W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Job 7:17-18 zegt: Wat is de mens, dat Gij hem zo groot acht en uw aandacht op hem vestigt, dat Gij elke morgen hem bezoekt, elk ogenblik hem beproeft?

  Veronderstel nu dat God wel doelbewust de beide bomen - de boom der kennis van goed en kwaad en de boom des levens, wat symbool staat voor Jezus de Zoon van God - in het hof had geplaatst en ook toeliet dat de slang daar kon komen. Hij is immers de ontwerper van Zijn raadsbesluit, wat Hij aan de profeet Jesaja (46:10-11) geopenbaard heeft en naar Zijn voornemen dat ook uitvoert.

  Leven en dood werd de mens ter beschikking gesteld en daar het als een volmaakt en intelligent wezen werd geschapen naar Gods aard en karakter, Gods wezen, met een vrije wil, had God de bomen in het midden van het hof geplant met een doel wat verder reikt dan het menselijke verstand het kan bevatten.
  Niet zo zeer met een vooropgezette plan om de mens te doen struikelen, maar om hem te beproeven en dan met een meer diep onderliggende gedachte; een plan wat God had met de mens, maar hem ook wilde toetsen of het waardig was en stand zou houden om in zijn hoge bestemming te komen door God te gehoorzamen in hetgeen Hij geboden had.
  Van de mens wordt immers gezegd dat hij bijna goddelijk is gemaakt door God en tevens de kroon op de schepping is, bekleedt met heerlijkheid en luister om hem te doen heersen over de werk van Gods handen. Van hem wordt ook gezegd in de eerste brief van Efeziers dat God hem al had uitgekozen om aangenomen te worden als een kind van Hem in Christus door hun geloof in Hem. En dat allemaal al nog voordat de wereld door God in aanzijn werd geroepen. Hij sprak en het was er en Hij zag dat het goed was. Dus mag je veronderstellen en voorzichtig aannemen dat God wist wat Hij deed door de mens te scheppen en hem een plaats toe te bedenken dat hem zelfs boven de engelen stelde en om die reden het ook wilde toetsen. Doet de mens trouwens ook niet steeds hetzelfde telkens als het om een verantwoordelijke positie gaat in de maatschappij? Wordt een mens dan niet getoetst op diens betrouwbaarheid? Een dief wordt toch ook niet als een bankdirecteur aangesteld?

  Maar er was nog een reden waarom God de mens als Zijn huisgezin koos om naar Zijn eeuwige raadsbesluit aangenomen te worden als Zijn kinderen, die fungeren zou als een Gemeente, een hulp tegenover Hem, Christus, door te delen in Zijn heerlijkheid als mede-erfgenamen van God. God koos de Gemeente van Christus om juist middels deze Gemeente Zijn veelkleurige wijsheid te tonen aan hen die Hem ongehoorzaam en afvallig waren geworden, namelijk de overheden en de machten in de hemelse gewesten, die geen kans onbenut hebben lieten om de schepping te verderven, voor zoverre hij ze kon verderven. Hij heeft getoond dat Hij nog steeds alle macht heeft en alles onder controle heeft en gestaag werkt naar het voleinding van Zijn raadsbesluit.

  Wij leven in Gods wereld en aan het oog ontrokken worden we omringd door een wereld van kosmokraten. Dat zijn machten en overheden die nog aanzienlijk veel invloed hebben op het denken van de mens en de daaruit voortvloeiende handel en wandel, wat ten alle tijde boosaardig is, want de wereld ligt in de boze. Van satan wordt gezegd dat hij de vorst is van deze wereld en al is Hij door Jezus overwonnen door Zijn dood en opstanding heen, hij heeft nog steeds veel macht zolang God niet ingrijpt en hem voorgoed opruimt.

  Ooit was deze engel een uitzonderlijke beschuttende cherub met uitgespreide vleugels, bekleedt met schoonheid en wijsheid, wandelend te midden van vlammende stenen op de berg der goden. Een cherub in wiens leven muziek centraal stond en onberispelijk van wandel was, totdat er onrecht in hem werd gevonden (Ez 28). Er kwam trots in zijn hart, want hij wilde zich verheffen boven God, zijn troon boven die van God stellen (Jes 14). Hij begeerde de positie die God had voor Zijn Zoon Jezus en nam in zijn val een derde van de engelen mee. Zo werd hij verbannen van de berg der goden, weg van tussen de vlammende stenen.
  Wat eens zo verheven was en onberispelijk van natuur, was nu verworden tot
  een listige slang, een vader der leugen, een moordenaar van den beginne, de satan, een vijand van de schepping en Gods schepselen.
  En als ik het boek van Henoch mag geloven, was dat niet de eerste keer dat de engelen in de fout gingen.

  God is een soevereine God, die alles weet, alles overziet, het heden, het verleden en de toekomst en weet wat er in het hart is van Zijn schepselen. Hij wist op voorhand hoe het zou verlopen, maar voorzag in een ongekende goddelijke oplossing, zoals Hij alleen Heer en Meester kon doen, daar Hij ook met een kromme stok rechte slagen kan maken. Hij had gelijk kunnen ingrijpen en daar gelijk een keer in kunnen brengen, maar stond toe om te zien hoe ver het kon gaan, maar daarin ook kon tonen Zijn grootheid en Zijn almacht en bovenal Zijn enorme goddelijke liefde aan hen die eens beneden de engelen stonden, maar nu verheven zijn boven hen. Ongehoorzaamheid vroeg om een hoge prijs, die God met Zijn liefde tot de Zijnen betaalde om hen te verhogen tot zonen Gods om hen die Hem afvallig werden het nakijken te geven.

  Zie Hij maakt alle dingen nieuw! En Hij roept een roofvogel uit het oosten en uit een ver land de man van Zijn raadsbesluit.
  Hij heeft het gesproken en doet het komen. Hij heeft het ontworpen en Hij brengt het tot uitvoer. Hij is immers God en er is geen ander God en niemand is aan Hem gelijk. Hij die vanaf het begin de afloop verkondigd en vanouds wat nog niet is geschied en die zegt:
  Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.

  mij toegezonden door kleinood
  Lees meer...

  mijn bede tot ieder lid, tot iedere bezoeker van deze site is :

  Typ je naam eens op deze stippellijn, dan kan u zelf zien hoeveel God van jou houdt.


   Hallo ....  Hieronder kun je lezen hoeveel God van jou houdt!

  Want alzo lief heeft God .... .... gehad, opdat .... ....  die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. .... ....  zal hierdoor niet sterven, maar het eeuwig leven hebben.  Want God zond Zijn Zoon niet naar .... ....  , opdat Hij .... .... veroordele, maar opdat .... .... door Hem behouden worde.
  Johannes 3:16,17 NBG

  Wat fijn voor jou, .... .... .  Zie en voel je, terwijl je het bovenstaande leest hoeveel God van jou houdt? Zijn liefde is niet gebaseert op wie je bent, of wat je doet. Zijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk.

  Hierin is de liefde Gods jegens .... .... geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft naar .... ....  , opdat .... .... zou leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat .... .... God liefgehad heeft, maar dat Hij .... ....  heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor .... .... 's zonden.
  1 Johannes 4:9,10 NBG

  God houdt van jou, .... .... , als Zijn kind, als Zijn Schepping.

  Want Gij hebt .... ....  's nieren gevormd, .... ....   in de moederschoot geweven.  Ik loof U, omdat .... ....  gans wonderbaar is toebereid, wonderbaar zijn Uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. ..... ....  's gebeente was voor U niet verholen, toen .... ....  in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen zagen .... ....  's vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.
  Psalm 139:13-16 NBG

  Lees Psalm 139 eens helemaal, het is prachtig om te lezen. .... .... , al je haren zijn geteld!

  En de haren van .... ....  's hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd .... .... , jij gaat vele mussen te boven.
  Mattheus 10:30 NBG

  .... ....  , God houdt zoveel van jou.  Hij heeft jou voor Hemzelf gemaakt.  Hij wil dat je voor Hem leeft, en Zijn glorie voor iedereen laat stralen. Jij bent Zijn glorieuze en wonderbaarlijke Schepping. Laat niemand je wat anders wijsmaken! God houdt ontzettend veel van jou! Hij heeft jou geschapen naar Zijn beeld. Hij wil graag dat je de eeuwigheid met Hem doorbrengt. Hij heeft beloofd om altijd bij je te zijn. -Hebreeën 13:5 

  Lees Zijn woord, geloof het en leef iedere minuut van jouw leven in de wetenschap dat Hij een doel met jou heeft om te volbrengen!

  Maak dit vers tot de jouwe, leer het uit je hoofd en leef het in Zijn overwinning!

  Want Ik weet, welke gedachten Ik over .... ....   koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om .... ....  een hoopvolle toekomst te geven.
  Jeremia 29:11 NBG

  Lieve .... .... , Detuinman hoopt je hierbij een idee te hebben gegeven hoeveel God van je houdt. Koester het, zolang je dagen hier op aarde mogen zijn.

  ik wens u God's rijke zegen !

  Detuinman  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl