W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Een positief ingesteld mens zegt niet snel ‘nee’ tegen een idee.

  'Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja, daarom is
  ook door Hem het: Amen…'

  2 Corinthe 1:20
   
  Lees meer...
  'Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem… uitredden en tot ere brengen.
  Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil
  doen zien.'

  Psalm 91:14-16
   
  Lees meer...
  'Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u
  zal opengedaan worden.'

  Matthéüs 7:7
   
  Lees meer...

  Kan, mag en moet ik echt niets voor mijn behoud doen?

   

  Als ik probeer mijn geloofsleven wat te analyseren, blijkt dat ik vooral worstel met de steeds terugkerende vraag of het wel echt waar is… "Kan, mag en moet ik echt niets voor mijn behoud doen?" Dat strijdt zo met alles wat vanuit de prestatiemaatschappij en elke religie op mij afkomt: "Doe je best en je wordt geaccepteerd, door mensen en straks misschien ook wel door God." Altijd weer klinkt het: "Geloven plus goede werken geeft behoud." Alleen, bij het Kruis is het totaal anders:

  "Geloof in genade geeft behoud, en daarna volgen daaruit goede werken."

  Ik denk dat ik er elke dag bewust aan moet denken dat Christus alles volbracht heeft. Op Golgotha heeft de Grote Ruil plaatsgevonden. Nietwaar? Ik verdiende de doodstraf. Hij kreeg die. Hij verdiende de volmaaktheid. Ik kreeg die. Waarom gaf Zacheüs viermaal terug wat hij eerder gestolen had? Omdat zijn hart van binnenuit was veranderd door het besef van Christus' genade. In confrontatie met wetticisme noemden de Angelsaksische puriteinen dat evangelieheiliging.

  Genade op genade, zegt de Bijbel, eeuwig zingen haar golven. Genade is als een oceaan, waarin een mens kopje onder moet willen gaan. Genade hangt niet van mij af. God houdt van mij omdat Hij van mij houdt. Wat een ontkramping. Hij zag mij in mijn moreel slechtste momenten, en toch… Genade is er voor een zondaar. Wat een rust. Voor Hem hoef ik me niet beter voor te doen dan ik ben. Gods genade is totaal. Wat een vreugde. Voor alles wat ik in mijn leven verknoeide, komt Christus' volmaakte leven in de plaats. Als God naar mij kijkt, ziet Hij eerst Zijn eigen Zoon.

  "In het Kruis zal ik eeuwig roemen", staat op het graf van mijn vroeg overleden vader. Een mooiere erfenis bestaat niet. En wat een potentieel voor een oprecht christelijk leven al in het hier en nu: Het Kruis zegt dat Christus zich helemaal overgaf. Zou ik dat nu ook niet voor Hem doen? Het Kruis zegt dat Hij stierf toen ik nog Zijn vijand was. Zou ik dan nog op een ander mens kunnen neerkijken? Het Kruis zegt dat Christus het Romeinse Rijk van de kaart kon vegen, maar de wereld veranderde door te sterven. Zou mij dat niet leren dat de waarden van Zijn Koninkrijk haaks staan op die van hen die daarbuiten leven? Het Kruis zegt dat mijn oude mens met Hem gestorven is en mijn nieuwe mens met Hem opgestaan. Zou ik mijn identiteit dan nog langer zoeken in wat ik allemaal kan en wat anderen van mij denken?

  Mijn zekerheid ligt in Hem.

  Heilige Geest, help mij dat alles elke dag opnieuw te bedenken.

  vul mij met Uw Heilig vuur

   
  Lees meer...
  Problemen zijn niet meer dan situaties die op een oplossing wachten.

  'Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet
  te onmachtig om te horen…'

  Jesaja 59:1
  Lees meer...
  Laat u nooit leiden door angst.
   
  'De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is
  mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?'

   
  Psalmen 27:1
   
  Lees meer...
  Adres onbekend
   
  Het was in een dichtbevolkte straat van een grote stad.
  Een nog jonge postbode zocht een zekere meneer Z.
  Het huisnummer was echter onleesbaar geworden en tot tweemaal toe
  had hij al ergens aangebeld om te vragen of meneer Z misschien op dat adres woonde.
  Nu belde hij aan op het derde adres. Als een mevrouw de deur opent vraagt hij :
  "Woont hier misschien meneer Z. ?"
  "Zeker", zegt die mevrouw, "'hij woonde hier maar hij is vertrokken."
  "En..." vraagt de postbode "Ook een adres achtergelaten?"
  Dan bemoeit ook een buurvrouw zich er mee en die zegt : "Overleden en begraven!"
  "
  Ja", zegt ook de eerste "overleden en begraven, adres onbekend."
  De postbode pakt z'n pen en schrijft zonder verder na te denken achter op de enveloppe ;
  "overleden en begraven, geen adres achtergelaten."
  Als de brief onbestelbaar terug komt op het postkantoor en in handen komt van een hogere ambtenaar, dan vraagt die de jonge postbode :
  "Zou jij dan wel een adres hebben achtergelaten wanneer je gestorven en begraven was?"
  Eerst begreep de jonge postbode niet wat er vreemd aan was wat hij gedaan had. Doch toen hij later thuis, er nog eens over nadacht, vooral toen hij in bed lag,
  kwam steeds de vraag bij hem boven :


  "En ik dan, als ik gestorven ben, laat ik dan een adres achter?
  Zouden mijn nabestaanden weten waar ik ben?
  Wat is mijn adres voor de toekomst?"
  Hij moet lang nadenken en na een innerlijke strijd toegeven, dat ook hij niet kon zeggen ; "daar zal ik zijn als ik gestorven ben."

  Dan vouwt hij zijn handen en vraagt:
  "Heer, U weet het, helpt U mij."
  Hoe lang hij gebeden had wist hij niet meer maar ineens was het als hoorde hij een stem die zei :
  "Waar IK ben, daar zal Mijn dienaar zijn."
  Op dat ogenblik voelde hij zich rustig worden
  en een diepe vrede daalde in hem.
  Toen hij de volgende ochtend op het postkantoor kwam en die andere ambtenaar tegen het lijf liep zei hij: 
  " Nu weet ik wat je gisteren bedoelde en nu weet ik ook mijn toekomstig adres
  als ik gestorven en begraven ben."

  "Waar mag dat dan wel zijn?" vroeg de ander.
  "Bij Jezus".
  Hij zei tegen mij : "Waar Ik ben daar zal ook Mijn dienaar zijn."
   
  Beste lezer : als ik dit vragen mag :
  Wat is uw toekomstig adres?
   
  Lees meer...
  Luister eens naar je hart...
  Hoor je Hem? Nee? wel...
   
  Zoek Hem elke dag op met geheven handen, en Hij zal deze vullen voor elke situatie in je leven.
   
  'Geloofd zij de Here God… die alleen wonderen doet…. en zijn heerlijkheid
  vervulle de ganse aarde…'
   
  Psalm 72:18-19
   
  Lees meer...   (1 reactie)
  En op het negende uur riep Jezus met luider stem:
   
  Eloi, Eloi, lama sabachtani
  (Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?)
  Mark 15: 34b
   

  Ik belijd dat Jezus Christus de zoon van God is. Geboren uit vlees en bloed uit een gelovige vrouw, naar de aarde is Hij gekomen om ons te leren te leven naar Gods wil, (en niet naar de mensenwil)

  Ter bestemde tijd heeft Hij de taak op Zich genomen waarvoor Hij naar de aarde was gekomen, en om alzo Gods wil te vervullen.

  Alles wat ik verdiend had (Gods oordeel) en alle zonden die ik gemaakt heb, heeft Hij die zonder zonden was, als een volkomen onschuldig lam dat wacht om geoffert te worden, op zich genomen en de gehele weg naar het kruis met zich meegedragen.

  Hij is bespot, geslagen, vernedert, gemarteld, aangevallen, (lichamelijk als geestelijk.)

  Vol liefde voor mij, heeft Hij de straf, die mij de vrede aanbracht op zich genomen, en mijn zonden aan het kruis genageld.

  Zo lief had God de wereld dat Hij in mijn plaats gestorven is aan kruis. Zijn bloed wast mijn zondeschuld weg, en Zijn striemen (zweepslagen) werd mijn genezing.

  Na 3 dagen is Hij opgestaan uit de dood.

  Het dodenrijk kon Hem niet vasthouden, daar Hij zelf onschuldig was, wat een liefde! Hij heeft het kwaad overwonnen, en de duivel en het dodenrijk openlijk tentoongesteld. Zo werd het schandhout een overwinning. En kunnen wij weer met God verzoend worden.

  Wilt ook u (ook) weer een relatie met God krijgen?

  Weet, indien u Jezus Christus aanneemt als uw Heer en Verlosser ontvangd u eeuwig leven en de Heilige Geest die u door het leven zal leiden.

  ik wens u Gods rijke zegen toe !

  u kan het onderstaande gebed met uw hart naar God uitspreken 

  voor het gemak noemen wij het maar
  Het Zondaarsgebed
  (Gebed om een nieuw veranderd en heilig leven (hulp van God))

  Here Almachtige God in de naam van Jezus Christus, uw enige zoon kom ik in vrijmoedigheid tot u.
  Ik heb Uw hulp nodig Heer.
  Verlos mij van alle verkeerde dingen die ik gedaan heb en nog steeds doe.
  Verlos mij ook van de aarzeling, ja dit geweldige maar ogenschijnlijk onmogelijke hartsverlangen dat U mij in mijn hart gaf. Ja Heer, ik wil dit verwezenlijken.
  Maar vergeef mij dat ik voor u bang was. Omdat het mij misschien niet zou lukken. Ik was bang van u Heer dat u mij niet zou vergeven als ik zou falen. Omdat men gezegt heeft dat u heilig bent, en dat ik dacht dat U nooit meer naar me omkeek.
  En ik weet voor mezelf, ik ben een grote zondaar, ik ben u onwaardig.
  O Vader als u van mij nog iets kan maken, dan bid ik u om vergeving voor al mijn zonden en al mijn ongerechtigheid dat ik in mijn hele leven heb gedaan. Wees mij toch genadig Heer.
  Kom in mijn leven Here Jezus, en leidt mij door Uw heilige Geest, zodat ik de liefdevolle, zachtmoedige, vriendelijke, begripvolle, dappere en bemoedigende mens word die ik kan zijn als U helemaal de ruimte krijgt in mijn leven.
  Heer niet mijn, maar Uw wil geschiedde!
  Doe het Vader God, neem mijn leven om Uw naams wil en verander het naar het beeld van Uw zoon.
  In de naam van Jezus Christus bid ik dit U.
   
  Amen

  Nodig Gods Geest uit vandaag en sta open voor Zijn aanwezigheid in jouw leven! Wees je ervan bewust dat talrijke christenen waarmee je wereldwijd in Hem verbonden bent, samen met jou bidden en aan dezelfde woorden uit Mat 18: 19 - 20 zullen denken.
  Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
   

  Let wel op : Het moet wel ECHT menens zijn.

  Even een voorbeeld :

  Aan iemand die niet goed begreep wat het betekent, Jezus aan te nemen als Heer en Heilend, hoewel zij er serieus mee bezig was, werd gevraagd : 

  U heet mevrouw Jansen, nietwaar? Hoe lang bent u dat al?

  Haar antwoord was: " Sinds mijn trouwen"

  " Hoe ging dat dan in zijn werk"?

  " Wel, ze vroegen me: "Neemt u, Elly Jansen, Piet Egberts tot uw wettige echtgenoot? "

  En toen heb ik "ja" gezegd.
   
  U zei dus niet : " Ik hoop het", of: " ik zal het proberen." Maar eenvoudigweg " ja". En u meende het?

  " Inderdaad".

  En zo bent u mevrouw Egberts geworden.

  " Ja"

  Maar God vraagt u: " Neemt u Jezus aan als Uw verlosser? Het enige wat u daarop moet antwoorden is " ja", en het ook echt menen. Met dat welgemeende " ja" werd u mevrouw Egberts. Wel Met net zo’n welgemeend " ja" neemt u Jezus aan en wordt u een kind van God.

  Is het dan werkelijk zo eenvoudig?

  Ja, m’n beste lezer, zo eenvoudig is het. Iemand zei eens tegen mij: " Het is zo moeilijk omdat het zo eenvoudig is!"

  Ja, zo zijn wij mensen, dikwijls zo complex. Het kan toch zo eenvoudig niet zijn? En toch is het zo simpel! Zijn woord is "Ja" en "Amen". Jezus Christus heeft het moeilijke werk voor ons gedaan. Het is voor u en voor mij allemaal reeds gedaan.

  Het enige wat God wil is dat wij met een open en nederig hart tot Hem komen, onze zonden belijden, en Hem vragen om voortaan ons leven te leiden. Hij wilt dat we ons vertrouwen volledig op Hem leren stellen. Dat is wat wij van onze kant kunnen doen.

  Wat wij niet kunnen, mogen we aan Hem over laten. God heeft geen welbehagen in mensen die hun doel missen, voor eeuwig verloren zullen gaan. Hij wilt dat alle mensen tot bekering komen. Met andere woorden dat zij de wereld de rug toekeren, en hun blik op Jezus richten. Dan zijn ze nog wel in de wereld, maar niet meer van de wereld.

  O, m’n beste lezer, het heeft God toch zoveel gekost. Want welke vader zal zijn enige zoon geven aan zo’n boze en slechte wereld? Ik ken er geen, behalve dan God de Vader, die wel Zijn Zoon gaf voor deze wereld. Wat een onuitsprekelijke en onvoorwaardelijke liefde! Kom toch tot Hem, die u vrede, verlossing en een eeuwig leven wil schenken! Het is alleszins de moeite zo waard deze genadevolle aanbieding door God zelf geschonken aan te nemen. Te weten het eeuwige leven te mogen doorbrengen met, en bij Hem, waar nooit geen rouw en tranen zullen zijn, maar een eeuwige rust, vrede en blijdschap!

  Ik voor mijn deel, ik kan Hem daarvoor niet genoeg bedanken. Wacht a.u.b niet langer, maar maakt vandaag nog uw keus! 

  De Heer wacht op u met uitgestoken en doorboorde handen!

  Wenmanager

  Lees meer...
  Allah is een ander dan G-d
  Ik lees steeds vaker dat wanneer men de koran vanuit het Arabisch wil vertalen, Allah vertaald moet worden naar god. Alsof Allah dezelfde zou zijn als de Schepper. De vraag die het oproept is dan ook:
  • Is Allah nu dezelfde als JHW?
  • en als dat zo is...
   • Waarom word iedereen die niet Allah erkend als de enige ware, veroordeeld tot de dood (zoals de Engelse, Nederlandse, Belgische, Franse, Spaanse, Portugesche, Duitse, Zwitserse, Oostenrijkse, Italiaanse, Poolse, Tsjechische, Slowaakse... enz. enz. dat onlangs nog deden in hun moskeen)?
   • Waarom dan zo´n ophef rond de Mohammed cartoons en niet rond plaatjes van, Noach met ark of Mozes met de tien geboden?
  Vanmiddag bezocht ik nog een website van moslimjongeren. Wat mij toch wel bijzonder trof was onderstaande tekst;
   Wij menselijke wezens bewonen de aarde die een van de negen planeten is van ons universum. Er zijn veel andere universums, planeten en manen die in het heelal aanwezig zijn waar de mens nog niet van op de hoogte is. De mens weet niet eens zeker wanneer de tijd begon en wanneer hij zal eindigen!
   Kan er een einde zijn zonder begin of een resultaat zonder oorzaak?
   Kan er een universum zijn zonder dieren, vogels, mineralen, groenten, planeten, sterren, melkwegen en andere objecten, dat volgens een foutloos systeem loopt zonder behulp van een controleur of meester?
   Kan er een leger zijn zonder een bevelhebber, een school zonder hoofd?

   De ultieme bron of kracht van al deze dingen kan niet zomaar toeval zijn. Zelfs een toeval heeft een oorzaak of bron. Deze oorzaak van alle oorzaken, bron van alle bronnen is niets anders dan het Soevereine. Mensen noemen hem bij verschillende namen: God, geest, natuur, Jehova, Bagwan of Allah maar de laatstgenoemde is de enige en ultieme Allah.

   De naam Allah is accuraat daar het geen sekse bevat, meervoud of vervoeging. Allah staat in het Arabisch en Aramees voor de enige Soevereine. Hij is degene die datgene je rondom je heen ziet of voelt, bezield of onbezield, dood of levend, groot of klein, geschapen en veroorzaakt heeft. Niets is eeuwig of blijvend behalve Hij.
  Allah is de enige en ultime Allah staat er toch duidelijk. Hiermee wordt naar mijn idee duidelijk gemaakt dat Allah niet dezelfde is als dè G-d.
   
   
  Bron : Onbekend
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl