W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Yeshua HaMachiaH, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig…
  (1 Petrus 4b vers 11).
   
  Heer, van U krijg ik nieuwe energie als ik bij U ben. Ik wil U dienen met al wat in mij is, Ik bid, U leid mij door Uw geest zodat Uw naam wordt verheerlijkt. En de mensen zien, dat ik het niet ben, maar U die spreekt of handel.  Schenk mij slechts uw genadegave en kracht om Uw naam onder de mensen kenbaar te maken zodat ook zij U mogen verheerlijken. Ik dank U Heer in de naam van Yeshua HaMachiaH. Amen
  Lees meer...
  Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver goud. Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen, alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij wijsheid in het niet
  (Spreuken 8 vers 10 en 11).
   
  Dank U, Vader, voor onze vrije wil. Voor de vrijheid om te kiezen waar we willen wonen, werken en wat we zouden willen doen. Wat een genade die wij van U mogen ontvangen en dat U ons wilt plaatsen waar wij U mogen dienen. Ja Vader U houd immers rekening met wat goed voor ons is, en bewerkt ons hart met Uw liefde. Zodat wij uit liefde tot U, dit willen doen, wel of niet willen zijn. Ik bid dat alle keuzes die ik in mijn leven zal maken gebaseerd zullen zijn op Uw wijsheid en wil. Leid mij daarom door de H.Geest, zodat ik geen misbruik van deze vrijheid zal maken. Ik Dank in de naam van Yeshua HaMachiaH. Amen. 
   
  Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de Heer, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen (Amos 5 vers 14).
   
  Lees meer...
  Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
  (Hebreeën 13 vers 8).
   
  Heer Yeshua, elke dag wacht U in uw oneindige liefde op me – zo volkomen, zo totaal, onveranderlijk temidden van een hectische, wegkwijnende wereld.
  O Heer, steeds weer is deze wereld erop uit om mij te verleiden, te verzoeken, om wat te doen wat tegen Uw liefde in zou gaan, zodat ik Uw nabijheid zou missen. Heer Yeshua, houd mij vast, laat me niet gaan, als ik val, was mij, reinig mij. want altijd bent U daar om mij weer op mijn voeten te doen staan. U bent het die eerder van mij hebt gehouden dan ik, want ik was een man, onrein van lippen, en ik woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is. Ja Heer ik was één van hen, maar U riep mij om in Uw dienst te staan, en nog val ik veel te vaak.
  Dank U Heer Yeshua dat U tot me zei, "Mijn genade is u genoeg." daarom ben ik ook zo blij, dat ik gekocht en betaald ben door Uw bloed. Ja ik ben gerechtigheid Gods. Wat een zegen in Yeshua HaMachiaH. ! Dank U Vader, dank U mijn verlosser. Amen.
  Lees meer...
  Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed.
  Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de Heer
  (Psalm 116 vers 8 en 9).
   
  Dank U, mijn Vader, voor deze dag waarop het licht de schaduw van de dood verdrijft. Nooit meer zal de dood mij nog bevrezen. Mijn vreugde, de tranen van sluimerend verdriet verdampen als ik naar mijn Verlosser opkijk, en mijn hoop rijst dan op als de zon na een storm. Weldra zal de dag komen dat ik bij U zal wezen. Tot dan mag ik genieten om dit leven dat mij terug kleur en glans zal geven door de zegeningen en openbaringen die U mij zal schenken. Dank U wel Vader voor uw stralende heerlijkheid, in de naam van Yeshua HaMachiaH. Amen.
  Lees meer...

  O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, Gij, die uw majesteit toont aan de hemel. Ps 8,2 

  Heer ik bidt U...

   http://www.youtube.com/watch?v=hFZx0mdPKoc&feature=related 

  (Nederlands)

   

  Vader Almachtige God
  met een 
   
  kom ik tot U In de naam van Yeshua haMashiach
  O mijn God houd mij dicht bij U want

  http://www.youtube.com/watch?v=OzTMnDQFMgw&feature=related 

  Stil en bevangen ga ik, opziend naar het offer van Uw geliefde zoon, in vrezen tot Uw Heiligdom.
  O geliefde Vader reeds te lang ben ik niet hier geweest, te lang heb ik het steeds weer uitgesteld, en nu ben ik bang, bang Uw heiligheid te zien, want ik weet het, het is vreselijk om als zondig mens de toorn van Uw heiligheid te ontmoeten, ja Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God! Heb 10,31 
  O God vergeef mij, reinig mij en hersteld in mij Uw liefde die ik van U ontvangen heb, want uit mezelf heb ik niets, ja, ik kom met lege handen tot U en bid U om genade, door het volbrachte werk van Uw zoon.
  Here God, bewaar mij in de toekomst ervoor U te onteren door Uw naam verkeerdelijk te gebruiken, in welke taal dan ook, of, door geen acht te slaan op mijn tekortkomingen.
  Integendeel laat mij dankbaar zijn voor de vele dingen die U mij hebt geschonken. Als ik terugdenk aan de zorgen die U mij steeds hebt verleend Heer... Ach Heer dan brand in mijn ziel dat brandend vurig verlangen naar die eerste liefde toen ik u voor het eerst heb ontmoet.
  Maar nu voel ik mij ellendig, besmeurd, dwalende naar U.
  Mijn hart is vervuld van eenzaamheid en mijn ziel is hunkerend naar gerechtigheid. Ja ik ben bang, bang voor de straf die u mij uit liefde geven zou. En dit wetende, deze begerende tuchtiging doet U alleen omdat U van me houd. Om mij weer terug te brengen naar de schaapstal, onder de hoede van de goede Herder.
  Ja ik ben laks geweest Vader, en ik heb genoten van de wereldse gaven die voor mij giftig waren en mijn ziel in een diepe slaap heeft gebracht. Mijn geweten en mijn bevattingsvermogen waren verduisterd. Ik lei mijn ziel het zwijgen op en dwaalde doorheen een rijk waar ik niet meer in thuishoorde. Ik was U vergeten.
  Toch zag U mijn diepe leegte, en U klopte op de deur van mijn hart, maar boos en bezet om het storen deed ik open. En daar stond U, Heilig en rein. Mijn ziel wist dat wel. U reikte enkel Uw hand en ik lei de mijne erin. en was vrij om te kiezen. 
  Uw liefde zocht mij, en vond mij, omving mij, en ik zei Ja.
  O God wat ben ik U dankbaar, dankbaar dat U van mij houd en mij door Uw H.Geest terugbracht en met Uw liefdestouw naar U toe trok. Mij omvatte en in afzondering plaatste.
  Slechts toen ik zo vreselijk eenzaam werd, leeg en verward opende ik mijn hart zodat ik U riep. En snel was U daar. U mijn Vader beschermde mij met Uw engelenwacht opdat de duisternis mij niet meer omringen kon. En zie, tot mijn eigen vreugde...
  Hier ben ik, bang maar veilig.
  "Toon mij Uw trouw o Heer", heb ik eertijds vaak gezongen, en zie, hier in Uw heligdom staat Trouw voor mij. Ja met knikkende knieeen zie ik Uw Heerlijkheid en Almacht. Ik kniel en val in hoogachting en eerbied in aanbidding voor Uw aangezicht neer.
  Doch met lege handen en enkel met een open hart. O Heer ik bid U, ja Uw genade is genoeg. Maar zegent U mij, en vergeef mij mijn talrijke zonden die ik tegen Uw liefde hebt bedreven.
  Help mij Vader. Laat mij voortaan leven naar Uw wil. Neem mijn leven, bind mij, of neem mijn leven tot U. Want nimmer mee wil ik Uw Vaderhart nog bedroeven door te zondigen.
   
  Genadige en liefdevolle Vader, Nu doorstroomd Uw liefde mijn hart, en vult mijn aders. Ik ervaar het. O doorzoekt mij Heer, want ik heb zo zwaar gezondigd, en ik herinner mij niet meer al mijn misdaden. Doorgrond mij, ja doorzoek elk klein hoekje in mijn hart en nieren, zie in mijn herinnering, mijn gedachten, Zijn er onbeleden zonden? is er ongerechtigheid? Vergeef mij Vader. Ja ik geef me geheel aan U over. Ik ben van U.
   
  Heer Yeshua woorden zijn ontoereikend, maar heb dank, want door Uw offer ben ik gered – voor eeuwig van U. U bent de pottenbakker, Heer, ik ben de klei. Vorm mij naar Uw beeld en gelijkennis. bekleed mij Heer met Uw gerechtigheid.
   
  Vader ik wil niet meer leven, ik bid U Yeshua, leeft U Uw leven in mij, Leer mij, toets mij, vorm mij, openbaar mij Uw gedachten, want Uw gedachten zijn enkel goedheid en vrede voor anderen en mij. 
   
  O God, bijna was ik omgekomen door mijn eigen weg te gaan, en niet op mijn voetstappen acht te slaan. En zie nu, nu ben ik door Yeshua's offer geheiligd en rein. U hebt mij in plaats van straf, Uw liefde en genade geschonken. Al mijn zonden en ongerechtigheden hebt U in het diepste van de zee van vergetelheid gestort. Nimmer gedenkt u deze meer. Maar hoe kan ik U ooit danken Heer.
   
  Ik weet het, nooit, wat ik ook doe of zeg. Liefde kan men niet kopen, Genade is een gave, het is enkel en alleen pure liefdevolle genade die U mij verleende.
  Nu besef ik pas goed Uw woorden,
  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggebor-en Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
  Joh 3,16 het is namelijk Uw wil, om van ons weer Uw kinderen te maken. ja  Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Joh 1,11 -13
   
  O bewaak mijn tong Here God, zodat ik nooit meer onzin uitkraam of anderen pijn doe, in verwarring breng laat twijfelen. Help mij, Heer, in plaats daarvan opbouwende en genezende woorden te spreken, zodat ik bemoedig met woorden vol van Uw liefde en waarheid.
   
  Dierbare Vader, niemand is volmaakt. Maar U wel. Daarom bid ik U Here God, houd mij vast, want steeds weer zal ik Uw liefde nodig hebben in deze keiharde, liefdeloze kille wereld. Toch om steeds vriendelijk te blijven, meelevend, vergevend en genadig, terwijl ik de boodschap van Yeshua HaMachiaH verspreid, waar ik ook kom. Waar U mij ook zend, Help mij om te overwinnen, Heer.
  Vader, help mij om mij bewust te zijn van de autoriteit die ik jegens de duisternis kan stellen, U Heer bent overwinnaar! En U hebt mij daartoe talenten en vaardigheden geschonken zodat ik ermee kan handelen. Leid mij door Uw H.Geest zodat ik deze gebruiken zal tot eer van Uw naam en om Uw liefde door te geven aan iemand die het moeilijk heeft of U
  zoekt.
   
  O ja Yeshua, U bent de brug over de woeste rivier. Gelukkig ben ik, want met U ben ik meer dan een overwinnaar! Ja Kom Heer Jezus, O ja kom spoedig, vestig uw Koninkrijk op aarde. Ik hou van U, Heer, en zie echt uit naar Uw wederkomst.

  Ik bid U, in de naam van Yeshua haMashiach.

  Amen.

  De Heer heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, (Psalm 116 vers 1).

   

  ZIJN Shalom kome over Israël en over het Joodse volk de oogappel van de Almachtige Vader.  En diezelfde Vrede "die alle verstand te boven gaat" zal ook het deel zijn van u die dit gebed meebid
   In de naam van Yeshua haMashiach de Christus 
   
  Weet dat vele web-vrienden  waarmee je op dit moment  in Hem verbonden bent vandaag, samen met jou, haast hetzelfde gebed zullen bidden

  Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?  (Rom 8,39).

  http://www.youtube.com/watch?v=Ra4HWj1jrJA&feature=related

  Lees meer...
  moet/mag ik tot Hem komen zoals ik ben?
   
  Ja Kom maar zoals u bent!
   
  U die nog ongelovig bent, durft u het aan?
  Kom bid even met me mee... met je eigen woorden
   
  Hemelse Vader, ik dank u... voor al Uw zegeningen,
  U hebt mij geroepen zoals ik ben, en om mij uit de poel van vuur te rukken hebt U aan mij de mantel der gerechtigheid van Uw zoon aangeboden, puur uit genade en vanuit Uw liefdevol Vaderhart. Deze liefde wil ik aanvaarden zodat ik veranderd zal worden zoals mij is gezegd.
   
   
  Doch Heer velen zeggen hoe we 'moeten' zijn.
  Anderen eisen wat wij 'moeten' zijn.
  Sommigen vragen dat we zo zouden zijn.
  Enkelen hopen dat we beter zullen zijn.
  Weinigen begrijpen waarom we zo zijn.
  Een paar mensen zijn blij omdat wij er zijn.
  Maar U alleen, Vader God, 
  U alleen aanvaardt onszoals we zijn!
   
  Heer U maakt van mij nu uw volgeling, stap voor stap en in uw tempo. En niet zoals de wereld dit doet uit dwang of eisend, maar vanuit Uw liefdevol Vaderhart, U begrijpt mij en kent mijn moeilijkheden, omdat Uw zoon ook dezelfde moeilijkheden ondervonden heeft.
  Ja Almachtige God, U kent mij reeds van aan de grondlegging der wereld. En U aanvaard mijn willen en de gebeden van mijn hart, omdat U mijn hart aanziet, en zo graag de klank van mijn stem hoort.
  Vader U bent God, en er is geen god buiten U.
  U Heer, U bent de Heer der Heerscharen, U bent wonderschoon en U kent mij beter in wie ik ben dan dat ik mezelf ken. Want U draagd en beschermd mij voortaan op Uw vleugelen.
  Ik dank u in Jezus naam. 
   
  Amen
   
  Gebed van detuinman uit dankbaarheid  
  Dank U Heer dat ik vandaag weer zo een geweldige dag van U mocht ontvangen, ik heb U mogen eren en aanbidden in Geest en waarheid. En U hebt mijn hart vervuld met heerlijke blijdschap.
  O God, Vader, Grote geliefde van mijn hart, ik vind in mijn hart zulke enorme diepe dankbaarheid voor wat U voor mij gedaan hebt. Mijn hart huilt van dankbaarheid en hemelse vreugde die ik In u heb mogen ontvangen. Maar ook door de zonde die in mij te vaak zijn kracht betoond. 
  Vader... O God vergeef, ja vergeef Heer ons onze ongerechtigheden die wij iedere dag onwetend bedrijven, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Reinig ons hart Heer, en wees ons genadig om Uw naams wil. 
  Eenmaal toonde U Uw glorie, Uw heerlijkheid, Uw macht en Majesteit aan ons de mensenkinderen die nietswaardig waren. U maakte van ons in Uw genade kinderen van de allerhoogste God.
     
  Heer blijf ons toch allen genadig en openbaar ons door Uw Geest onze zonden en ongerechtigheden wat Uw Vaderhart bedroeft.  Zodat wij deze aan U kunnen beleiden.
  O Vader reinig ons dan met het kostbaar bloed, wat Uw zoon voor en in onze plaats vergoten heeft, maar waardoor wij nu in vrijmoedigheid tot U mogen komen.
   
  U alleen kan ons dan de rust en vrede schenken in onze vertwijfelende harten. Want aan uw voeten Heer is de hoogste plaats om tot diepe rust te komen. En in uw nabijheid Heer, aan Uw Vaderhart, aan Uw boezem horen wij Uw harteklop die ons zulke intense en diepe vrede schenkt. 
  O Vader, mijn liefde gaat naar U uit. Ik aanbid u met een geheel open hart en met geheven handen.
    
   Maak van mijn hart toch Uw woning Heer, en verwijder in mij de zonde, die onvrede, onrust, gejaagdheid, ziekte, wereldse genoegens, al wat onrein en onheilig en een doorn in Uw ogen zou zijn. Want ik heb Uw woord lief met een grote liefde.
     
  Ja Heer uw wet toond mij Uw genade, bewerkt door het offerbloed van Uw geliefde en enige Zoon. 
  O Vader toon mij Uw wil die mij meer waard is dan al de wereldse dingen.
  Ik bid U vader, laat niet toe, dat ik de meerderheid in het kwade ga volgen, want algauw worden we zo snel meegetrokken in een lach op onreine grappen of woorden die Uw welbehagen niet meedragen.
  Wees ons genadig Heer en vul ons gehele wezen met Uw Heiligheid. Vervul ons met Uw Heilige Geest. Doop ons onder in Uw wil.
  En toon ons Uw liefde voor deze wereld en wijs ons de weg die wij in reinheid en heiligheid kunnen bewandelen, en die ons wijst om zielen tot U te trekken door de kracht van Uw Heilige Geest. Mijn intense dankbaarheid wil ik U tonen en Uw Vaderhart verheugen.
   
   Heer, wij verwachten het van U alleen. niet van eigen kunnen. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid.
  Dit bid ik U eeuwige Heer en verlosser van onze ziel, van nu aan tot in de eeuwigheid.
  in de naam van Yeshua HaMashiach, de Christus onze Messias.
    Amen 
  Lees meer...
  Vader Almachtige God
  met een  

  kom ik tot U In de naam van Yeshua haMashiach
   

  Abba Vader. Vrezend voor Uw Heerlijkheid ga ik vol ontzag voorbij het gescheurde voorhangsel. Nederig en in de stilte van Mijn hart kniel ik met vreze voor Uw aangezicht.

  Zie Heer ik kom voor Uw troon

   ik kniel neer, en buig mij voor Uw heiligheid.
   
  O Vader God wees mij zondaar genadig. Ik schaam mijzelf ten zeerste om op zulke wijze U te grieven. Zondig en vol ongerechtigheid sta ik nu naakt voor U, mijn zonden reiken bijna tot bij uw troon, mijn onreinheid is groot. Ik weet niet meer wat doen, Ja ik heb Uw straf verdiend. ik ben onrein, vuil, vies, en ik weet dat ik mezelf niet kan helpen of redden. Doch het voornaamste is, dat ik uw Vaderhart bedroeft heb door zulke dingen te doen en te zeggen. O God vergeef mij mijn zonden.
   
  O Yeshua kom in mijn leven, ik dank U dat U in mijn plaats de straf die mij toekwam en die ik verdiende hebt gedragen. O Heer reinig mij met Uw kostbaar bloed. Ja ik ben een zondig mens, en heb Uw hulp nodig. Verander mij Heer, want al te vaak denk ik goed te doen. Doch het hielp allemaal niks. Zie Heer, het eerste wat ik bij U wil brengen zijn deze zonden (noem de zonden die u zich herrinert op) en Uw genade afsmeken. Kom Heer, reinig nu mijn ziel met Uw kostbaar offerbloed, want deze zonden zijn te zwaar om te dragen. ze beletten mij om in U te groeien en sterk in het geloof te staan. Ach ik ben nog jong en te vaak onwetend en onverschillig geweest. Maar vanaf nu Heer Yeshua leg ik mijn leven met een open hart in Uw handen. Mjn bede tot U is slechts, schenk mij Uw genade en Uw wijze van denken Heer. O mijn God, vanaf nu mag ik in Uw gezelschap verkeren, wat stemt mij dit blij. 
   
  Kom Heer leef Uw leven door me heen, maak van mijn hart Uw woning, want ik wil voortaan in de ochtendstond Uw wil en aangezicht opzoeken en U vragen : Heer wat wilt U dat ik heden doen zal? Hoe zou U spreken? Wat is Uw wil Heer?
   
  Dank U, Here God, dat ik nu van U ben. Uw kind. En ik bid en weet nu, dat U mij leid door dit leven tot eer en Heerlijkheid van Uw naam. Laat Uw heerlijkheid iedere dag op mij zijn Heer, doe Uw wil door me heen.  Mijn leven is het Uwe, voortaan is het : dat ik niet meer zal leven maar U in mij en dat Uw naam verheerlijkt word, en dat iedereen niet mij maar U zal zien.
   
  Ja Vader het is waarheid, ik ben blij nu, gelukkig, ja gelukkig is de mens die zijn troost bij U zoekt, die zijn heil niet van mensen verwacht maar van God.  Gelukkig ben ik, want voortaan weet ik mij geborgen in Uw liefde en troost, U Heer weet en begrijp de beproevingen die ik heb doorgemaakt, en U helpt en ondersteunt mij nu, omdat ik nu in Uw kracht kan doorgaan met dit leven.  Wat ben ik dankbaar voor de overwinning door Yeshua haMashiach, mijn Heer en verlosser.  Ja Vader, laat steeds deze vreugde zijner overwinning mij overschaduwen. Want Yeshua is het die mij gekocht en betaald heeft met Zijn Offer en bloed.
   
  Heer Yeshua, ik bid U, dat ik steeds dichter naar U toe mag groeien. Ik bid dat ik sterker in de liefde en in de toewijding naar de Vader zal worden.
   
  Heer Yeshua laat mij zien wat een leven met U inhoud Heer, zijn er dingen in mijn leven die Uw behagen niet wegdragen? Ik bid, dat deze dingen mij duidelijk worden en dat ik deze uit mijn leven mag verwijderen, ja zelfs vernietigen, zodat Uw naam worde geheilig in mijn levenswandel.  Heer laat mij voortaan de zonde zien zoals U deze ziet, zodat ik door het aanzien zal huiveren en gruwelen zoals U gruwelt, en ik nog meer dan nu deze zal nalaten. Niet omdat ik moet, maar uit liefde tot U.  Zie geheel geef ik mijn hart, ziel, lichaam en mijn gehele levenswandel aan U over in volle overgave, want U bent het die mensen en hun levens veranderd, ik bid slechts dat ik een rustige, eenvoudige en trouwe volgeling mag zijn van Uw beminde zoon Yeshua haMashiach, Heer en redder van mijn ziel, ja mijn zielsbeminde.
   
  Heer, ik ben uw genade niet waard, echt niet, ik heb de dood verdiend, doch als U mij nog wilt, en als U met mij nog een plan hebt, als U mij echt lief hebt zoals ik hoor en lees, wees mij dan genadig Heer, en kom ook in mijn hart woning maken, maakt U dan van mij Uw kind, en leid U mij door dit leven. Want zie ik kan het niet, ik dreig steeds te vallen en sta haast nooit meer op.
   
  Almachtige God, ja, ik wil beroep doen op Uw zoon die gezegd heeft dat ieder die tot Hem komt, en Hem aanneemt als Heer, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven en verlossing zal bekomen. Genadige God, ik wil persoonlijk voor mijn leven Zijn offer aannemen. Daarom bid ik U.
  Ja liefdevolle Vader, Gij zijt, O Heer, mijn schuilplaats en mijn haven, Gij zult aan mij al Uw beloften gestand doen. Want U bent getrouw en waarachtig een sterke God. U stelt niet teleur. God van genade. Vader God, moge Uw kracht die door mij heen stroomt ook vanuit mij als een waterval naar mijn medemens stromen zodat ook hun hart moge worden als een bruisende fontijn, en hen alszo hiertoe brengt om met de H.Geest door te gaan!
  Dit bid ik U Vader in de naam van Yeshua haMashiach

  toelichting : met de naam Yeshua haMashiach bedoelen wij hier de Joodse naam van Jezus Christus

  Weet dat vele christenen waarmee je op dit moment in Hem verbonden bent vandaag, samen met jou, haast hetzelfde gebed zullen bidden 
   
  Lees meer...

  Gebed voor Israël, Gods Land en Volk

  De ark van het verbond in de replica van de Tabernakel

  Abba Vader, er staat geschreven :  Ga heen, vergader de oudsten van Israel en zeg tot hen: De Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, Isaak en Jakob is mij verschenen en heeft gezegd: Ik heb terdege acht geslagen op u en op wat u in Egypte wordt aangedaan. Ex 3: 16

  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren. Lev. 20: 26

  Heilige Vader aanhoor mijn Gebed voor Uw volk Israël

  In de naam van Yeshua haMashiach zet ik mij heel dicht bij U neer...ik wil U danken voor al wat U ons gééft, voor al wat U voor ons doet Heer 
  Maar vandaag zet ik mij in de eerste plaats bij U neer om voor al mijn broeders, zusters in het geloof te bidden, maar ook voor alle niet- gelovige mensen, familieleden, buren, vrienden...
  Maak me bereid Heer, zodat U Uw Liefde voor hen door me héén kan laten schijnen, zodat U ze in hun harten kunt aanraken.
  Lieve Vader, vergééf mij, vergééf hen, want wij beséften of beseffen soms ook écht niet waar we mee bézig zijn.
  Gééf ons Uw vrede en vul onze harten mét Uw Liefde voor Uw Volk!
   
  Ik bid U Heer, wilt U met Uw land en volk wonderlijk omgaan en hen rijkelijk zegenen.  Heer van Israël, Israel is Uw Heerlijkheid.
  Heer van Hemel en aarde, aanhoor toch het gebed van Uw kind. Hoor het roepen van Uw schepping, U hebt eenmaal gesproken : Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten. Ex 3: 7 Hierom Heer laat mij niet toe tot U te zeggen dat ik U liefheb terwijl ik Uw volk zou achterstellen. Want ook U hebt dit Volk van harte lief. U Heer hebt Israël uitverkoren, het is Uw oogappel.  Mijn God laat mij U dan verbidden in de naam van Yeshua haMashiach, om Uw volk en land te zegenen met Uw nabijheid.  
  Almachtige Vader, ik aanbid U, verhoor de gebeden van Uw kinderen, schenkt mij in Uw genade de woorden door Uw Geest zodat ik weet waarvoor ik nu kan bidden. Want U Heer bent de schepper van al wat leeft, Uwer is ook de aarde; de wereld en haar volheid. U formeerde Uw schepping, en U Almachtige God gaf Uw volk een land van melk en honig om veilig in te wonen. Ja U geliefde Vader maakte van Israël een heilig volk. Want U sloot met Abraham en Isaak en Jakob (Israël) een eeuwig en altoosdurend verbond. Uw woord zegd : dat "wie Israël zou aanvallen over Israël zou vallen."  
  Vader, Almachtige God, rondom Israël vergaren zich nu vele volkeren die hen bedriegen bedreigen en hen zoeken te belagen. Moord en doodslag beweegd zich in Uw land.
  Uw volk word ernstig bedreigd door verschrikkelijke moordende wapens. Iran dreigd met dood en verderf, moordenaars omringen vrouwen en kinderen, mensen worden uit hun huizen gezet en machthebbers kennen of aanvaarden Uw wegen niet of dat U Heer bent van al wat leeft. Dat U de Heer bent van Israël en een volk uitkoos om U te dienen in Heilige wandel en liefde.
  O God, Uw volk lijd tot bloedens toe omdat velen op Uw beloften gingen staan en proclameerden dat God hen dit land gaf door Abraham, Isaac en Jakob. Maar vele regeerders van Israël, die hen moesten koesteren verwijderden hen telkens weer van het reeds lang door U gegeven gebied, toen U hen de overwinning gaf.
   Uw Volk Vader leeft met een bang hart en word gehaat en verdrukt door vele lenden op de wereld, het wordt ten dode toe belaagd.  Uw volk lijd, en 't word geregeerd naar wat wij merken, door lieden die vrede voor land belangrijker vinden.
  Uw land in ruil voor vrede Heer?
  Word ook Uw Vrede dan verruild voor menselijke inzettingen? Is Uw vrede niet veel kostbaarder dan enig land, geld of goed?
  Ik weet het Vader, U ziet het, en U hoort de roep van de kinderen van Israël. Ik bid U nogmaals mijn God : open hen toch de ogen Heer. Zodat ze net zoals Elia's knecht zullen merken dat zij die met hen zijn meerder zijn, dan zij die in de wereld zijn.
  O God, neem de bedekking van Israël weg.
  Want U begeert Uw volk met jaloersheid, het behaagd U dat elke ziel tot Uw Vaderhart terugkeert.
  Liefdevolle God, ik roep U aan om Uw zegen voor Israël af te smeken. Verlost en voed toch het volk Israël dat hongerd, en bestraf de verslinder. 
  Heer U hebt gezegd dat toen Uw volk dacht dat U hen verlaten had : Kan ook een moeder haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. - Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig voor Mij.  - Uw zonen snellen toe, uw vernielers en uw verwoesters trekken van u weg.  - Hef uw ogen op naar rondom en zie hen allen; zij vergaderen, zij komen tot u. Zo waar Ik leef, luidt het woord des Heren, gij zult hen allen aandoen als een sieraad, en hen ombinden, zoals een bruid.  - Want uw puinhopen en uw verwoeste plaatsen en uw vernield land. Voorwaar, nu zult gij te eng zijn voor de bewoners, en uw verdervers zullen verre zijn. Jes 49:15-19
  Dank U Vader voor Uw liefde en genade.  Dank U dat U eerst kwam voor Uw geliefd volk Israël. Ondersteun hen Heer met Uw heilrijke rechterhand. Verhoor Heer de gebeden van Uw volk.  Trek hen Heer met de touwen van Uw liefde, en zegen hen door de sluier weg te nemen, zodat uw oogappel de luide roep van Uw hart mag horen.
  Ja mijn Vader open de ogen van Israel. O God verhard hun harten niet, want dat hebt U ook bij mij niet gedaan. O Heerlijkheid des hemels, herinnert hen aan het volbrachte werk van Uw zoon, en dat U eertijds naar Uw volk kwam om hen aan de boezem van Uw Vaderhart te drukken en voor eeuwig in Uw Heerlijkheid op te nemen.
  Vader vergeef hen, reinig Uw volk Heer,
  want ik beleid : wij hebben hen misleid.  Lieve Vader, vergééf ook mijn laksheid, en het felle tekortschieten in het gebed voor Uw volk.  Ook gaven wij naar Uw volk door de eeuwen heen geen goed getuigenis. Hierom Vader nam Uw volk ook geen aanneming van uw woord door onze wandel.
  Heer ik beleid. Ik was blind en volgde mensen. Vergeef Mij Heer. Ik beleid ik ben schuldig.
  Heer ik beleid. onwetendheid, doch ik ben schuldig aan harde taal en minachting van Uw volk, omdat ik niet reageerde op spotternij en uitspraken van anderen. Heer, vergeef mij. Ik ben hieraan schuldig.
  Heer ik beleid. Verbreek mijn vervloekingen van weleer, alsook de daarmee samengaande en neerkijkende houding op het Joodse volk. Vergeef mij Heer. Ik ben aan al deze ongerechtigheden schuldig.
  Ik bekeer mij van al deze dwaasheden en tekortkomingen. Uit liefde voor U en Uw volk en bid U om vergeving en zalving door Uw H.Geest.
   
  Doch meer nog dan voor mijzelf, bid ik U toe mijn hemelse Vader, om de sluier van Israel af te nemen en hen met een buitengewone wonderbare onaantastbare zegen te bedekken zodat Uw volk Israel werkelijk zal zien dat U de Heer van het Leven, hun verlosser en overwinnaar bent, de losser Yeshua haMashiach
  Vader dank U voor de verhoring van mijn gebed.
   
  Heer, werkelijk, ik heb Israel lief. en ik bemin U, ja ik heb U lief met mijn gehele hart, ik buig en kniel voor U neer in volle aanbidding, ik dank U voor de leiding van Uw H.Geest en voor Uw liefde die mij nu doorstroomt en in de toekomst via mij naar Uw volk zal stromen, want om sions wil, ik zal niet meer zwijgen. Ik heb hen van harte lief Heer.
   
  U Heer, bent God, en er is op de gehele wereld noch in het heelal geen God zoals U. 
  U Heer bent een getrouw en een waarachtige en Heilig God, Heer der Heerscharen is Uw naam,
  De Heilige Israëls. Groot is Uw trouw en barmhartig en liefdevol zijn al Uw wegen. 
  U Heer bent Heer boven al wat leeft.
  O Abba Vader, dit gebed bid ik U in de naam van Yeshua haMashiach
  Amen
   
  de bijbel, En de Here zeide: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte (de wereld) is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten.
  Daarom ben Ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren (de wereld)te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honig, naar de woonplaats van de Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.

  En nu, zie, het gejammer der Israelieten is tot Mij doorgedrongen; ook heb Ik gezien, hoezeer de Egyptenaren (de wereld) hen verdrukken. Ex 3: 7 - 9

  Ga heen, vergader de oudsten van Israel en zeg tot hen: De Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, Isaak en Jakob is mij verschenen en heeft gezegd: Ik heb terdege acht geslagen op u en op wat u in Egypte (de wereld)wordt aangedaan. Ex 3: 16

  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de (wereldse)volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren. Lev 20: 26

  God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen? Num 23: 19

  Shalom kome over Israël en over het Joodse volk de oogappel van God de Almachtige Vader.
  En die zelfde Vrede die alle verstand te boven gaat zal dan ook uw deel zijn. Want Vrede kome ook over u.  

    In de naam van Yeshua haMashiach. 
   
  Weet dat vele web-vrienden  waarmee je op dit moment  in Hem verbonden bent, samen met jou, haast hetzelfde gebed zullen bidden
   
  Wenmanager
  Lees meer...
  Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3 vers 16).
   
  Ik prijs U, Vader God, omdat U Yeshua HaMachiaH hebt gestuurd om voor mij persoonlijk en voor de hele wereld te sterven. Dank U voor de wijze waarop uw heerlijke Geest op deze manier in mijn hart aan het werk is. Help mij alert te zijn op uw stem en ook gehoorzaamheid na te streven, door te doen wat Umij voorhoud. Dank U, Heer, voor Uw liefde in mij, door uw gezegende aanwezigheid. ik dank U Vader in de naam van Yeshua HaMachiaH Uw geliefde zoon. Amen. 

  Lees meer...

  het onze vader in het Hebreeuws met vertaling.‏

  http://www.youtube.com/watch?v=Eyth2TbyjJg&feature=player_embedded

   

   
   אבינו שבשמים  

  AVIENOE sje be sjamaiem. 

  Onze VADER die in de hemelen is. 

  יתקדש שמך 

  Jitkadesj sjemcha, 

  UW naam worde geheiligt. 

  תבוא מלכותך, יעשה רצונך 

  Tavo malchoetcha, je'asee ratzoncha. 

  UW koninkrijk kome, UW wil geschiede. 

  כבשמים כן בארץ 

  kbasjamaiem kan ba'aretz 

  Op aarde zoals in de hemel. 

  את לחם חקנו תן לנו הים 

  Et lechem choekeenoe ten lanoe ha jom. 

  Geef ons heden ons dagelijks brood. 

  וסלח לנו על חטאינו 

  Oeslach lanoe al chateejnoe. 

  En vergeef ons onze schulden. 

  כפי שסולחימ גם אנחנו לחוטאים לנו  

  kfie sje solchiem gam anachnoe lachotiem lanoe. 

  Gelijk ook wij aan anderen vergeven. 

  ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם 

  חצילנו מן הרא  

  Ve al tavie enoe liedeej niesajon,  

  tatzieleenoe mien ha raa. 

  En leid ons niet in verzoeking, 

  Maar verlos ons van het boze.

   

  כִּי לְךָ הַמַּמְלָכָה וְהַגְּבוּרָה וְהַתִּפְאֶרֶת לְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים אָמֵן׃
  Kie lecha ha mamlacha ve ha gevoerah
  ve hatieferet le olemeej aolamiem. Amen
  .
   

  Want aan U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, amen. 

  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl