W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, 7 geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.  
   
  (Kolossenzen 2 vers 6 en 7).
   
  Lees meer...
  Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here HERE; daarom bekeert u, opdat gij leeft.
   
   
  Lees meer...
    Nu dan, Israël, wat vraagt de HERE, uw God, van u dan de HERE, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de HERE, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
   
  (Deuteronomium 10 vers 12).
   
  Lees meer...
  Hoor, mijn zoon, en neem mijn woorden aan,
  opdat uw levensjaren talrijk worden.
  11 Ik onderricht u in de weg der wijsheid,
  ik doe u treden op rechte paden.
  12 Bij uw wandelen zal uw schrede niet belemmerd worden,
   
  (Spreuken 4 vers 10 tot en met 12).
   
  Lees meer...
  Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen
   
  (Matthéüs 5 vers 44).
   
  Lees meer...
  Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk, mij zal hij wegnemen. 
   
   
  Lees meer...
  Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 
   
   
  Lees meer...
  Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. 
   
   
  Lees meer...
  Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. 
   
   
  Lees meer...
  HERE, God onzer vaderen, zijt Gij niet God in de hemel, heerst Gij niet over al de koninkrijken der volken? In uw hand is kracht en sterkte, niemand kan standhouden tegen U.
   
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl