W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties

  Waarlijk vrij

  Galaten 5 vers: 1
  Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Wij kunnen de vrijheid niet aan, als God ons niet ter hulpe komt. We slaan door of kruipen weer onder een ander juk. Helemaal vrij, voelen wij ons ontheemd. Maar de ware vrijheid is van God en daar kunnen wij rustig over zijn. God zal duidelijk doen weten wat we doen moeten en dan hoef je de mensen niet naar de ogen te kijken.
   
  bron onbekend
  Reacties

  Diep gevallen

   

  Psalm 119 : 140

  Smeltzuiver is wat gij toezegt, het is dat wat uw dienaar zo mint.  

   

  Jozua 11 19.20.23

   

  Er viel Israël niets zonder slag of stoot in handen. De HEER had namelijk alle volken zo eigenzinnig gemaakt dat ze hoe dan ook oorlog tegen Israël wilden voeren. Nadat Jozua het hele land veroverd had, gaf hij het Israël als grondgebied.

   

  Koud is hun hart, halsstarrig hun gemoed, niet tevergeefs liet gij mij, HEER, verdrukken.

   

  2 Samuël 11 3.4.26.27
  David liet Batseba bij zich komen en sliep met haar. De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de HEER was het wel degelijk slecht wat David had gedaan.

   

  Mijn ongerechtigheden laten mij niet met vrede. Mijn zonden slaan mij neer. Mijn God, ik tel er meer dan haren op mijn hoofd.

   

  Jesaja 53 3-5.12

   

  Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Zijn striemen brachten ons genezing. Hij droeg de schuld van velen.

   

  Gij hebt geboet, niet Gij, slechts wij zijn schuldig, maar Gij, Gij stort gewillig en geduldig uw dierbaar bloed

   

  klik op het vierkantje

   

  Reacties

  Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde.

  Lucas 7:47

   

  Reacties
  Laat God uw krachtbron zijn.

  'Geducht zijt Gij, o God, uit uw heiligdom, Hij, Israëls God, verleent sterkte en volheid van kracht aan zijn volk…'

  Psalm 68:35
   
  Lees meer...
  De onmogelijkheden van vandaag
  zijn de doorbraken van morgen.

  '... ik zou naar God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen.
  Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, wonderen zonder tal.'

  Job 5:8
   
  Lees meer...
  Waar u Mislukking ziet daar kan de Heer Zijn kracht Openbaren. Ga dus niet tegen God in.

  '… Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.'

  2 Corinthe 12:9
   
  Lees meer...
  Zijn belofte. Zie naar omhoog!  

  'Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.'

  Romeinen 8:25
   
  Lees meer...
  Positief ingestelde mensen maken ook positieve dingen mee.

  'En toen Hij het huis was binnen gegaan, kwamen de blinden tot Hem, en Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dit doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Here. Toen raakte Hij hun ogen aan… En hun ogen gingen open…'

  Matthéüs 9:28-30
   
  Lees meer...
  Echte liefde… komt van God.

  'Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod.'

  Matthéüs 22:37-38
   
  Lees meer...
   'Ik, de Wijsheid, woon bij de schranderheid en ik verkrijg kennis door overleggingen….
  18 Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid.'

  Spreuken 8:12,18
     Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl