W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  aan al mijn vrienden en bezoekers
  Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel
  Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond van de Eeuwige zal bepalen;
  {Yeshayahu 62:1-2}


  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden.
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
   
  Florent
  Lees meer...
  aan al mijn vrienden en bezoekers
  En Adonai Tzva'ot zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Adonai Eloheinu zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want Adonai heeft het gesproken. En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is Adonai, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.
  {Yeshayahu 25:6-9 }

  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden, En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd! Amen, ja, amen
  Florent
  Lees meer...
  aan al mijn vrienden en bezoekers

  En het overblijfsel van Jakob zal te midden van vele volkeren zijn als dauw van de Eeuwige, als regenstromen op het groene kruid , dat niet wacht op de mens, noch mensenkinderen verbeidt. 8 En het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de natien, te midden van vele volkeren als een leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij er binnendringt, neerslaat en verscheurt, zonder dat iemand redt. 9 Uw hand zal verheven zijn boven uw tegenstanders, en al uw vijanden zullen worden uitgeroeid.
  {Micha 5: 7 }


  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden.
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
   
  Florent
  Lees meer...
  aan al mijn vrienden en bezoekers
  Ik zal Mij als een wacht rond Mijn huis legeren, vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat geen onderdrukker meer tegen hen optrekt. Nu heb Ik het immers met eigen ogen gezien!
  {Zechar’ya 9:8}

  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
  Florent
  Lees meer...
  aan al mijn vrienden en bezoekers...
  En Hij zeide tot zijn discipelen: Er zullen dagen komen, dat gij zult begeren één der dagen van de Zoon des mensen te zien en gij die niet zult zien.
  En men zal tot u zeggen: Zie, daar is het; zie, hier is het! Gaat er niet heen, en loopt het niet na.
  Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant des hemels tot de andere kant licht, zó zal de Zoon des mensen wezen op zijn dag.
  Maar eerst moet Hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht.
  En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen:
  zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde.
  {Luca 18:22-27}

  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
  Florent
  Lees meer...
  aan al mijn vrienden en bezoekers...
  En Yeshua sloeg de ogen opwaarts en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt. Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Yeshua zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.
  {Yochanan 11:41-44}
   
  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden, En geloofd zij Zijn heerlijke naam voor eeuwig, en Zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
   

  Florent

  Lees meer...
  aan al mijn vrienden en bezoekers...

  De Eeuwige sprak tot Moshe: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden van de Eeuwige, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten , zijn mijn feesttijden. Zes dagen mag arbeid verricht worden , maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de Eeuwige in al uw woonplaatsen. 4 Dit zijn de feesttijden van de Eeuwige, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd.

  {Vayiq’ra 23:1-4}

  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.


  Ronald
  Lees meer...

  Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder,

   
  {Yeshayahu 43:1-8}
  o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. 2 Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. 3 Want Ik, de HERE, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser; Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats. 4 Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven. 5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. 6 Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, 7 ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb. 8 Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren.
   
  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel, en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
   
  Florent
  Lees meer...
  aan al mijn vrienden en bezoekers...
  Maar nu, hoor, o Ya’akov, mijn knecht , en Israël, die Ik verkoren heb. Zo zegt de Eeuwige, uw Maker en van de moederschoot aan uw Formeerder, die u helpt: Vrees niet, mijn knecht Ya’akov, en Jesurun, die Ik verkoren heb. Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen uitspruiten tussen het gras, als populieren langs de beken. De één zal zeggen: Ik ben van de Eeuwige, een ander zal zich noemen met de naam Ya’akov , en een derde zal op zijn hand schrijven : van de Eeuwige, en de naam Israël aannemen.
  {Yeshayahu 44:-5}


  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen
  Florent
  Lees meer...
  aan al mijn vrienden en bezoekers...
  En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld? En Yeshua, antwoordende, zeide tot hen:
   Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Messias; en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Dan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden, zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.
  {Matit’yahu 24:3-14}
  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
   
  Florent
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl