W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  aan al mijn vrienden en bezoekers
  En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld? En Yeshua, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Mashiach; en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geergerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
   
  {Matit’yahu 24:3-15}

  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
   
  Florent
  Lees meer...
  aan al mijn vrienden en bezoekers
   
  En Yochanan getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem. En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt. En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.
  {Yochanan 1:32-34}

  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
  Florent
  Lees meer...
  aan al mijn vrienden en bezoekers

  Verblijdt u in Adonai te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Adonai is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij Elohim. En de vrede van Elohim, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Mashiach Yeshua.
  {Filipiyim 4:4-7}
  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
  Florent
  Lees meer...
  aan al mijn vrienden en bezoekers
  En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Elohim’s Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond van Elohim uitgaat. Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij Elohim’s Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Yeshua zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult Adonai, uw Elohim, niet verzoeken. Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Yeshua tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: Adonai, uw Elohim, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

  {Matit’yahu 4:2-11}
   
  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
   
  Florent
  Lees meer...
  al mijn vrienden en bezoekers wens ik
   
   
  Wie zal uitverkorenen van Elohim beschuldigen? Elohim is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Mashiach Yeshua is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand van Elohim is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Mashiach? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van Elohim, welke is in Mashiach Yeshua, onze Adon.

  {Romiyim 8:33-39}
   
  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
  Florent
  Lees meer...
  aan al mijn vrienden en bezoekers
  Met mijn uitverkorene heb Ik een verbond gesloten, aan mijn knecht David heb Ik gezworen: Voor altoos zal Ik uw nakroost bevestigen, en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht. [sela] Daarom loven de hemelen uw wondermacht, oAdonai, ook uw trouw in de gemeente der heiligen;

  {Tehilim 89:4-6}
   
  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel, en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
  Florent
  Lees meer...

   aan al mijn vrienden en bezoekers ens ik


  Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Yeshua antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Mashiach, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.
  {Matit’yahu 1:3-14}

  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.

  Florent
  Lees meer...
  Shabbat Shalom aan al mijn vrienden en bezoekers


  Yeshua zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
  {Yochanan 14:6}

  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.

   
  Florent
  Lees meer...

  Israël, jij bent zo kostbaar in MIJN ogen,

  zo waardevol, en IK houd zoveel van je

  dat IK de mensheid geef in ruil voor jou"

  JA alle volken om jou te behouden.

  Wees niet bang, want IK ben bij je.

  IK haal je nakomelingen uit het oosten

  uit het westen breng IK jullie bijéén.

  Tegen het noorden zeg IK: Geef hier!

  Het zuiden gebied IK: Laat los!

  Breng MIJN zonen van verre,

  MIJN dochters van het einde der aarde,

  allen over wie MIJN naam is uitgeroepen.
  Maar nu, alzo zegt Adonai, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israel! Vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. Want Ik ben Adonai, uwElohim, de Heilige Israels, uw Heiland; Ik heb Egypte, Morenland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats. Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest in Mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest, en Ik heb u liefgehad; daarom heb Ik mensen in uw plaats gegeven, en volken in plaats van uw ziel.
  {Yeshayahu 43:1-4}

  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel, en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
   
  Florent
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl