W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn Zijn wegen.”  
   
  Rom.11:33
   
  Lezen: 1 Kronieken 17:16-27 (Ga naar dit bijbelgedeelte)

  Wat kunnen wij veel leren van het gebed van David nadat de profeet Nathan de woorden van God tot hem gesproken had.
  David is diep onder de indruk van deze woorden. Hij gaat naar binnen en zoekt de stilte om met God alleen te zijn. En daar in de stilte, voor Gods aangezicht, herhaalt hij nog eens alle woorden die de profeet gesproken heeft om ze als het ware diep in z’n hart te laten doordringen. Wat is die grote koning David daar klein voor Gods aangezicht! „Wie ben ik, HERE God, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt?”
  Diep is David er van doordrongen dat het de HERE is die hem tot koning over Israël gemaakt heeft. Nee, het is geen vrome kreet, maar een uiting van echte verwondering in zijn leven.
  Wat kennen we eigenlijk nog weinig deze verwondering om wat God in ons leven doet. Zou dat misschien komen omdat we eigenlijk nog maar zo weinig met de woorden die God gesproken heeft in de stilte gaan? Als we de kerk uitkomen wordt op z’n best thuis, onder het genot van een kopje koffie, nog een ‘nabetrachting’ gehouden over de preek. Maar wat zou God Zijn Woord krachtig in ons leven kunnen laten doorwerken als we met Zijn Woorden eens in de stilte gingen, om ze daar met groeiende verwondering en blijdschap en met eerbied voor Gods aangezicht in gebed te overdenken. Verwachten we eigenlijk nog dat God tot ons spreken zal of vinden we een ‘horizontale overdenking’ wel genoeg? Als we geloven dat God tot ons spreekt in de verkondiging, dan mogen we niet rusten voordat we beleven dat we Hem die tot ons sprak, antwoord hebben gegeven. Als we zo de boodschap van God laten doorwerken in ons leven, zal Zijn Woord ons leven nooit meer zonder vrucht laten.

  bron www.bijbelsdagboek.nl
  Lees meer...
  „Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt?”
  Rom.9:20b

  Lezen: Jeremia 18:1-11 (Ga naar dit bijbelgedeelte)

  Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in Mijn Hand, huis Israëls.”
  Dit is het woord dat Jeremia van de Here ontvangt als hij in het huis van de pottenbakker is.
  Ach, we zijn liever koningen en priesters! Wij zijn liever meer dan overwinnaars! We noemen Jezus liever onze grote Vriend!
  Mede-arbeiders noemt de Bijbel ons toch immers! En Jezus heeft Zelf gezegd, dat Hij ons Zijn vrienden noemt!
  De Bijbel spreekt inderdaad van deze geweldige dingen!
  Als wij door Gods liefde steeds meer in Zijn Licht leren wandelen, dan gaan we ons schamen dat we ons zo gemakkelijk Gods beloften toeëigenen, in plaats van ze met een verbroken hart dankbaar en verwonderd in ontvangst te nemen.
  Jezus heeft gezegd: „De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het Evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin” (Luc.16:16).
  Deze indringers worden elders in de Bijbel vergeleken met het onkruid tussen het tarwe of met de genodigde die geen bruiloftskleed aanhad.
  Ze zijn er door alle eeuwen heen geweest die indringers in het Koninkrijk, als een Judas temidden van de discipelen. En Jezus zal ze verdragen tot het einde, zoals Hij ook Judas tot het einde toe heeft liefgehad. Wie zich bezorgd afvraagt, of hij soms zelf ook zo’n indringer is, moet de beslissing nemen om zich te laten reinigen van alle invloeden van de prediking van de goedkope genade.
  Laten we Hem toch zoeken, Jezus, Die Zich zo graag laat vinden. Onder de indruk van Zijn Majesteit zullen we dan beleven hoe goed het is om klei te zijn in Zijn Hand!
   
  bron : www.bijbelsdagboek.nl

  Lees meer...
  „Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.” Luc.11:20
   
   
  Lezen: Exodus 8:16-19 (Ga naar dit bijbelgedeelte)

  Als we vragen of er vandaag de dag nog wonderen gebeuren, dan zijn er mensen die volmondig ja knikken. Als je vraagt wat dan die wonderen zijn dan hoor je vaak zeggen: ‘Elke geboorte is een wonder!’ of: ‘Iedere lente toont weer de wondermacht van God’.
  Wie van ons zal dat willen ontkennen? Groot zijn de wondere werken van God in de natuur voor ieder mens die het maar erkennen wil.
  Maar Jezus bewees Zijn Messiasschap niet door op de lente te wijzen of op het wonder van nieuw leven, maar door zieken te genezen en doden op te wekken!
  God heeft door alle eeuwen van de heilsgeschiedenis heen Zijn Heerlijkheid getoond aan Zijn kinderen door machtige en onweersprekelijke tekenen.
  Ik ben dankbaar dat ik vele wonderen heb zien gebeuren gedurende de tijd dat ik de Here mag dienen.
  Toen een vrouw door God genezen werd van een hersentumor en zij zich bij haar neuroloog, die zelf een Christen was, meldde, toen liet hij op haar getuigenis dat God haar genezen had een röntgenfoto maken en toen hij die tegen het licht hield en constateerde dat de tumor inderdaad verdwenen was, heeft hij niet samen met haar God gedankt, maar vroeg: ‘Ben je soms naar een genezingssamenkomst geweest?’ Zij antwoordde dat zij bij een gereformeerde ouderling was geweest die, toen ze stuiptrekkend op de vloer lag, tot God had geroepen. En God heeft verhoord! ‘Hm’, antwoordde de neuroloog, ‘kom volgend jaar maar eens terug’.
  Toen de geleerden van Farao niet konden doen wat Mozes deed, zeiden zìj tenminste nog: „Dit is Gods vinger!”
   
   
  Bron www.bijbelsdagboek.nl
  Lees meer...
  Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen.”  Hand.20:29
   
  Lezen: Judas 17-25 (Ga naar dit bijbelgedeelte)

  Dit gedeelte gaat over de eindtijd. Vaak wordt er in de Bijbel over gesproken dat er juist in de eindtijd spotters zullen komen. Natuurlijk zijn er altijd spotters geweest, maar het kenmerk van de eindtijd is dat er spotters en dwaalleraren zullen binnensluipen. Dat binnensluipen wijst erop dat het heel ongemerkt zal gaan.
  De heilige dingen zullen, heel geleidelijk, bespottelijk worden gemaakt. Niet op een belachelijke manier, nee, heel beschaafd en intelligent. Het is heel beschaafd om te zeggen dat God zó’n symbool van liefde is, dat Hij onmogelijk één mens heeft laten boeten voor de zonde van de hele wereld, namelijk door Jezus aan het kruis te laten nagelen!
  Paulus zei toen al dat het kruis voor de heidenen een dwaasheid is (1Kor.1:23)! Maar laten we niet vergeten dat Jezus Christus, die de duivel en de boze geesten uitdreef, niet een primitief gelovige was, maar Gods Zoon!
  Nee, we moeten niet zo benauwd zijn voor de spotters die buiten staan, maar voor de spotters die onder het mom van vroomheid, Jezus Christus en Zijn Evangelie belachelijk en tot een bespotting maken door het wezen ervan te verloochenen. Dat zijn de mensen die van zichzelf denken dat ze een verlicht verstand hebben, terwijl God zegt dat hun verstand verduisterd is omdat zij het schepsel boven de Schepper vereren (Rom.1:21).
  God roept ons op om voor hen die in twijfel werden gebracht barmhartig te zijn en hen te redden, door onszelf te bewaren in de liefde Gods en door te bidden in de Heilige Geest!
  Dan zal, ondanks alle verwording en vervlakking, het Licht helder blijven stralen en zullen nog velen uit de klauw van de misleiding gered worden!
   
  www.bijbelsdagboek.nl
   
  Lees meer...
  Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van Eén, zeer velen rechtvaardigen worden.”
  Rom.5:19b
   
  Lezen: Genesis 5:1-5 (Ga naar dit bijbelgedeelte)

  Vaak hebben we de neiging om geslachtsregisters maar over te slaan, want wat kunnen we daar nu uit leren? Toch komt uit dit gedeelte een enorme boodschap voor ons naar voren.
  Ten eerste lezen we dat Adam pas stierf toen hij negenhonderddertig jaar was geworden. In Gen.2:17b lezen we dat God zegt: „...want ten dage, dat gij daarvan (van de verboden vrucht) eet, zult gij voorzeker sterven”. Maar Adam is niet gestorven op die dag! Hij leefde nog vele honderden jaren verder! Toch is Adam op die fatale dag wél gestorven. Hij is geestelijk gestorven. Adam was vóór de zondeval naar Gods Beeld geschapen (5:1). Hij was toen een drie-eenheid: geest, ziel en lichaam. Na de zondeval is de mens geestelijk gestorven en is sindsdien nog maar een twee-eenheid: ziel en lichaam. Dat is ook wetenschappelijk het huidige mensbeeld.
  De eerste mens was geschapen naar Gods Beeld (:1). Na de zondeval verwekte hij kinderen. Maar er staat nadrukkelijk bij dat deze kinderen verwekt werden naar Adams beeld (:3) en dus niet meer naar het beeld van God. Maar Jezus Christus is op aarde gekomen om de mens, die in Adam geestelijk gestorven was, weer geestelijk tot leven te wekken: „... dat de (geestelijk) doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven” (Joh.5:25).
  Dat met de doden waar Jezus hier over spreekt, ook werkelijk de geestelijk doden worden bedoeld, blijkt uit de uitspraak van Hem: „Laat de (geestelijk) doden hun (lichamelijk) doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods” (Luc.9 :60)! Dat betekent dus ook voor ons dat als wij Hem volgen en gehoorzamen, ook wij het wonder gaan beleven van het herleven uit de dood, door het opnieuw uit de Heilige Geest geboren worden, door Jezus Christus, onze Here!
   
  www.bijbelsdagboek.nl
   
  Lees meer...
  "Trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.” Rom.10:3b
   
  Lezen: Lucas 15:1-7 (Ga naar dit bijbelgedeelte)

  Wat was er toch in de woorden of in de persoon van Jezus dat juist tollenaars en zondaars zo graag naar Hem luisterden? Wat was er toch in de harten van de Farizeeën en Schriftgeleerden dat zij zich daar aan ergerden?
  Jezus geeft het heel duidelijk aan in de gelijkenis die Hij uitspreekt, juist naar aanleiding hiervan. Jezus vergelijkt Zich hier met een herder die honderd schapen te hoeden heeft, maar er plotseling één mist. Dan laat hij alle negenennegentig schapen in de steek om dat ene verloren schaapje te zoeken en als hij het gevonden heeft, gaat hij hierover met zijn vrienden feest vieren. De Farizeeën en de Schriftgeleerden zagen verachtend neer op de zondaars en de tollenaars. Dat was geen wonder, want ze waren zeer tevreden met alles wat zij zelf bereikten in de godsdienst. Vandaag aan de dag is het nog precies hetzelfde. Iedereen die dankzij een evenwichtig karakter en een sterke wil, desnoods met grote inspanning, een christelijk leven heeft weten op te bouwen die heeft ook, vanuit zichzelf gezien, alle reden om verachtend neer te zien op mensen die er niets van terecht brengen. Maar Jezus berispt de eigengerechtige mensen, want door hun eigengerechtigheid zijn ze nog nooit aan de gerechtigheid van God toegekomen en hebben ze nooit geleerd uit genade te leven, al weten ze er nog zo rechtzinnig over te praten. Als er in de Bijbel staat dat Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken, dan wordt daarmee niet bedoeld diegenen die door onze maatschappij zijn afgeschreven, maar al diegenen die, hoe geslaagd zij zich misschien in deze wereld ook voelen, in Gods oog verloren zijn, omdat zij naar de gerechtigheid van God niet gevraagd hebben.
   
  www.bijbelsdagboek.nl
   
  Lees meer...
  „Want zelf verhalen zij hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen.” 1 Tess.1:9b
   
  Lezen: 2 Kronieken 25:11-16 (Ga naar dit bijbelgedeelte)

  Het halfslachtige in het leven van koning Amasja gaat verder. Ja, er gebeuren ook wel geweldige dingen. Maar God krijgt niet de eer in zijn leven. God krijgt wel gelijk. ‘Natuurlijk’, antwoorden de vromen dan. Maar hoe verschrikkelijk is de werkelijkheid. De man Gods had gezegd: „God zal u doen struikelen voor de vijand, want God heeft de macht te helpen en de macht te doen struikelen” (:8).
  Dat hij de huursoldaten uit Israël terugzond, was ook alleen maar gehoorzamen buiten het hart om. Het hart van Amasja ging niet uit naar God, want anders zou hij zich niet hebben gebogen voor de goden van de Seïrieten. Als ons hart volkomen naar God uitgaat, kunnen wij niet, naast ons vertrouwen op Hem, ook nog vertrouwen stellen in dingen die niets met de werkelijkheid van God te maken hebben. Ach, we worden natuurlijk makkelijk meegesleept door de gewoonten van anderen. Maar als God in Zijn genade tot ons komt om ons te waarschuwen, dan komt openbaar of we werkelijk Hem willen dienen of dat we diep in ons hart bewust Hem de rug hebben toegekeerd, ook al blijven we uiterlijk nog wel doen „wat recht is in de ogen des HEREN”. Als een bood-schapper van God komt en ons wijst op de afgoden die in ons leven een plaats hebben gekregen, dan kunnen we ons echt tot God bekeren of we kunnen ons boos afvragen waarom die betweter wat te zeggen heeft. Want, hoe zouden we open kunnen staan voor zo’n spreken van God, als de Geest van God ons hart al niet onrustig had gemaakt? Alleen wanneer we diep in ons hart ons laten overtuigen dat God met het geloofsleven echt wel iets anders bedoelt dan wij er zo dagelijks van maken, ontstaat er een verlangen om de verlossende Stem van God te verstaan.
   
  www.bijbelsdagboek.nl
   
  Lees meer...
  Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?”
  2 Kor.6:14
   
  Lezen: 2 Kronieken 25:5-10 (Ga naar dit bijbelgedeelte)

  Hier zien we dan hoe het gaat als we niet met een geheel toegewijd hart God dienen. Amasja maakt zich gereed om ten strijde te trekken tegen de vijanden rondom. Als hij een telling heeft gehouden om te weten op hoeveel krijgers hij kan rekenen, dan is hij maar wat blij als hij bovendien een honderdduizend man soldaten kan huren uit Israël. Het was wel voor een flink bedrag, maar nu zal hij dan werkelijk sterk staan in de strijd. Doch dan komt een man Gods die hem een heel andere kant van de zaak laat zien. „God zal u doen struikelen voor de vijand, want God heeft de macht te helpen en de macht te doen struikelen” (:8). Omdat Amasja’s hart niet volkomen aan God was toegewijd, was hij langzamerhand meer gaan rekenen op de menselijke mogelijkheden dan op de bijstand van God. Toch ziet hij in dat de woorden van de man Gods juist zijn. Wat is Amasja, ondanks dat zijn hart niet meer volkomen aan God was toegewijd, toch veel dichter bij God dan wij! Want wij zullen na een pittige preek misschien zeggen: ‘Ja, dat is waar hoor, maar je moet tenslotte ook nuchter blijven’. Amasja bleek pas écht nuchter. Hij zonderde de hulptroepen van het volk, dat niet meer op God vertrouwde, af! O, als wij eens zo radicaal werden als Amasja en het aandurfden om meer op God te vertrouwen dan op het beste van wat de goddeloze mens weet op te brengen! Neen, niet als Amasja, maar veel radicaler. Niet fanatiek, want fanatisme ontstaat juist alleen maar als we ons sterk gaan maken voor God in plaats van sterk te wezen in God.
  Pas in een echte relatie met God verstaan wij hoeveel verdriet wij Hem doen met het ons verlaten op de wijsheden van deze wereld, in plaats van ons met een toegewijd hart aan Hem toe te vertrouwen!
   
  www.bijbelsdagboek.nl
   
  Lees meer...
  „En er was een mens met een onreine geest en hij schreeuwde luid, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? ...Ik weet wel, wie Gij zijt: de Heilige Gods.”
  Marc.1:23,24
   
  Lezen: Matteüs 8:28-34 (Ga naar dit bijbelgedeelte)

  Het is pijnlijk, dat door alle eeuwen heen, degenen die zich gelovigen noemen, vaak met het probleem hebben gezeten, wat ze nu precies van Jezus moeten denken.
  De Farizeeën en Schriftgeleerden werden het er maar niet over eens. Maar ook de theologen, tot in onze tijd toe, hebben het er moeilijk mee. Ze tobden en tobben maar steeds met de vraag: ‘Hoe moeten we Jezus van Nazaret nu beschouwen? Als Zoon van God of als Zoon des mensen?’
  De Bijbel zegt nadrukkelijk, dat de natuurlijke of ongeestelijke mens niet verstaat de dingen die des Geestes zijn (1Kor.2:14). Door veel studie kunnen we wel gepromoveerd worden tot theologen, maar daarom zijn we nog geen geestelijke mensen. Dat word je alleen door wedergeboorte. Mensen die uit de Geest geboren zijn, zijn geestelijk (Joh.3:6). Zulke mensen hebben helemaal geen problemen over deze, theologische, vraag, want zij kennen Hem, die hen opnieuw geboren deed worden en dat is voor hen genoeg! Er zijn ook nog andere mensen die Hem goed kennen! Dat zijn mensen die niet door de Heilige Geest, maar door de satan tot geestelijk leven zijn gekomen. Dat zijn de door de duivel bezetenen. Het is misschien voor veel mensen vreemd, maar vandaag de dag is het nog precies als in Jezus’ dagen. Ongeestelijke mensen kun je op godsdienstig terrein van alles wijsmaken. De door de duivel bezetenen weten heel duidelijk onderscheid te maken tussen godsdienstigheid en de werkelijkheid van Christus. Waar Jezus, naar Zijn belofte (Matt.18:20), in het midden van de gelovigen is, daar jubelen de Zijnen het uit, maar de door de duivel bezetenen houden het er niet uit. Zij vluchten weg of laten zich door Hem uit de duisternis verlossen!
   
  www.bijbelsdagboek.nl

   
  Lees meer...
  “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.”
  Rom. 12:2
   
  Lezen: Kolossenzen 2:8-10 (Ga naar dit bijbelgedeelte)

  Paulus begint, in het bijbelgedeelte van vandaag, met een waarschuwing:’Zie toe!’. Anders gezegd: ‘Let op!’
  Het is dus een oproep om waakzaam te zijn. Paulus zegt ons er voor te zorgen ‘dat niemand ons meesleept’
  Dit werkwoord heeft eigenlijk de betekenis: van de waarheid afleiden om te onderwerpen.
  Waaraan onderwerpen? De apostel zegt: aan ‘wijsbegeerte’.
  Paulus zegt dat het gevaar bestaat dat ‘wijsbegeerte’ ons kan afleiden van de ‘waarheid’. Wat is wijsbe-geerte? Dat is een streven naar wijsheid en kennis. Is dat zo gevaarlijk? De bijbel zegt van de ‘wijsheid’: de wijsheid van zijn wijzen zal teniet gaan en het ver-stand van zijn verstandigen zal schuilgaan (Jes.29:14), en van de kennis: de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht (1Cor.8:1).
  Natuurlijk wordt er ook wel positief hierover gesproken in de Bijbel. Maar de waarschuwing blijft staan.
  De dagtekst van vandaag maakt ons duidelijk waar het gevaar zit: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.”
  Als Jezus Zich openbaart in het leven van een mens, dan is er verwonderding over wie Hij is. Paulus noemt dit de ‘volheid’ die dan openbaar komt: wat gevuld is met de aanwezigheid, van Christus. Deze ‘volheid’ is het deel van de mens die een ‘vernieuwd denken’ heeft ontvangen door de openbaring van Christus in zijn leven... Wie uit die verwondering leeft laat zich niet meer meeslepen door de ‘wereldgeesten’: de denkpatronen van deze wereld, maar laat zich bepalen door alles wat Jezus hem leert!

   
  www.bijbelsdagboek.nl

   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl