yeshua, dat U mij een vriend van U noemt! Wat een bijzondere zegen om te weten dat U zo’n nauwe band en hechte relatie met mij wilt. Ik bid U, laat mij toch dicht bij U, en met U wandelen door dit leven.  Leid me Heer, laat me niet los, ik loof en eer U in mijn leven, en erken U als mijn Heer en meester. Want ik wil, ik bid dat Uw liefdevolle en genadige vriendschap weerspiegelt word naar iedereen die ik tegenkom. Ik hou van U, Heer Yeshua! Echt waar. Amen.
  Lees meer...
  Bevrijd mijn ziel, HEER,
  van lippen die liegen,
  van de tong die bedriegt
  . 
  (Psalm 120:2)
   
  Bevrijd mijn ziel
  Op weg gaan is vaak ook: ergens van weggaan, iets achterlaten. Op onze geestelijke reis willen we leren om het land van de leugen te verlaten. De lippen die liegen, de tong die bedriegt - we willen er afstand van nemen. Ook van onze eigen liegende lippen. En onderweg maken we ons al biddend steeds meer eigen dat de leugen geen leven geeft, maar dat we het leven alleen vinden in de waarheid. En die waarheid, dat is Yeshua. Het is een bevrijdende ervaring als we in onze ziel merken dat het leven zonder leugen lichter wordt.

  kort gebed, Vader God, dank u dat ik mag leven in het licht van de waarheid. Bevrijd me van de leugen en het liegen. Leid me in de waarheid. sluit of verzegeld mijn mond als in mijn hart een gedacht opkomt om liegende taal te spreken, dit bid ik in de naam van Yeshua HaMachiaH. Amen.

   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl