W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. (Amos 5:24)

   
  Laat het recht stromen
  Het beeld van de rivieren van levend water gaat over het werk van de Geest van Jezus in onze levens. Die Geest moeten we ook verbonden met recht en gerechtigheid. Dat is een onmisbare dimensie van het christelijk geloof: God heeft hartstocht voor gerechtigheid, hij wil de wereld rechtzetten en hij wil dat zijn kinderen zich daarin laten inschakelen. Amos zegt deze woorden pal nadat hij Gods kinderen heeft gewaarschuwd dat God geen behagen heeft in een naar binnen gekeerd volk dat alleen bezig is met zichzelf en het vervullen van religieuze verplichtingen zonder dat het hart vol is van God. Vreselijk vindt de HEER dat. Liever ziet hij dat het recht stroomt als water en dat er een beek van gerechtigheid vloeit over deze wereld.

  kort gebed, Heer, rechtvaardige God, geef ons Uw genade om de hartstocht die deze aarde op ons doet afstormen te negeren en Uw wet lief te hebben. Wees ons genadiger Heer om Uw gerechtigheid, Uw heil, in deze wereld te verkondigen, zodat Uw koninkrijk nu reeds zichtbaar op aarde mag worden zoals in de hemel.
  Dit bid ik U Vader, in Jezus naam. Amen
   
  Lees meer...
  Nadat de eerste zonde van Adam en Eva aan het licht was gekomen, vervloekte God de slang, door wiens leugenachtige woorden Eva tot zonde was verleid. Echter de woorden die God tegen de slang zei geven de mens weer reden tot hoop.

  "Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen" (Genesis 3:15)
  Hoewel Adam en Eva zelf verantwoordelijk werden gehouden voor hun daad, werd hen hiermee toch een overwinning op de zonde in het vooruitzicht gesteld.
   
  Het is belangrijk te onderstrepen dat God het niet heeft over het zaad (de nakomeling) van de man én de vrouw, maar over het zaad van de vrouw.
  Het zal duidelijk een mens zijn, die deze overwinning op de slang zal behalen.
  Het zal de zoon van een vrouw zijn, zoals ieder ander mens, maar er is hier geen sprake van een menselijke vader.
  Deze mens zal uitsluitend het zaad van de vrouw zijn.
   
  Dit is een vooruitwijzing naar de maagdelijke geboorte: een vrouw zal zwanger raken door een andere oorzaak dan gemeenschap met een man.
  Deze belofte wordt eeuwen later verduidelijkt door de profeet Jesaja, die namens God voorspelde:
  "Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven" (Jesaja 7:14)

  Het moge duidelijk zijn dat hiermee niet de directe zoon (het zaad) van Eva zelf bedoeld werd.
  Kaïn "vermorzelde" niet de kop van de slang, maar zijn eigen broer.
  Kaïn kon niet over de zonde heersen, ondanks Gods vermaning (Genesis 4:7)
  De zonde overweldigde hem, als een "belager aan de deur"
  Dat Kaïn niet beoogd werd in de belofte, is bovendien duidelijk door het feit dat hij door zijn vader, Adam, was verwekt.
  Degene die de slang zou verslaan zou uit een maagd geboren moeten worden.
   
  Dit uitzonderlijke verschijnsel is in de loop van de geschiedenis slechts één keer gebeurd.
  De enige op wie deze belofte van toepassing kan zijn is Yeshua, die eeuwen later uit de maagd Maria geboren zou worden.
  het verhaal van de geboorte van Yeshua in Mattheüs 1 is dan ook in overeenstemming met dit tekstgedeelte uit de Torah.
  De evangelieschrijver benadrukt dit zelf ook, door de profeet Jesaja aan te halen en diens woorden toe te passen op de geboorte van Yeshua.
   
  Hier is een duidelijke doorgaande lijn te zien tussen de Torah, de Profeten, en het Evangelie.
  De christelijke leerstelling dat Yeshua naar de aarde moest komen om de macht van de zonde te breken en de mens te bevrijden van het slavenjuk, komt dus niet uit de lucht vallen.
  Zij vindt haar directe oorspring in deze tekst uit
  Genesis 3.
   
  kort gebed, Heer Yeshua, u die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde bent, U wil ik aanbidden. U brengt in mijn leven nieuwe diepgang, plus liefde voor mijn naaste. Ik zet mijn hart wijd open om nieuw leven te ontvangen vanuit Uw hart Heer. Ik dank U Hemelse Vader in Jezus naam. Amen.


  Lees meer...
  Ze grepen hem vast en doodden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard.  (Marcus 12:8)
   
  Ze doodden hem 
  Misschien hoopte je dat het verhaal goed zou aflopen. Dat gebeurde wel in de eerste gelijkenis die Jezus vertelde: er viel uiteindelijk zaad in goede aarde, en het droeg vrucht! Maar hier loopt het niet goed af. Het einde is heel hard: de zoon van de eigenaar van de wijngaard wordt zonder pardon vermoord, uit de weg geruimd. Zo werkt het evangelie toe naar de ontknoping van Jezus' leven op aarde. Het gaat verkeerd aflopen. Tenminste, zo lijkt het in elk geval. De steen wordt afgekeurd en weggegooid. Maar het blijkt in Gods ogen de hoeksteen te zijn, de dragende steen van het gebouw van Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel.

  Kort gebed : Heer Yeshua, U bent gedood om voor mij  verzoening waar te maken. Opdat ik net als de eerste Adam met God op aarde terug kon wandelen. Woorden schieten mij te kort om U mijn dank te brengen, ik kan slechts zeggen, Kom in mijn hart woning maken Heer, en leidt U mijn leven. Kom Heilige Geest van God, en vul mijn hart. Zodat ik steeds weer genade op genade mag ontvangen telkens ik val. ik bid U nog, vergeef mij mijn zonden die ik in mijn leven bega, en spreek tot mij... opdat ik later in Uw koninkrijk mag verkeren.
  Dit bidt ik U Vader in de naam van Yeshua HamachiaH. Amen
   
  Lees meer...
  Staat er niet geschreven: 'Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn'? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt! 
  (Marcus 11:17)
   
  Rovershol  
  De koning die nog maar net zo zachtmoedig Jeruzalem was binnengereden op een veulen, blijkt ook fel te kunnen uithalen. In de tempel, waar velen kopen en verkopen, is geen tafel of stoel voor hem veilig. Want het raakt Jezus diep in zijn hart dat de tempel niet beantwoordt aan het doel waarvoor God deze had laten bouwen: om een plek te zijn waar alle volken hem konden aanbidden! De tempel was niet het symbool van Gods exclusieve verbondenheid met één volk. De tempel was het symbool van Gods aanwezigheid bij Israël ten behoeve van alle volken. Maar nu was het een rovershol geworden, waar onrecht en onderdrukking heersten, waar een mentaliteit heerste van 'eigen volk eerst'. Dat neemt Jezus niet!

  Kort gebed : Almachtige Vader, U die gekomen bent voor alle volken, bewaar me voor het onrecht van een naar binnen gekeerd geloof. Bewaar mij voor al de verleidingen van deze wereld. Dit bidt ik U mijn Vader in de naam van Yeshua HamachiaH. Amen

  Lees meer...
  Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. 
  (Marcus 11:7)
   
  Jezus op een veulen  
  Vanuit Jericho, waar hij de blinde nieuw zicht had gegeven, komt Jezus nu samen met zijn leerlingen bij Jeruzalem aan. Dat was een lange en moeizame klim die door onherbergzaam gebied voerde. Bij de Olijfberg regelt Jezus een aantal zaken die nodig zijn voor een onvergetelijke intocht. De verwachtingen van de leerlingen zijn hooggespannen. Ze weten nu dat Jezus de messias is en dat Gods koninkrijk zich baan breekt. Hoe zou deze koning Jeruzalem binnengaan? Er wordt een veulen gehaald. De leerlingen leggen er hun mantels op. En koning Jezus neemt plaats. Is dit onze koning?

  kort gebed : Heer Yeshua, U bent de brenger van Gods koninkrijk en U bent er de koning van. Leer me om U zo elke morgen in mijn hart te verwelkomen. Leer me om U te zien en zo in de rest van mijn leven te volgen, want met U wil ik leven en IN U sterven. Dit bidt ik U Vader in de naam van Yeshua HamachiaH. Amen

  Lees meer...
  Zij voerden Yeshua weg; hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Yeshua in het midden. (Johannes 19:16-18)
   
  U bent gestorven aan het kruis
  Toen ik jaren geleden de film The Passion of the Christ zag, was er één beeld dat me heel in het bijzonder heeft geraakt en dat me tot op de dag van vandaag is bijgebleven. Yeshua loopt door de straten van de stad, met een bebloed lichaam, gebukt onder het kruis, en hij ziet zijn moeder Maria. Ze hebben oogcontact. Yeshua, de geslagene, de gewonde, de bebloede man, die straks gekruisigd zal worden, zegt: ‘Zie, ik maak alle dingen nieuw.’ Een groter contrast bestaat er niet. Maar het is helemaal waar: door het kruis worden alle dingen nieuw. Yeshua verzoent zondaars met zijn Vader door zijn bloed dat stroomt. Yeshua vernieuwt onze visie op zwakheid als weg naar zijn kracht, omdat zijn kracht juist in zwakheid zichtbaar wordt. Yeshua wijst ons een andere weg naar vrede.

  Kort gebed, Heer Yeshua, U Stierf aan het kruis In mijn plaats, terwijl ik die straf had verdiend, om de misdaden die ik tegen U en de Vader deed. De wet die God mij gaf had ik vele malen overtreden en veroordeelde mij steeds weer tot de dood. De dood die U in mijn plaats stierf. Wat een liefde had U voor mij, dat U mijn plaats zo liefdevol innam. Woorden schieten hier tekort, en mijn "dank U" voor Uw dood in mijn plaats, lijkt me zo nietig. Doch Uw liefde voor mij liet me niet in het ongewisse, U maakte mij bekend wat ik kon doen om blijvend en voor eeuwig geborgen te zijn. U vroeg, mag ik in Uw hart komen wonen? En ik mocht "Ja" zeggen. O Heer Yeshua, wat een wonder bent U, U schenkte mij een vreugdevol hart en een nieuw leven. Dank U voor de onvoorwaardelijke liefde en de kostbare genade die dagelijks opnieuw zichtbaar word in mijn leven als ik Uw dood aan het kruis zie als ik zondig, staat dit in een fel wit licht wat in mijn hart weerkaatst.
  Hemelse Vader, Ik dank U voor mijn Verlosser, In de naam aller namen, In Yeshua's HamachiaHs naam. Amen.

  Lees meer...
  De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. (Lucas 9:22)
   
  U hebt geleden
  Het leven van Jezus op aarde stond vanaf het begin in het teken van het lijden. Hij had de heerlijkheid van de hemel achter zich gelaten om de vernedering te ervaren van het onbemind en onbegrepen zijn, van het als volmaakt mens verkeren tussen zondaren, van de vijandschap die heel persoonlijk tegen hem gericht was. Veel moest hij lijden, zei hij zelf. Speciaal van de zijde van de leiders van het volk, die toch beter konden weten, schriftgeleerd als ze waren. Vanaf het begin is er de schaduw van het kruis. En dat hoorde er ook echt helemaal bij. Het overkwam Jezus niet alleen, het was ook daadwerkelijk voorzegd. Het hoorde bij het plan van de drie-enige God dat de levensweg van Jezus op aarde een lijdensweg zou worden.

  Kort gebed, Heer Yeshua, U hebt geleden. Heel Uw leven stond in het teken van het kruis waaraan U stierf om onze zonden, U droeg de straf die wij verdienden. U bent veracht en verlaten, mishandeld en bespot. En dit allemaal omdat velen dit belachelijk vonden. Groot is Uw liefde voor de Vader die U gehoorzaam was tot de dood toe. En groot is Uw liefde voor mij. Eerbiedig en stil eer ik u erom Heer. Laat mij Uw volgeling wezen zoals U bent geweest toen U op aarde wandelde onder boosdoeners en zij die kwaadspreken. Ik dank U in de naam van Yeshua HamachiaH. Amen.
  Lees meer...
  Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 
  (Marcus 10:23)
   
  Moeilijk maar mogelijk 
  Als de rijke jongeman is weggegaan, kijken de leerlingen Jezus vragend aan. Hij kijkt op zin beurt hen in de ogen en spreekt zich uit over het binnen-gaan in Gods koninkrijk: dat is moeilijk voor wie rijk is. Dat is zelfs heel moeilijk! Het is eigenlijk onmoge-lijk om Gods rijk te vinden als je vast zit aan aardse bezittingen. Jezus volgen op de weg van het koninkrijk is iets wat niemand van nature kan. Onze aardse mogelijkheden en bezittingen zijn eerder een sta in de weg dan een hulp. Daarom is het ook zo bevrijdend als Jezus even later zegt: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.' Zo worden we weggehaald bij ons eigen kunnen en gedreven in de armen van de almachtige Heer.

  Kort gebed : Hemelse Vader, ik kan de weg van Uw koninkrijk niet gaan zonder bevrijding van mijn ziel. U bent Heilig Heer, Ik heb Uw hulp nodig Heer, Leer mij van mijn eigen 'mogelijkheden' af te zien, en schenk mij Uw genade, wees overmachtig in mij. Kom woning maken in mijn hart en maak van mij Uw kind. Dit bidt ik U Vader in de naam van Yeshua HamachiaH. Amen.

  Lees meer...
  Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. (Marcus 10:9)
   
  God verbindt
  Een gesprek over echtscheiding is altijd spannend. Dat is nu zo, en dat was ook in Jezus' tijd al het geval. Want huwelijk en scheiding komen heel diep binnen in een mensenleven. In de discussie hierover neemt Jezus de farizeeën mee terug naar Genesis, naar hoe God het oorspronkelijk bedoeld heeft: man en vrouw zijn door het huwelijk één geworden. Als dat stuk gaat, gaat er iets heel kostbaars stuk. Is Jezus niet veel te idealistisch als hij het scheiden verbiedt? Of ziet hij, dankzij het koninkrijk dat in hem gekomen is, nieuwe door God gegeven kansen om huwelijken heel te houden?

  kort gebed: Heere God, leer me om vol bewondering voor Uw koninkrijk en vol geloof in Uw kracht naar Uw goede richtlijnen te luisteren. Tuchtig mij Here als ik ongehoorzaam ben, zodat ik weet dat U mij liefhebt, dit bidt ik in de naam van mijn redder en verlosser Yeshua HamachiaH. Amen.
   
   
  Lees meer...
  Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. (Openbaring 22:1)
   
  Helder als kristal  
  Het beeld van een sprankelende rivier is bedoeld om een diep verlangen op te wekken. Je moet het ook voor je zien: een rivier, stromend water, klein golven, beweging, helderheid. Dat confronteert je, als je bij jezelf naar binnen kijkt, ook met heel veel troebel-heid in je leven. Het water dat uit ons binnenste komt is lang niet altijd helder als kristal, maar vaak is het troebel water, soms ronduit vies. Yeshua zegt het ook een keer: ' Wat de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein.' Die woorden moeten we horen, niet om stil te blijven staan bij wat er van binnenuit naar buiten komt, maar bij de belofte van een rivier die elders vandaan komt en die helder is als kristal en die door ons leven kan gaan stromen.

  kort gebed, Heer Yeshua, dank u voor het heldere water dat U te bieden hebt. Leer me er steeds meer naar te verlangen. Ik bid U, laat me erg vaak dorst krijgen. Want het water dat U mij geeft, zal worden, net zoals U zei, als een bron, een sprankelende fontijn ten eeuwige leven. O ik dank U nu al Heer, in d enaam aller namen, in de naam van Yeshua HamachiaH. Amen.
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl