W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Daarop raakte Hij ( Jezus) hun ogen aan en zei: "Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren".
  Matteüs 9: 29

  Lees meer...
  De HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.
   
   
   
  Lees meer...
  Maar ook nu nog luidt het woord des HEREN: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. 13 Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HERE, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.
   
   
  Lees meer...
  Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. 19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven:
  Die de wijzen vangt in hun sluwheid;
   
   
  Lees meer...
  Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.
   
  Matteüs 7: 6
   
  Lees meer...
  Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders);
  ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods
  dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.
   
  Psalm 84 vers 11
   
  Lees meer...
  Gij toch verlost het ellendige volk
  en vernedert de hovaardige ogen.
  Gij toch doet mijn lamp schijnen,
  de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.
   
  Psalm 18 vers 28-29
   
  Lees meer...
  Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen
   
  Matthéüs 5 vers 10
   
  Lees meer...
  Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven
   
  1 Tessalonicenzen 5:10
   
  Lees meer...
  Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik
   
  Psalm 16:1
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl