W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  When I was a kid, I couldn't understand why Eisenhower was so popular. Maybe this will explain why. Toen ik een kind was, kon ik niet begrijpen waarom Eisenhower zo populair was. Misschien zal dit uitleggen waarom.
   
  General Eisenhower Warned Us.
  Generaal Eisenhower waarschuwde ons
  It is a matter of history that when the Supreme Commander of the Allied Forces, General Dwight Eisenhower, found the victims of the death camps he ordered all possible photographs to be taken, and for the German people from surrounding villages to be ushered through the camps and even made to bury the dead.
  Het is een kwestie van de geschiedenis dat de opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten, generaal Dwight Eisenhower, die de slachtoffers van de vernietigingskampen ontdekte bevel gaf alle mogelijke foto's te nemen. en het Duitse volk uit de omliggende dorpen te halen en de opdracht gaf de doden in de kampen zelf te begraven.

  He did this because he said in words to this effect:
  Hij deed dit als oogmerk om dit effect:

  'Get it all on record now - get the films - get the witnesses - because somewhere down the road of history some bastard will get up and say that this never happened'
  'Registreer alles: maak films, zet getuigenissen op papier, neem foto's- want ergens op de weg van de geschiedenis zullen een aantal bastaards opstaan ​​en zeggen dat dit nooit gebeurd is'
   
  This week, the UK debated whether to remove The Holocaust from its school curriculum because it 'offends' the Muslim population which claims it never occurred. It is not removed as yet.. However, this is a frightening portent of the fear that is gripping the world and how easily each country is giving into it.
  Deze week, heeft het Verenigd Koninkrijk besproken om de Holocaust uit het leerplan te halen, omdat het de moslim-bevolking zou'beledigen', die namelijk beweert dat 't nooit heeft plaatsgevonden. Dit is echter een beangstigende teken in de wereld over hoe gemakkelijk elk land met geschiedenisverdraaiing omgaat.
   
  It is now more than 60 years after the Second World War in Europe ended. This e-mail is being sent as a memorial chain, in memory of the, six million Jews, 20 million Russians, 10 million Christians, and 1,900 Catholic priests Who were 'murdered, raped, burned, starved, beaten, experimented on and humiliated' while many in the world looked the other way!
  Het is nu meer dan 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog die in Europa is beëindigd. Deze e-mail wordt verzonden als een gedenkteken keten, ter nagedachtenis aan de 6 miljoen joden, 20 miljoen Russen, 10 miljoen christenen, en 1.900 katholieke priesters die 'vermoord, verkracht, verbrand, uitgehongerd, geslagen, op experimenteerd en vernederd zijn ' terwijl velen op de wereld de andere kant op zag!
   
   Now, more than ever, with Iran , among others, claiming the Holocaust to be 'a myth,' it is imperative to make sure the world never forgets.
  Nu meer dan ooit, met Iran, en de Arabische wereld de aanspraak wil maken dat de holocaust 'een myte' was. Is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de wereld de bewijzen nooit vergeet.

  This e-mail is intended to reach 400 million people! Be a link in the memorial chain and help distribute this around the world.
  Deze e-mail is daarom ook bedoeld om 400 miljoen mensen te bereiken! Wees een schakel in dit gedenkteken en help deze te verspreiden over de hele wereld.
   
  How many years will it be before the attack on the World Trade Center
  Hoeveel jaar duurt het voordat de aanslag op het World Trade Center als
  'NEVER HAPPENED',
  'Nooit gebeurd',
  gaat bestempeld worden?
  because it offends some Muslim???omdat het in strijd is met wat sommige moslim denken???
   
  Do not just delete this message; it will take only a minute to pass this along.
  Verwijder dit bericht nu even niet, het neemt slechts de tijd van 1 minuut om het door te geven.
   
    
  FREEDOM ISN'T FREE...
    
    
  SOMEONE HAD TO PAY FOR IT!
    
    
  Vrijheid is niet gratis ...
  Iemand moest betalen!
  en voor u kost het slechts 1 minuutje van je tijd om het door te zenden.
    
  Lees meer...
  Wie nooit eerder hardop gebeden heeft kan dat een beangstigend idee vinden. Mijn hart begint nog steeds te bonzen, mijn wangen worden nog steeds rood en mijn handen voelen nog steeds klam als ik hardop bid, maar dat geeft niet. De Here luistert en Hij beantwoordt mijn gebeden.
  Lees meer...
  Door gebed worden we gedwongen om gefundeerde keuzes te maken, voor of tegen het (ons eeuwig) leven.
  Of onze wandel jegens "De Schepper" tegen het licht te houden.
   
  Welke keuze maakt u?
   
  Lees meer...
  Bidden is een gesprek met de Almachtige. Geen excercitie, maar een dialoog vanuit een persoonlijke relatie omdat we verzoend zijn door Jezus' offer en daardoor tot de Enige God, de Schepper van hemel en aarde mogen gaan.

   
  Lees meer...
  De hoofdoorzaak van een depressie is
   
  niet het gebrek aan materiële middelen,
   
  maar een gemis
   
  van genegenheid van anderen.
   
  Lees meer...
  "Waar je aandacht is,
  daar is ook je energie."
   
  Lees meer...
  "Wie naar buiten kijkt, droomt.
  Wie/die naar binnen kijkt, ontwaakt."
   
  Lees meer...
  In deze wereld zal haat nooit beëindigd
   
  worden door haat, maar door liefde;
   
  dit is een eeuwige waarheid.
   
  Lees meer...
  "Niemand heeft een glimlach zo nodig als hij die zelf niet kan glimlachen."
   
  Lees meer...
  Piekeren neemt de zorgen voor morgen
   
   niet weg,
   
   
  maar wel de kracht van vandaag.
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl