W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur.
  2 Korintiërs 2:14
   
  Geuren spelen in ons leven een belangrijke rol. We vinden iets heel lekker ruiken (een lenteochtend) of juist helemaal niet (een vuilniswagen). In de bijbel spelen geuren ook een belangrijke rol, bijvoorbeeld als het gaat om de offers die gebracht werden in de tijd van het Oude Testament: die waren een heerlijke geur voor God. Wij mogen nu, als volgelingen van Jezus en in verbondenheid met hem, zijn geur verspreiden. Wat ruiken mensen als ze met jou omgaan? Verspreid jij een aangename geur? God wil jou en mij gebruiken om Jezus’ geur te verspreiden zodat ook anderen hem leren kennen!
   
  kort gebedje, Vader in de hemel, leer mij om naar Uw wil te leven, dan kan ik een aangename geur zijn, mensen hunkeren naar iets Vader, laat hun U vinden, want U alleen geeft dat wat men zoekt, en wilt U mij daarvoor gebruiken Heer, ik geef mijzelf aan U Heer, U bent de Meester van mijn leven, nu en in de eeuwigheid. In Jezus naam. Amen
  Lees meer...
  Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.
  Psalm 2:6
   
  Psalm 2 is de psalm van het woeden van de volken en het rumoer van de naties. Dat spreekt altijd weer tot de verbeelding, want steeds opnieuw zien we in deze wereld de onrust van de volken, de strijd, het elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Volk staat op tegen volk, natie tegen natie. En waarom? Waartoe? Het dient nergens toe. Het illustreert alleen maar dat de volken en de naties en de individuen die er deel van uit maken de gezalfde niet kennen, de enige koning. Ze zijn onkundig als het gaat om het karakter van het koninkrijk van God. Want dat is een koninkrijk van vrede en heelheid: geen geweld, maar de Geest. Vol liefde zegt de HEER van dat koninkrijk, en laten we het hem nazeggen: dit is mijn koning!
   
  Kort gebed, Vader in de hemel, Uw Zoon Jezus is de Koning van mijn leven, Hij is vrede, kom met Uw vrede Jezus, laat er vrede zijn in Jerusalem. vrede in alle straten, vrede op alle pleinen, vrede in alle huizen, kerken, markten, kom met Uw heerlijke vrede Heer Jezus, in Uw machtige naam, de naam boven alle naam, Jesjoea Ha Massiach. Amen
   
  Lees meer...
  Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.
  Marcus 1:17-18
   
  Hoe is het mogelijk dat deze mannen dat doen? Ze worden geroepen en gaan ook daadwerkelijk. Ze laten hun oude leven achter zich: de netten blijven liggen en ze krijgen een nieuw beroep. Hoe kan dat? Wat is het geheim van hun navolging? Ik denk dat Jezus zelf dat geheim is. Het zijn niet zozeer de woorden die gesproken worden, als wel de zachte, oprechte, uitnodigende, veelbelovende stem van een Man die indruk maakt. Jezus volgen is ook daadwerkelijk Jézus volgen: je eindeloos over hem verbazen, aan zijn voeten zitten, in zijn voetsporen gaan, aan zijn lippen hangen. Volg jij Jezus?
   
  kort gebed, Vader in de hemel, ik kom tot U in de naam van Yeshua, Uw geliefde Zoon, wilt U mij helpen Vader dat ik Uw stem verstaat, vul mij met Uw liefde Vader, geef mij wijsheid en kracht om Uw Zoon Yeshua te volgen. In de naam boven alle naam, in Yeshua HaMachiaH naam. Amen
   
  Lees meer...
  We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. (Romeinen 6:4)
   
   
  Met Christus leven
  Als we geloven in het gelijkvormig worden aan Jezus, mogen we ook spreken over het delen in het verhaal van Jezus. Zijn unieke levensverhaal krijgt in ons bestaan parallellen. De doop laat dat zien: we worden met hem in zijn dood begraven. We sterven af aan onze oude mens. Het zondige bestaan gaat eronder door. En tegelijk mogen we delen in zijn opstanding: zijn nieuwe leven wordt ons nieuwe leven. Een leven dat we kunnen leiden in de Geest. Het is een gave van de Vader die niet alleen zijn geliefde Zoon uit de dood heeft opgewekt, maar ook al zijn kinderen laat opstaan uit de dood. Om te leven.

  Kort gebed, Heer wat een wonder bent u, ik mag met u leven, ja het echte ware leven wat u in mij plante van in de moederschoot. Doch ik groeide op in zonde en werd volwassen, en dacht dat ik leefde, maar Heer ik werd geleefd. Maar U kwam in mijn leven en bevrijde mij van de banden van zonde en ongerechtigheid. En nu ik vrij en in uw vaderhart geborgen ben, laat u mij weer opstaan uit de dood, geef je mij genade en kracht om een nieuw leven met u aan te gaan. U mag ik loven en prijzen, u danken en aanbidden omdat ik werkelijk leven mag, U laat me leven in vernieuwende kracht. Ik dank u Heer, in de naam van Yeshua HaMachiaH. Amen.
   
  Lees meer...
  Wij richten ons op uw naam, naar u gaat ons verlangen uit. Reikhalzend kijk ik naar u uit, zelfs ‘s nachts verlang ik naar u. (Jesaja 26:8-9)
   
  Reikhalzend kijk ik naar u uit
  Herken je deze woorden? Is er in jouw leven een sterk verlangen naar God? Zo dat je zelfs ‘s nachts reikhalzend naar Hem uitkijkt? Misschien herken je het niet. Misschien kijk je naar van alles en nog wat reikhzalzend uit, maar niet naar de Heer. Dan is de Adventstijd een periode om daarbij stil te staan. Waar verlang ik naar? Waar richt ik me op? Vaak hebben we de neiging om ons te richten op onszelf, op wat voor ons persoonlijk belangrijk is en op onze eigen naam. Vieren dat het Woord mens is geworden betekent ook dat het allemaal om zijn naam moet gaan. In het spoor van Jesaja mag je groeien in het verlangen dat jij kleiner en Hij steeds groter wordt.

  kort gebed, Heer, vergeef me mijn kortzichtigheid en dat ik een gerichtheid op mezelf heb. Leer me om mijzelf niet meer te plaatsen in de volle schijnwerpers, maar mijn verlangen naar U toe te richten. Dit bid ik U in de naam Van Yeshua HamachiaH. Amen.
  Ja Heer, geef mij ook Uw waterbronnen
  Lees meer...
  Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbaar, Raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
  (Jesaja 9:5)
   
  Jezus: Eeuwige vader
  Eeuwige vader - het is een merkwaardige naam voor iemand van wie net gezegd is: een zoon is ons gegeven! Maar deze zoon is de vader van de eeuwig-heid. Hij was en is de schepper van eeuwig leven en is zelf het begin en het einde, de alfa en de omega. In Jezus komt de eeuwigheid de tijd binnen en pas met hem beleef ik de tijd van mijn leven! Als we Jezus leren kennen als de schepper en vader van de eeuwigheid krijgt ons leven een ongekende diepgang. En daar hebben we behoefte aan omdat we vaak aan de oppervlakte blijven. Oppervlakkig leven is een van de grootste gevaren van onze snelle tijd. Herken je die oppervlakkigheid? Geloof dan dat Jezus een nieuwe, eeuwige diepgang in je bestaan brengt.

  kort gebed, Eeuwige vader, Vredevorst, U die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde bent, U wil ik aanbidden. U bent in mijn hart geboren. U brengt in mijn leven nieuwe diepgang en liefde voor mijn naaste. Ik zet mijn hart heel wijd open om nieuw leven te ontvangen vanuit Uw Vaderhart Heer.
  Ik Dank U Vader in de naam aller namen, in de naam van Yeshua HamachiaH. Amen

  Lees meer...
  De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. (Romeinen 13:12)
   
   
  De dag nadert al
  Wij weten dat de dag nadert waarop het helemaal licht zal worden in deze wereld. Dat is de dag waarop Jezus terugkomt. Het licht van deze dag straalt ook nu al door de Geest van de verlosser die is uitgestort. Daarom kan Paulus oproepen om te breken met de praktijken van de duisternis en om de wapens van het licht ter hand te nemen. Want het is wel een gevecht: overgaan vanuit het donker naar het licht gaat niet vanzelf. Maar er zijn wapens: woord en gebed. En vóór alles: Christus zelf is er, die het Licht is. Je omgorden met de wapens van het licht is ten diepste niets anders dan je omkleden met Jezus. Hem volgen.

  Kort gebed, Heer Jezus, elke dag bent U ons nabij, elke dag schenkt U ons uw adem, elke dag vult U ons met Uw nabijheid, doorstroomt U ons met Uw leven. Er gaat geen dag voorbij, geen uur, of U bemoedigd ons met Uw genade en liefdevolle hart. Help me Heer om de juiste woorden tevinden door Uw Geest om U te danken, de Vader te loven en te prijzen, te aanbidden in Geest en waarheid. Om me dagelijks met U te bekleden om staande te blijven op en in deze wereld. Gelukkig Heer, houd u mij stevig vast, ik hoef niet te vrezen, want U bent er. Daarom dank ik U Vader, in de naam van mijn verlosser, redder en Heer, in de naam van Yeshua HamachiaH. Amen.
   
  Lees meer...
  Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
  (Titus 2:14)
   
  Vrijgekocht om het goede te doen
  Yeshua HamachiaH heeft zichzelf voor ons gegeven. Dat is iets om intens dankbaar voor te zijn: dat Hij ons van alle zonde heeft vrijgekocht en dat Hij ons heeft gereinigd. Maar daarmee is het nog niet klaar. Yeshua’ werk gaat verder en de genade van God gaat verder: Hij wil ons ook tot zijn volk maken. We mogen mensen worden die vol ijver zijn om het goede te doen. Yeshua kwam om het goede te doen en daarin mogen we zijn navolgers worden. Advent vieren betekent naast een oefening in dankbaarheid voor wat God in Yeshua gaf ook een oefening in verlangen naar wat Hij gaat geven: een heilig leven, vol van het goede.

  kort gebed, Heer Yeshua, U hebt zichzelf voor ons over gegeven tot in de dood. Help ons om onzelf ook aan U te geven in een leven vol van Uw opstandingskracht. Wij willen ook daarin gehoorzaam zijn, in U te volgen Heer, goeddoende overal waar mensen gebonden zijn en in verslagenheid gekweld zijn. U zei tot ons : Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; Joh 14,12 en ik bid U Heer, hier ben ik, zend mij. Ik bid U dit In de naam aller namen, in Yeshua HamachiaH's naam. Amen
   
  Lees meer...
  Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven. (Johannes 4:10)

   
  Vragen
  Het gesprek met de Samaritaanse vrouw begint met een vraag van Jezus: 'Geef mij water.' Maar al snel worden de rollen omgedraaid en raadt Jezus de vrouw aan om hem om water te vragen. Maar Jezus maakt al wel direct een verschil: het gaat hem niet om gewoon water, dat je uit een bron kunt putten, maar om levend water. Dit levende water is wat hij wil geven. Iets preciezer nog: Jezus probeert bij de vrouw een verlangen wakker te roepen naar wat Gód wil geven: 'Als u wist wat God wil geven...'. Blijkbaar wil God meer geven dan aardse zegeningen, zoals water om te drinken. Hij wil meer geven: hemelse zegeningen waar je eeuwig wat aan hebt en niet alleen hier op aarde.

  kort gebed, Heer, U geeft ons meer dan aardse dingen. Leer ons om onze harten open te stellen voor de gaven van uw koninkrijk. Ik dorst naar U, Ja Heer...
  http://www.youtube.com/watch?v=QqAR1eWNDPk ik heb U nodig Heer Jezus, Kom, ik kom; ik verlang naar U, en weet dat ik niet tevergeefs naar U vraag. ja ik dank U opdat U mijn roepen hebt gehoord, in Jezus naam. Amen.
  Lees meer...
  Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geef. (Johannes 4:14)

   
  Een bron
  Als je het water drinkt dat Jezus geeft, gebeurt er iets heel bijzonders. Je zult namelijk niet de enige zijn die ervan geniet. Niet alleen jouw dorst wordt gelest, maar er ontstaat de mogelijkheid dat ook de dorst van anderen wordt gelest. Want als Jezus jouw bron is, word jij op jouw beurt voor andere mensen een bron. Het levende water dat je ontvangt begint ook uit jou te stomen naar andere mensen toe. Dat is niet minder dan een wonder van de Geest! We ervaren ook wel dat dat wonder niet altijd gebeurt. En als het niet gebeurt, weten we dus ook meteen waar het aan ligt: we drinken zelf onvoldoende uit de bron van Jezus.

  kort gebed, Heer Jezus, bron van levend water, laat ook in mij een bron van water opwellen zodat ook andere nu nog verloren zielen mogen drinken van de bron die eeuwig leven geeft.
   http://www.youtube.com/watch?v=GhA3AzwaoqA
  Ik dank U Heere God in Jezus naam. Amen.

  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl