W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Vraagt je je soms af
  Waarom laat God alle ellende toe?

  Toon Hermans werd op de tv eens gevraagd wat hij zou doen als hij eens een dag God zou zijn. Hij wist niet zo gauw wat hij daarop moest antwoorden. Wat voor antwoord zou ik hebben gegeven, vraag ik me af. Misschien had ik iets gezegd over de ellende in de wereld waar ik graag een eind aan zou willen maken als ik de kans kreeg. Want als je alleen al ziet wat mensen elkaar aandoen in sommige Afrikaanse landen, dan word je daar toch niet goed van? Wat dat betreft kan ik me best voorstellen dat er veel mensen zijn die maar moeilijk kunnen geloven dat er een God is. Want als er wel een God zou zijn, dan zou het er in de wereld toch wel heel anders uitzien! Of niet soms?

  Maar als ik nou eens mocht vertellen wat God zou moeten doen, wat zou ik dan zeggen? Nou, mijn eerste gedachte is natuurlijk dat Hij de mensen zou moeten tegenhouden als ze iets verkeerds willen uithalen. Hetzelfde dus als wat mijn vrouw en ik deden met onze kinderen toen ze nog peuters waren: die zetten we in de box. Dan konden ze nergens bij en ze konden ook niks vernielen. 't Was wel makkelijk hoor! Zolang de kinderen nog klein waren tenminste. Maar toen ze wat groter werden, deden we dat natuurlijk niet meer. Grotere kinderen horen niet meer in een box thuis. Tja, zou God dat dan wel met ons moeten doen? Want dat komt toch eigenlijk op hetzelfde neer: alle mensen in de box om zo te zeggen. Nee, dat is geen ideale oplossing

  Nee, God moet ons niet gaan behandelen als peuters. Daar zijn we te volwassen voor. Maar hoe moet het dan wel? Misschien zou Hij ons moeten straffen als we iets verkeerds doen. Dat werkt prima, want dat deden we met onze kinderen ook toen ze kleuters waren geworden en niet meer in de box zaten! Op die manier hadden we ze aardig onder de duim! Maar als God dat nu ook zou gaan doen, wat zou Hij daar dan mee bereiken op de lange duur vraag ik me af. Oké, de mensen zouden zich best redelijk gaan gedragen denk ik. Alleen moesten ze dan wel voortdurend in de gaten worden gehouden! Want anders werkt het niet. Maar of dat nou het beste recept is voor een paradijs op aarde?! God als de Grote Controleur en Bestraffer! En wij alsmaar het gevoel van: kijk uit, God houdt je in de gaten, Big Brother is watching you.... Nee, dat zou het laatste zijn wat ik zou willen als ik God was.

  Nu ik er wat dieper over nadenk, kan ik best begrijpen dat Toon Hermans niet zo gauw wist wat Hij moest zeggen. Want zo simpel ligt het toch niet. In elk geval vind ik het logisch dat God ons niet wil behandelen als peuters die niets verkeerds meer kùnnen doen. En ook niet als kleuters die niets verkeerds meer dúrven doen. Hij wil natuurlijk graag dat we als mondige mensen zover zullen kommen dat we niets verkeerds meer wíllen doen. Dat verwachten we als ouders toch ook: dat onze kinderen zonder dwang voor het goede leren kiezen!

  Weet je, wanneer we niks verkeerds meer zouden doen alleen maar omdat we 't niet kunnen of niet durven, dan zegt dat niet veel. Dan zit het alleen maar aan de buitenkant. Dan is er in feite niet veel veranderd. Nee, het moet van binnenuit komen. Dat is de echte oplossing. Dan kappen we met alles wat niet door de beugel kan. Gewoon omdat we dat niet meer wìllen. Zou dat misschien de reden zijn dat God nog niet ingrijpt? Dat zit er wel in. Hij wil ons niet dwingen om zijn goede raad op te volgen, maar Hij wil ons er wel van overtuigen dat het zonder dat niet gaat. Hij hoopt dat we door schade en schande wijs zullen worden denk ik. Want op een andere manier werkt het niet.

  Alleen snap ik niet dat God de moed nog niet heeft opgegeven. Want erg veel wijzer lijken we niet te worden. Haat en nijd, moord en doodslag, leugen en bedrog, hebzucht en oplichterij, aanrandingen en verkrachtingen: het lijkt wel of het nu nog erger is dan vroeger. Als ik God was, had ik er waarschijnlijk al lang een eind aan gemaakt.

  Maar waarom heeft God dat dan nog niet gedaan? In één van de brieven van de eerste christenen staat het zo: "Vergeet vooral dit niet: aan het eind van de tijd zullen er mensen komen die hun hartstochten de vrije loop laten en u spottend vragen: Hij heeft toch beloofd in te grijpen? Waar blijft Hij nu? Maar de Heer stelt wat Hij heeft beloofd, niet uit, zoals sommigen denken. Hij heeft alleen maar geduld met u. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot inkeer komen."

  Tot inkeer komen. Dát is kennelijk de bedoeling. Dat zou dus de reden kunnen zijn dat Hij nog niet heeft ingegrepen. Hij verlangt ernaar dat er nog zoveel mogelijk mensen tot bezinning komen en schoon schip maken. Daar krijgen we nog steeds alle gelegenheid voor. Hoe lang nog? Dat weten we niet. Maar het eind komt wel onverwacht. "De dag van de Heer zal komen als een dief!" staat er in diezelfde brief. "Dan zullen de hemelruimten met een dof gedreun vergaan en de elementen vlam vatten en verdwijnen, en de aarde (de mensheid dus) met al haar werken zal zich voor God moeten verantwoorden..."

  Dus er komt een keer een eind aan. En het zou best kunnen dat het niet zo heel erg lang meer zal duren. En wat gebeurt er daarna? Dat staat er ook bij: "Maar Hij heeft ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd waar gerechtigheid zal heersen, en daar zien we verlangend naar uit. In afwachting daarvan moet u uw best doen om in Gods ogen vlekkeloos en onberispelijk te blijven en in vrede met Hem te leven. Bedenk dat het geduld dat de Heer met ons heeft, onze redding is!"

  Tja, merkwaardig eigenlijk. Oppervlakkig gezien denk je dat Gods liefde ver te zoeken is als je al die ellende ziet in de wereld. Maar als je even dieper nadenkt, begin je te beseffen dat het juist zijn liefde is die Hem er nog van weerhoudt om in te grijpen.... 
   
  Lees meer...

  Zou het dan toch waar zijn?

  nee he, meen je dat echt?

  Maar waarom doet God er dan niets aan?

  Deze vraag komt bij velen op. Er zijn dan ook problemen genoeg. Neem bijvoorbeeld:

  ..dat van de onschuldige, die lijdt voor degene die wel schuld heeft;
  ..of de steeds weer terugkerende oorlogen, de honger in Afrika, het milieu, de natuurrampen;
  ..de in veel opzichten hopeloze verwarring in de wereld;
  ..het devalueren van de normen van goed en kwaad,
  deze dingen maken dat we God gaan wantrouwen en zelfs gaan twijfelen aan zijn bestaan.  Maar als hij tòch bestaat … waarom doet God er dan niets aan? Maar...

   

  Waaraan moet God iets doen?

  Zijn het niet de mensen zelf, die dit alles veroorzaken? De wortel van alle problemen is de menselijke natuur. Onze agressie, zelfzucht, jaloezie, hebzucht en oneerlijkheid, die resulteren in haat en geweld. Maar...

   

  God wil graag wat doen en heeft dat ook bewezen!

  Alleen … Hij begint bij de oorzaak, bij u en bij mij. Want hoe staat het met úw zelfzucht, úw jaloezie, úw egoïsme? Bent U bereid God bij het begin te laten beginnen - bij uzelf?

  We kunnen gemakkelijk praten over natuurrampen, over oorlogen, over Afrika enzovoort, maar de problemen beginnen al veel dichter bij huis, namelijk in ons eigen leven!

  Als God alle oorlogen vandaag liet ophouden, zouden ze morgen opnieuw beginnen! Daar zou de aggressieve natuur van het menselijk hart wel voor zorgen. Hetzelfde gebeurt als God de rijkdommen van de aarde eerlijk zou verdelen. Binnen enkele dagen zouden we weer gaan potten en elkaar afzetten.

  Het unieke van de mens is dat hij een vrije wil heeft. Dat hij een keuze kan doen. Maar dat is juist zijn grootste probleem. Men kan geen vrije wil hebben zonder verantwoordelijk te zijn voor de keuze die men doet. Maar ik hoor je al... je vraagt je weeral af

   

   

  Waarom doet God er niets aan?

  God wil de mensen niet veranderen tegen zijn zin in, in bijvoorbeeld automaten of robots, die alleen maar goede dingen doen. Hij láát ze de vrije keuze. 

   


  Maar tegelijkertijd heeft Hij u al lange tijd geleden de oplossing aangereikt :

   Maar zag u het?

   

  Hij droeg de straf die wij verdienden

   

  opdat wij met onze Zonden door Hem

  bij God konden komen om hulp te vragen...

   

  Hij versloeg satan's heerschapij over ons leven

  en vrijblijvend vroeg Hij aan ons " Wie wil je dienen?"

  En deden wij dat?

  Ja Hij maakte het mogelijk dat wij konden kiezen, en dat Hij onze harten kon veranderen !  

  Maar aanvaarde u zijn oplossing?

  Nee! Wellicht omdat je dan dacht dat je niets meer  zou mogen doen, misschien dacht je wel dat je dan zo een heilig boontje zou moeten worden? is het niet? 
  Maar Jezus nam de straf die wij verdienden - de doodstraf naar Gods norm en maatstaven - en stierf in onze plaats, waarbij Hij elke zonde in de hel neerlegde en daarna opstond uit de dood.  Dit plan Gods had de duivel niet verwacht en dit kon Hij alleen verwezenlijken. Hierom zit Hij nu naast Gods troon om voor ons bij de Vader te pleiten als een echte en enige advokaat (middelaar) en is Hij in staat het gebed te verhoren van elke zondaar die bidt: "schep mij een rein hart o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest"  (Psalm 51:12)

  God de Vader heeft aan Hem het oordeel gegeven. En bovendien zal Jezus spoedig terugkeren in deze wereld en Zijn rijk stichten - het rijk van vrede en gerechtigheid.

  Maar zult/wilt ú daar deel aan hebben?
  U kunt er nu al deel aan hebben door Jezus in uw leven toe te laten en God toe te staan er "eerst wat aan te DOEN" … bij uzelf in je eigen hart.

  Moge God u zegenen
   
  Lees meer...
  Wie is toch die Man in het wit uit je droom?

  Daar staat de Man in het wit met stralende klederen en Hij wil dat je Hem volgt, iedere keer weer moet je terug denken aan deze droom, aan die liefdevolle stem, die telkens weer terug in jouw gedachte komt:

  "Volg Mij, Ik ben de Weg en de Waarheid en niemand kan tot God de Vader naderen dan door Mij!!!"
  M a t t e ü s 1 7
   
  1 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en
  zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een
  hoge berg op, in de eenzaamheid.
  2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn
  gelaat straalde gelijk de zon en zijn
  klederen werden
  wit als het licht.

  3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met
  Hem spraken.
  4 Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is
  goed, dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik
  hier drie tenten opslaan, voor U een, en voor
  Mozes een, en voor Elia een.
  5 Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen
  een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk
  zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik
  mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!

  De Man in het wit waar je over gedroomd heeft is niemand minder dan Jezus Christus, Hij wil dat je de waarheid leert, Hij zelf is de Waarheid, Hij wil je brengen naar de troon van  de ware God, namelijk God de Vader, de God van Abraham, Izaak en Jacob..

  Hij is werkelijk gestorven aan een kruis,(misschien heb je de wonden aan Zijn handen en voeten in je droom gezien) als een onschuldig Lam gaf Hij Zijn leven ook voor jou, Hij stierf opdat jij kon voort-leven, maar de dood kon Hem niet houden daar Hij zonder zonden en schuld was, Hij is opgestaan uit de dood (dit is geen sprookje maar pure waarheid) en is nu gezeten aan de rechter hand Gods, op een dag zal Hij wederkomen naar deze gevallen en gebroken wereld, dit keer niet als een baby, nee Hij zal komen met macht, in glorie en majesteit, Hij zal degene zijn die de wereld op de dag des oordeels oordelen zal.
   
  Hij verlangt naar jou, nu al, vandaag, en niet als het te laat is, nu heb je nog de kans om in dit leven Hem te leren kennen opdat je ter dage van de dag des oordeels niet onder Zijn oordeel zult vallen.
  Hij verlangt van jou geen werken, het Paradijs Gods kan je niet verdienen, nee Hij wil het jou geven, gratis, puur en alleen uit genade (genade betekend iets krijgen wat wij niet verdienen) omdat Hij van jou houdt!!!

  Maak vandaag daarom nog de beslissing die u de eeuwigheid van het Paradijs kan opleveren en ga naar Jezus toe, vraag Hem:

  Here Jezus, ik heb U nodig, ik weet dat ik het Paradijs niet kan verdienen door goede werken, ik heb U nodig, ik heb het offer dat U bracht aan het kruis nodig,  HereJezus ik geloof dat U voor mij gestorven bent en weer uit de dood bent opgestaan, wilt U mij mijn zonden vergeven welke ik gedurende mijn leven gedaan heb, wilt U mij schoon wassen met Uw kostbaar vergoten bloed, opdat ik deel mag hebben aan het eeuwige leven in Uw vertegenwoordigheid.

  In Jezus naam AMEN!!!
   
  Lees meer...
  "doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt
  Matteüs 26:39."
   
  'Dodelijk bedroefd' was Jezus, en ontzettend bang. Hij had heel goed door wat de beker was die voor hem klaarstond en steeds dichterbij kwam.
  Bijna wanhopig voelde Hij zich. Moest dit nu echt zo gebeuren? Was er dan geen andere mogelijkheid om het op te lossen? Dit was toch te verschrikkelijk?
  Maar daarbovenuit stak nog altijd zijn absolute gehoorzaamheid aan de Vader. Hij was gekomen om de wil van zijn Vader te doen, niet om te doen wat Hemzelf prettig leek.
  De enorme liefde voor zijn Vader én voor ons dreef Hem er uiteindelijk toe niet terug te deinzen, maar alle verschrikkingen onder ogen te zien van het wonderlijke plan van de drie-enige God om zijn mensen en zijn wereld te redden.


  lezen: Matteüs 26:36-46 | Deuteronomium 1:19-33 
  Lees meer...

  Toen Ik je mààkte was je GOED, ZEER GOED ! Je leek op Mij. Ik gàf je het vermogen om Lief te zijn, om gelukkig te zijn in relatie mét Mij en mét anderen.
   
  Ik heb je de VRIJHEID gegéven om te kiezen. En Ik liet je zien wat de goede keuze's zijn: dat jullie van élkaar houden, en elkaar NIET onderdrukken en dat iedereen genoeg heeft. En Ik riep jullie op om te kiezen voor het GOEDE en NIET voor het kwade. Voor het léven en NIET voor de dood.
   
  Je bent een MENS, géén god. Je bent bepérkt, zéér bepérkt. ACCEPTEER toch dat er véél is wat je niet kunt. Maar DOE dàt wat binnen je vermogen ligt !
   
  Wat dacht je ? Dat het Mij niet nét zovéél pijn doet als jou ? Ik heb honger nààr Liefde en gemeenschap met mensen, Ik word opzij gedrukt, gehaat en misbruikt, maar TOCH gà Ik mét julie door ! En Ik DOE wàt Ik kàn: Ik gàf jullie Jezus; in Hem ZIE je HOE Ik het bedoeld heb.
   
  Ik gaf je regels om je dé Weg te wijzen. Ik gééf jullie zelfs de kracht van Mijn Geest. En als het je toch niet lukt, dan schénk Ik je vergéving, zodat je stééds opnieuw kunt beginnen.
   
  Ach, lieve mens, Ik kén je. Ik hou van je. VERSTOP je niet, maar érkén je pijn, je kleinheid, je onmacht en je angst. Ik WIL jou genézen. Richt je NIET op macht en bezit, maar wéés blij mét WIE je bént en WAT je hebt. Wees NIET bang, maar heb het léf om te LEVEN zoals Ik je bedoeld had. VOLUIT vanuit Liefde en NIET vanuit angst.
   
  En probéér NIET om het àllemaal alléén te doen. Ik heb je immers nog mensen gegéven om je te hélpen. IN hen hérkén je Mijn handen, Mijn stem en Mijn hart. En als je het persoonlijk ààn Mij vrààgt, gééf ik je Mijn Geest. Mijn Geest van Liefde en Lef.
   
  Lieve mens...wijs Mij alsjeblieft niet af....
   
  Je  HEMELSE VADER
  Lees meer...
  Ons hart onderzoeken is een hele klus !
   
  Ja het onderzoeken wat er allemaal in ons hart speelt is een hele zoektocht!
  Het lijkt of onze harten in tweeën zijn gedeeld,
  een kant van onze hart die in overgave leeft
  En een kant die in het verborgen leeft.
  Om in het verborgen het Licht uit te nodigen moet je vaak jezelf voorbereiden wat er allemaal geopen-baard gaat worden. Meestal schrik je, van wat er allemaal afspeelt in het donkere hoekje van je hart.
  Soms Zegt God dat er wat tussen jou en Hem in staat.
  En meestal schrikken we daarvan, ervaren we een soort van afwijzing, schaamte of onzekerheid.
  En gaan we aan de slag met dit te onderzoeken.. En dat valt niet mee, hoe moet ik zoeken?
  Hoe weet ik wat er tussen God en Mijn Hart instaat?
  God zegt dat een mens weet wat er in zijn eigen hart afspeelt, men moet het alleen maar willen zien,
  En zoeken, Hem uit nodigen of Hij wilt komen in de verborgen plekken van je hart.
  En het is moeilijker dan we beseffen, om Hem uit te nodigen... in een gedeelte van ons hart wat tegen Zijn Wil ingaat.
  Vaak is het hart het er niet mee eens.  
  Maar Hij wil in jou leven, en het is echt niet makkelijk.
  Allerlei dingen komen in je gedachten om de dingen
  te vergoelijken, of om het niet zo ernstig te nemen.
  Een geestelijk sausje erover te doen enz enz….
  Ons gehele hart op het altaar leggen is een offer dat pijn doet, echt !
  De verborgen hoekjes van ons hart stoppen we vaak snel in onze onderbewuste, dan hoefen we er niet mee om te gaan of erover na te denken, los te laten of ons ervan bekeren.
  Daarom is het belangrijk om Gods Geest ook uit te nodigen in onze onderbewuste.  Zijn Geest je hele wezen, je bewust en je onder bewust geheel aan Hem over geven.
  Dat is belangrijk wat een mens leeft voor 70 procent vanuit zijn onderbewuste.
  Onze handel en wandel, onze reactie komen voort uit onze onderbewuste.
  Ik lag vandaag in bad en heb mijn hele hart op het altaar gelegd, alles wat mij bezighoud, mijn gezin, de verhuizing, mensen die om mij heen zijn die tegen mij zijn, mijn trots, hoogmoed, twijfel angsten, teleurstel-lingen, mensen die ik los moet laten, mijn reacties,
  emoties echt alles heb ik laten voorbij gaan en heb Hem erin uit genodigd!
  Ik heb alle gebeden die vanuit de ziel uit gesproken worden, hoe goed bedoelt ook, terug bestuurt, alle vloeken die er over mijn leven zijn uitgesproken heb ik verbroken in de Naam van Jezus, en elke tong die tegen mij getuigt heb ik in het ongelijk gesteld in Jezus Naam.
  Alle profetieën, woorden die over mijn leven zijn uitgesproken heb ik terug gegeven aan God en gevraagd of Hij het wilt heiligen!
  De bedieningen, gave en het doel heb ik ook terug gegeven en ik wil het alleen zuiver terug!
  Ik verlangt ernaar dat Hij mijn hele hart in beslag zal nemen, dat niets meer tussen Hem en mij in staat.
  Elke leugen moet wijken, ik onderwerp mij onder de machtige Hand van mijn schepper!!
  Ik gebied mijn ziel te zwijgen en zich te onderwerpen
  aan de wil van God.
  Mijn hele onderbewuste geef ik aan Hem, zodat Zijn Geest het helemaal zal door waaien.
  Dat mijn gehele handel en wandel vanuit een onder-bewuste zal zijn geheiligd.
  Mijn hele hart leg ik op het altaar!!
  Heer kom tot U doel in mijn hart,
  dat Uw troon daar zal staan dat elke hoek in mijn hart U zal behagen en U gehoorzaam zal zijn!!
  In de Naam van Uw geliefde Zoon Jezus!
   
  Amen!
   
  Lees meer...
  "Let op, Ik heb jullie dit van tevoren gezegd."
  Matteüs 24:25

  De Heer Jezus heeft aan zijn leerlingen verteld wat er zal gebeuren in de tijd van de enorme verschrikkingen (vers 21). Ook heeft Hij van tevoren gezegd wat er met Hem zou gebeuren, namelijk dat Hij zou lijden en sterven. Toch hebben zijn leerlingen het niet begrepen en niet geloofd. De Heer Jezus heeft ook tegen ons gezegd wat er met deze wereld zal gebeuren. En wat er met de gelovigen zal gebeuren, wanneer Hij terugkomt om zijn koninkrijk te stichten. Daarom hoeven we niet verontrust te zijn bij al de dingen die in de wereld gebeuren. Hij heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst

   

  Lees meer...
  Galaten 3:10
  Vervloekt is een ieder die niet volhardt in alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.


  Zeker ken jij de “Tien Geboden”; misschien heb je ze zelfs nog op school, op catechisatie of op een bijbelles geleerd. Heb je ze gehouden? Ach, zeg je, die kan toch geen mens houden! Maar het gaat nu over jou alleen. Heb jij ze gehouden? Je zal zeker niet zo vermetel zijn zoals die man uit het evangelie, die de Heer Jezus op Diens vraag daaromtrent antwoordde: ”Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af” (Markus 10:20).

  Laten we beginnen met het eerste gebod: “Gij zult de HEERE, uw God, liefhebben met uw ganse hart”. Heb jij God steeds meer liefgehad dan alle dingen en dan alle mensen? Je moet toegeven dat Hij niet de eerste plaats in jouw hart en leven had. En het andere gebod: “Gij zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken”. Hoe vaak heb je de Naam van God lichtvaardig en gedachteloos uitgesproken en misbruikt! En wanneer wij je naar het gebod vragen: “Eert uw vader en uw moeder”? Hoe heb je dat gehouden? Of: “Gij zult niet echtbreken” - “gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste”?

  Ach, hoeveel gebroken huwelijken zijn er en hoe vaak wordt de goede naam van de naaste belasterd en gesmaad! En zelfs wanneer je zou menen dat je alle geboden gehouden hebt, maar één niet, dan herinneren we je eraan, dat Gods Woord zegt: “Want wie de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle” (Jakobus 2:10).

  Je bent niet in alles gebleven wat geschreven is, en je gaat voor eeuwig verloren. Zie je in het licht van God in, dat je schuldig bent, dan kan je worden geholpen, want ... de Heer Jezus stierf voor zondaars. Kom dan bij Hem, belijdt, erken en vertel je zonden en geloof in Zijn volbrachte werk op Golgotha ...

  frisse wateren

  Lees meer...

  U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis...

  1 Petrus 2:7

  Aanstoot

  Het gaat in 1 Petrus 2 over kostbare dingen. Het is moeilijk om dan ook scherpe woorden te horen, bestemd voor wie als ongelovigen Jezus links laten liggen. Maar ook voor volgelingen van Jezus is het goed om steeds weer te horen: je kunt ook struikelen over de Steen van God.
  Je kunt je ergeren aan de Rots van ons behoud. Dat is ook het effect van het kruis. Herken je het ook bij jezelf?

  j.douma

  Lees meer...

  de grootste voorrechten van gelovigen

   Een van de grootste voorrechten van gelovigen, die christelijk willen leven is bidden. Wanneer gelovigen bidden, spreken zij direct en persoonlijk met hun Vader in de hemel. Niets komt dan tussen hen en hun GOD.

  Om gepast te bidden is het niet nodig om speciale woorden te gebruiken of een speciale stem. Alleen de oprechte begeerte om de diepste gevoelens en verlangens van ons hart voor GOD te brengen.

   

  Hoe belangrijk is het gebed?
  Gelovigen behoren voor alles te bidden!

  'Maakt u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel GOD al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van GOD ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent'.
  (Filippenzen 4: 6,7)

  In wiens naam moeten we bidden?
  In de naam van de Here Jezus Christus.

  'Wat u in Mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is. Als u Mij iets vraagt in Mijn naam, zal Ik het doen'. (Johannes 14:13,14)

  Hoort GOD jouw gebeden en geeft Hij er ook antwoord op?
  Absoluut!

  De Here Jezus zegt: Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met Zijn wil overeenstemt. En als wij weten dat Hij naar ons luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij Hem vragen'. (1 Johannes 5:14)

  Welke belofte wordt gegeven aan hen die overeenkomstig GODs wil bidden?
  GOD zal hun gebed verhoren.

  De Here Jezus zegt: 'Bid en u zult ontvangen wat u bidt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt'.
  (Mattheüs 7:7,8)

  Zal GOD ons altijd alles geven, waar we om vragen?
  Nee, omdat we soms vanuit verkeerde motieven om iets vragen, of met zonde in ons hart.

  'Als u bidt, maar niets krijgt dan hebt u het Hem op een verkeerde manier gevraagd. Als u Hem alleen iets voor uw eigen genoegen vraagt, geeft Hij het niet'.
  (Jakobus 4:3)

  'Als mijn motieven onzuiver waren geweest, zou de Here echt niet hebben geluisterd'.
  (Psalm 66:18)

  Is er misschien nog een reden, waarom GOD ons niet alles zou geven, waarom wij vragen?
  Ja, omdat datgene waar we om vragen, mogelijk niet goed voor ons zou zijn.

  De apostel Paulus zegt: 'De openbaringen die GOD mij heeft gegeven, zijn werkelijk buitengewoon. Maar omdat Hij niet wilde dat ik mij daardoor iets zou gaan verbeelden, heeft Hij mij pijnlijk laten vernederen door een handlanger van satan, die mij als met vuisten slaat. Dat is een 'doorn in mijn vlees.' Nee, GOD zal niet toelaten dat ik mij wat ga verbeelden. Drie keer heb ik de Here gesmeekt dit lijden te laten ophouden. Maar de Here antwoordde telkens weer: 'Dat Ik altijd bij u ben, is genoeg. Wanneer u zelf zwak bent, kan Mijn kracht zich tenvolle ontplooien.' Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen. Omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik terwille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik sterk'. (2 Corinthiërs 12:7-10)

  Is bidden allereerst een zaak van vragen aan GOD om allerlei?
  Nee, het houdt zowel lofprijzing, schuldbelijden en dankzegging in als vragen.

  De Here Jezus zegt: 'Gij dan bidt aldus: Onze Vader Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, amen'.
  (Mattheüs 6:9-13)

  Welke waarschuwingen gaf de Here Jezus betreffende het gebed?
  We moeten ervoor oppassen niet te bidden om zelf door de mensen geëerd te worden.
  En we moeten ook niet bidden met een geest van onverzoenlijkheid in ons hart.


  De Here Jezus zegt 'Wees niet zoals de huichelaars; die bidden zo dat iedereen het kan horen en zien, op de hoek van de straat en in de synagoge. Zij hebben hun beloning al. Als u bidt moet u dat ergens doen waar u helemaal alleen bent. Doe de deur achter u dicht en bid in het geheim tot uw Vader. En uw Vader, Die al uw geheimen kent, zal u belonen. Als u bidt doe dat dan niet langdradig en met zinloze woorden, (...) Vergeet niet dat uw Vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u Hem erom vraagt!'.
  (Mattheüs 6:5-8)

  'Wanneer je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, moet je het hem vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jou vergeven wat jij verkeerd hebt gedaan'.
  (Markus 11:25)

  Welke houding behoren we aan te nemen als we bidden?
  We behoren zowel bescheiden als vrijmoedig te zijn.

  GOD zegt: 'Als mijn volk ... zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met de zondige praktijken, zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken'. (2 Kronieken 7:14)

  'Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van GOD gaan om van Hem genade te ontvangen; om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben'. (Hebreeën 4:16)

  Geeft GOD ons alleen de zegeningen waar we om vragen?
  Nee, GOD schenkt ons vaak veel meer dan wij vragen of ons ook maar voorstellen kunnen.

  'GOD kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen'. (Efeze 3:20a)

  Gods liefde en trouw

  Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook. 1Joh 3:1

   

  Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. Jon 3:16

   

  Hoe zou Ik u echter kunnen opgeven… Hoe zou Ik u kunnen opgeven…? Mijn hart slaat over, heel mijn binnenste wordt week. Hos 11:8-9

  Amen!

  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl