W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties

  Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden. 

  Lees meer...
  Och man, ik kan dat niet, ik ben maar een nu... zie eens wat God mij aandoet? Daarbij ik kan niet zo bidden of praten zoals jij, God kiest toch een ander...

  Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven

   
  Lees meer...
  Gods Woord 
   
  30 Toen zeide Elia tot het gehele volk: Nadert tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar des HEREN, dat omvergehaald was. 31 Elia nam twaalf stenen naar het getal van de stammen der zonen van Jakob, tot wie het woord des HEREN gekomen was: Israël zal uw naam zijn. 32 Hij bouwde met de stenen een altaar in de naam des HEREN, en maakte rondom het altaar een groeve ter wijdte van twee maten zaad. 33 Hij schikte het hout, hieuw de stier aan stukken en legde die op het hout. 34 Toen zeide hij: Vult vier kruiken met water en giet ze uit over het brandoffer en over het hout. Daarna zeide hij: Doet het ten tweeden male. En zij deden het ten tweeden male. Daarna zeide hij: Doet het ten derden male. En zij deden het ten derden male, 35 zodat het water rondom het altaar liep; zelfs de groeve vulde hij met water.
  36 Op de tijd nu, dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide: HERE, God van Abraham, Isaak en Israël, heden moge bekend worden, dat Gij God zijt in Israël, en dat ik uw knecht ben, en op uw bevel al deze dingen doe. 37 Antwoord mij, HERE, antwoord mij, opdat dit volk wete, dat Gij, HERE, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt. 38 Toen schoot het vuur des HEREN neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op.
   
  1 Kon 18,30 -38
   
  Lees meer...
  Gods Woord
   
  20 De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.
  21 Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van alle zonden die hij begaan heeft, al mijn inzettingen onderhoudt en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij voorzeker leven; hij zal niet sterven. 22 Geen van de overtredingen die hij begaan heeft, zal hem worden toegerekend; om de gerechtigheid die hij betracht heeft, zal hij leven. 23 Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here HERE. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve? 24 Maar wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardige wandel en onrecht doet, naar al de gruwelen handelt, die de goddeloze bedrijft – zal hij dan leven? Met geen van zijn rechtvaardige daden zal rekening gehouden worden. Om de ontrouw die hij gepleegd, en om de zonde die hij bedreven heeft, daarom zal hij sterven. 
   
   
  Lees meer...
  ... Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; 6 begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. 7 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.
  9 Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels, 10 van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. 11 Welke stad of welk dorp gij ook binnenkomt, onderzoekt wie het daarin waard is, en blijft daar tot uw vertrek. 12 Als gij het huis binnentreedt, geeft het de vredegroet; 13 en indien het huis het waard is, zo kome uw vrede daarover; doch indien niet, zo kere uw vrede tot u terug.
   
   
  Mat 10,5b tot 13
   
  Lees meer...
  Gods Woord
   
   
  7 Toen, op die dag, droeg David voor de eerste maal Asaf en zijn broeders op, de HERE te loven:
   

  8 Looft de HERE, roept zijn naam aan,
  maakt onder de volken zijn daden bekend;
  9 zingt Hem, psalmzingt Hem,
  gewaagt van al zijn wonderen.
  10 Beroemt u in zijn heilige naam,
  het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich.
  11 Vraagt naar de HERE en zijn sterkte,
  zoekt zijn aangezicht bestendig.
  12 Gedenkt aan de wonderen die Hij heeft gedaan,
  zijn tekenen en de oordelen van zijn mond,
  13 gij nakroost van Israël, zijn knecht,
  gij kinderen van Jakob, zijn uitverkorenen.
   

  14 Hij, de HERE, is onze God,
  zijn oordelen gaan over de ganse aarde;
  15 Gedenkt voor immer aan zijn verbond,
  – het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten –
  16 dat Hij met Abraham sloot,
  en aan zijn eed aan Isaak;
  17 ook stelde Hij het voor Jakob tot een inzetting,
  voor Israël tot een eeuwig verbond,
  18 toen Hij zeide: U zal Ik het land Kanaän geven
  als het u toegemeten erfdeel.
   

  19 Toen zij weinige mensen in getal waren,
  een kleine schare en vreemdelingen daarin,
  20 en van volk tot volk trokken,
  van het ene koninkrijk tot de andere natie,
  21 gedoogde Hij niet, dat enig mens hen verdrukte,
  en bestrafte Hij koningen om hunnentwil:
  22 Raakt mijn gezalfden niet aan,
  en doet mijn profeten geen kwaad.
   

  23 Zingt de HERE, gij ganse aarde,
  boodschapt zijn heil van dag tot dag.
  24 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid,
  onder alle natiën zijn wonderen.
  25 Want de HERE is groot en zeer te prijzen,
  geducht is Hij boven alle goden;
  26 want alle goden der volken zijn afgoden,
  maar de HERE heeft de hemel gemaakt;
  27 majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht,
  sterkte en vreugde in de plaats waar Hij woont.
   

  28 Geeft de HERE, gij geslachten der volken,
  geeft de HERE heerlijkheid en sterkte.
  29 Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam,
  brengt offer en komt voor zijn aangezicht.
  Buigt u neder voor de HERE in heilige feestdos,
   

  30 beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde:
  vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt.
  31 De hemel verheuge zich, de aarde juiche,
  en men zegge onder de volken: De HERE is Koning.
  32 De zee bruise en haar volheid,
  het veld en al wat daarop is, verblijde zich;
  33 dan zullen de bomen des wouds jubelen
  voor de HERE, want Hij komt om de aarde te richten.
   

  34 Looft de HERE, want Hij is goed,
  want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
  35 En zegt: Verlos ons, o God van ons heil,
  verzamel ons en red ons uit de volken,
  opdat wij uw heilige naam loven,
  ons beroemen in uw lof.
   

  36 Geprezen zij de HERE, de God Israëls,
  van eeuwigheid en tot eeuwigheid.
  En al het volk zeide: Amen, en: Loof de HERE.
   
   
   
  Lees meer...
  Dit is het woord des HEREN tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen.
   
   Zach 4,6
   
  Lees meer...
  ...de HERE, uw God, is een verterend vuur, een naijverig God.
   
  Lees meer...
  Nu dan, o Israël, hoor de inzettingen en de verordeningen, die ik u leer na te komen, opdat gij leeft en opdat gij het land binnengaat en in bezit neemt, dat de HERE, de God uwer vaderen, u geven zal.
   
   
  Lees meer...
  gij zult voor hen niet vrezen, want de HERE, uw God, is het, die voor u strijdt.
   
   
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl