W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
   
  Hebreeën 11: 6 
  Lees meer...

  BIJBELS ONDERWIJS OVER GENERATIEVLOEKEN - Zac Poonen  

   
  Er is een heel belangrijk vers in Ezechiël 18 dat de verwarring in onze gedachten kan verwijderen over  ‘generatievloeken’. “Wat is er met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël: ‘De vaders eten onrijpe druiven, en de tanden van de kinderen worden stomp?’” (Ezechiël 18:1-2)
   
   Mensen zeiden dat de kinderen moesten lijden als gevolg van de zonden die de ouders hebben begaan. Dat is een heel gewone gedachte geworden onder de heidenen en helaas ook onder veel christenen die hun Bijbel niet kennen. 
   
  Predikers in Israël interpreteerden Exodus 20:5 verkeerd en brachten mensen in gebondenheid en schilderden een beeld van een onrechtvaardige God, die kinderen zou straffen voor de zonden van hun voorouders. Maar de Heere antwoordt daarop, door te zeggen: “Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, als u dit spreekwoord in Israël nog durft te gebruiken! Zie, alle mensenlevens behoren Mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren Mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven (Ezechiël 18:3-4). Dat maakte God 2500 jaar geleden al duidelijk. 
   
  Maar helaas zijn er bekende christelijke predikers, die boeken geschreven hebben, waarin ze willen bewijzen dat veel christenen vandaag de dag lijden, omdat hun voorouders afgoden aanbeden hebben of deelgenomen hebben aan hekserij. Ze zeggen dat een vloek, die op onze overgrootvader neergekomen is, nu op ons overgedragen kan zijn en dat we er vanaf moeten door ons ervan te ontdoen en door het uit te werpen. Dat is absolute onzin! 
   
  Als we ons leven helemaal aan Christus overgeven, zijn we afgesneden van onze voorouders (en de boom van ‘Adam’) en worden we geënt in een andere boom – “Christus”. Wat voor soort vloek we ook geërfd hebben van onze voorouders, ze worden verbroken op het moment dat we in Christus ingeplant worden. “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt…” (Gal. 3:13-14). “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus” (Ef. 1:3). 
   
  Als je overgrootvader afgoden aanbeden heeft, of hekserij beoefend heeft, kan dat je op geen enkele manier meer beïnvloeden als je eenmaal je leven overgegeven hebt aan Christus. Als je jezelf echter niet helemaal overgeeft aan Christus is het een ander verhaal. Maar als je eenmaal geënt bent in Christus, hoe kan er dan nog een vloek op je rusten? Christus kan niet vervloekt worden en jij bent een deel van Hem. Toch zijn er vandaag de dag veel christenen die geloven dat dit wel kan. Christus werd een vloek voor ons aan het kruis van Golgotha, zodat de zegen van God op ons kon komen. 
   
  Het is waar dat kinderen van ouders die zonder God leven, te lijden hebben, zoveel fysiek als materieel. Als een man bijvoorbeeld alcoholverslaafd is, zullen zijn kinderen lijden, omdat er niet genoeg geld thuis is voor wat ze elke dag nodig hebben, maar er zal geen vloek op de kinderen zijn om de zonde van hun vader. Ze zullen niet gestraft worden voor de zonde van hun vader. Iedereen wordt gestraft voor zijn eigen zonden. 
   
  Dit is wat God duidelijk maakte aan Ezechiël. Laat het daarom niet toe dat een prediker je bang maakt en je in gebondenheid brengt door zulk soort valse leringen.
   
  Lees meer...

  Onwetendheid van Jezus over wederkomst snijdt speculatie de pas af

  RD, 03-12-2011 12:10
  Dr. Bouter  
   Dr. Bouter.
   
  De Heere Jezus heeft gezegd dat Hij de dag van Zijn wederkomst niet kent. Hoe kan Hij dan toch Gods Zoon zijn?
  In Markus 13 is de redevoering van de Heere Jezus te vinden over de gebeurtenissen van de eindtijd en de wederkomst van Christus als beslissend eindpunt van de wereldtijd. Jezus stelt in dat verband ook het moment van Zijn wederkomst aan de orde. En verklaart met klem dat niemand het precieze tijdstip ervan weet, behalve de Vader. „Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader” (Mark.13:32).
  Deze tekst is opvallend, omdat de Zoon hier aangeeft ook niet het moment van de wederkomst te weten. Deze uitspraak van de Heere Jezus wordt wel gebruikt om te betuigen dat Jezus dus niet werkelijk Gods Zoon was. Men redeneert dan: God is alwetend. Als Jezus werkelijk God is, is Hij ook alwetend. Jezus zegt hier iets niet te weten. Dus is Hij niet echt God.
   
  Onbeduidend punt
  Deze redenering werd al in de vierde eeuw naar voren gebracht door de volgelingen van Arius. De arianen vormden een stroming die Jezus niet erkende als God, maar Hem als het hoogste schepsel zag. Wel hoger dan alle mensen, maar toch lager dan God Zelf. En inderdaad roept deze tekst vragen op. Jezus spreekt hier immers over Zichzelf als ”de Zoon”. Hij duidt Zichzelf hiermee aan als de Zoon van de Vader. En juist dan brengt Hij naar voren iets niet te weten. Als Jezus nu had gezegd: „De Zoon van David weet het niet”, of: „De Verlosser weet het niet”, dan had Hij benadrukt hoe Hij iets niet weet als mens, wat hij geworden is voor ons. Maar nee, Hij zegt iets niet te weten als de Zoon!
  Hier spelen verschillende overwegingen een rol. Om te beginnen is het opvallend dat dit het enige is waarvan Jezus zegt dat Hij het niet weet. Terwijl dit naar verhouding een klein en onbeduidend punt is. Het is goed om te letten op alles wat Jezus wel weet: Hij weet jaren van tevoren dat de tempel verwoest zal worden (Mark. 13:2). Hij weet dat Hij zal lijden en precies op de derde dag zal opstaan (Mark. 10:34). Hij weet dat het Evangelie wereldwijd verspreid zal worden (Mark. 13:10). Hij kent de heilswil van de Vader en deelt die uit (Mark. 2:7 en 10), ja, Hij kent de Vader Zelf (Matth. 11:27). Vooral dat laatste: Hij kent de Vader, de levende, alomtegenwoordige God. Wat is vergeleken daarbij het tijdstip van Zijn weder-komst? Dus wat gewone mensen niet kunnen weten, dat weet Jezus. En iets wat van relatief weinig belang is, blijkt Hij niet te weten!
   
  Waakzaam
  Dit geeft aan dat er iets bijzonders is met deze onwetendheid rond de dag van de wederkomst. Hier is niet zomaar sprake van onwetendheid door een tekort aan inzicht. Dit wordt ons duidelijk als we de redevoering van Jezus verder onderzoeken. Het is Gods wil om de datum van de wederkomst onbekend te houden, opdat de gelovigen waakzaam zullen zijn. En elke dag bereid zullen zijn om Jezus te ontmoeten. Als de datum bekend zou zijn, zouden christenen heel snel traag en geestelijk lui worden. Zij zouden gaan denken: de wederkomst is toch pas over lange tijd of pas bij de volgende generatie, dus ik hoef me nu nog niet zo druk te maken. Dat zou het christen-dom onder de verzoeking van verwereldlijking brengen.
  Als Jezus dus verklaart de dag en het uur niet te weten, dan is dat om werkelijk elke speculatie over de wederkomst de pas af te snijden. En omgekeerd: om Zijn gelovigen op te wekken tot een waakzaam leven waarin ze elke dag zo leven dat ze Hem kunnen ontmoeten.
  Dan blijft nog wel de vraag: Hoe kan het dat Jezus zegt het niet te weten? Want als Zoon van God moet Hij het toch weten? Hier komen we bij het mysterie van de persoon van Jezus. Dat geheimenis is iets wat telkens weer in de evangeliën naar voren komt. Aan de ene kant vergeeft Jezus zonden, doet Hij wonder-en, wekt doden op, wordt door God „Mijn geliefde Zoon” genoemd. We ontmoeten in Hem de Heere. Hij is de Heere, in liefde tot ons afgedaald uit de hemel om ons te verlossen. En tegelijk lezen we dat Jezus wandelt, moe is, eet en drinkt en hier iets niet weet. Daar verschijnt Hij als mens, als echt mens van vlees en bloed die deel heeft aan dezelfde beperkingen als wij, alleen zonder zonde.
   
  Wonder
  Juist die dubbelheid betrekt ons bij het wonder van de persoon van Jezus. Als Gods Zoon is Hij één met de Vader, en is met de Vader almachtig, alwijs, eeuwig. Maar Hij is ook werkelijk mens geworden. Daarom is Hij als kind gegroeid in wijsheid en kennis. Wat Hij als God volkomen had, moest Hij als mensen-kind verwerven. En met deze uitspraak over het ”niet weten” geeft Jezus aan dat Hij als mens geworden Zoon ook onkundig is van de dag van de wederkomst. Als we dat doortrekken naar Hem als Zoon van God, leggen we te veel in deze tekst. Jezus spreekt hier niet als de Zoon van God zonder meer. Hij spreekt als Gods Zoon Die werkelijk en echt mens is geworden.
  Maar waarom benadrukt Jezus dan alleen bij dit punt dat Hij het niet weet als mens? Terwijl Hij bij veel grotere dingen wel zegt het te weten? Over het kennen van de Vader, de precieze dag van Zijn opstanding, de eindtijd enzovoort? Dit alles geeft aan dat Jezus perse niet wilde dat de discipelen zich druk zouden maken over de datum van de wederkomst. Dat ze Hem er ook niet over lastig moesten vallen. Maar dat ze beslist en volledig het tijdstip zouden laten liggen. Opdat al hun aandacht zou uitgaan naar de persoon van Christus zelf. Om met Hem te leven, Hem te dienen en lief te hebben, van Hem te getuig-en. Dan zouden ze ook, wanneer Jezus terugkomt, bereid blijken te zijn en binnen mogen gaan in Gods Koninkrijk.
   
  Geen rekenarij
  Deze uitspraak van Jezus geeft overigens wel aan hoe onjuist de rekenarij is van allerlei personen en stromingen die wel de datum van de eindtijd hebben willen vaststellen. We kunnen denken aan Jehova’s getuigen, maar ook aan allerlei andere personen en groepen. Daarmee negeren zij deze besliste uitspraak van Jezus. Bovendien blijkt elke keer weer dat men zich vergist heeft. Niemand weet het. Dat betekent dat de Heere Jezus ook deze winter zou kunnen komen. „Wees dus waakzaam” (Mark. 13:35).
   
  Dr. P. F. Bouter, hervormd predikant te Bodegraven. Heeft u een vraag voor deze rubriek of wilt u reageren? weerwoord@refdag.nl
   
   
  Lees meer...

    Ja!! Het is de hoogste tijd!
                                                                                

  Het is tijd dat je je bekeert. God wacht op je.
  Waarom wachten? God wacht al zo lang op je.
  Waarom uitstellen? God roept je.
  Hij heeft een bestemming voor je.
  Kies NU voor Hem. KIES NU!
  God wil je zijn liefde in rijke mate geven.
  Hij wil je leven veranderen. 
   
  Kies nu. Sta niet langer toe dat hindernissen je afhouden van God. Kies voor Hem.
   
  Ik ben er voor je, zegt God. Al heel je leven lang.
  Ik heb je gezien en Ik heb je geroepen.
  Ik wil je in mijn armen nemen.
  Luister naar mijn roep, zegt God.
  Ik ben het, die tot je spreek.


  KOM.

  Laat los wat je bezighoudt.
  En kies voor het LEVEN dat Ik je wil geven.
  Als je durft loslaten, zal Ik je het echte leven geven.
  Ik heb veel goeds voor je in petto.
  Maar jij moet de keuze maken.
  Wacht niet langer. Ga naar die plaatsen die Ik voor je heb bedoeld. Kies voor MIJ!
  Doe het, zegt God.
  Ik wacht op je.

  Het Ware Leven is je bestemming.
   
  Je keuze voor God is altijd de enige beste keuze die je kunt maken.
  Elke andere keuze is een leugen.
  Elke keuze die niet God centraal zet, maar je eigen genot of zonde of voordeel is leugen. Het brengt je niet daar waar je eigenlijk wilt zijn.
  Je bestemming ligt in GOD ALLEEN!
  Hij is het die je gemaakt heeft
  en die je hart kan vervullen.
  Niets en niemand anders.
  Kies daarom voor HEM!
  Doe het vandaag.


  Lees meer...

  Afgrond heu...? Waar?

   

  Afgrond? Waar?  Hoeveel mensen leven niet als deze knul?
  Bezig met vanalles en nog wat: muziek, studie, werk, amusement, wat dan ook.
  En op de koop toe slagen ze erin een of andere bril op te zetten
  waardoor ze niet zien wat God hen toont.

  "God? Bestaat niet!" zeggen ze.

  Dood?
  Zien we later wel...
  Leven na de dood?
  Ach, wie gelooft daarin?

  Maar de Bijbel is heel duidelijk:
  de mens is gemaakt naar Gods gelijkenis, om te leven volgens Zijn aard, liefde & goedheid.
  Volgens de wil van God.

  Als je daar geen rekening mee houd,
  dan steven je af op een afgrond die erger is dan zomaar even je botten breken.
  De Bijbel zegt dat elk mens geoordeeld zal worden op basis van wat hij/zij gedaan heeft.

  Wees dus niet zoals deze kerel.
  Dus Open je ogen.


  En hebt een

  tja...;

  Lees meer...
  YHWH’S PLAN VOOR HET JOODSE VOLK EN DE GEMEENTE
   
  YHWH ontwierp en maakte Zijn Goddelijke kalender op de vierde dag van de schepping. Zijn doel daarbij was ons te onderwijzen aangaande Zijn verlossingsplan door Yeshua, de Mashiach. “En YHWH zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren;”. (Gen. 1:14) YHWH’s kalender is gebaseerd op de maan, de maantijden. Wij hebben een Babylonische kalender die gebaseerd is op de zonnetijd, maar YHWH’s kalender is niet veranderd want YHWH is dezelfde, gisteren, heden en tot in de eeuwigheid.

  Een sleutelwoord uit Genesis 1 vers 14 is vaste tijden. Dit woord is eeuwenlang niet juist uitgelegd. Aan de wortel van het woord vaste tijden ligt het hebreeuwse woord ‘moade of moadim’, wat ‘een vastgestelde tijd, een festival’ betekent. De Hebrew Stone’s Edition Tanach (O.T.) vertaalt Genesis 1 vers 14 als volgt: “…en zij zullen dienen als tekenen en voor festivals en voor dagen en jaren”. Psalm 104 vers 9 zegt: “Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden”. Het woord vaste tijden betekent ook hier weer ‘moadim of festivals’. We kunnen dus zeggen dat YHWH de maan heeft gemaakt om de vastgestelde tijden en festivals aan te duiden. Vroeger keken de apostelen en profeten naar de maan om te zien welke tijd van de maand het was. De nieuwe maan duidde het begin van een nieuwe maand aan en de volle maan het mid-den van de maand. Dit was de oude en door YHWH geïnspireerde methode voor het tellen van de maanden.

  Verbondstekenen
  We dienen ons te realiseren dat deze ‘moadim, vastgestelde tijden’, werden vastgesteld voor dat er nog maar enig levend wezen geschapen was. YHWH had reeds een agenda gemaakt met vaste afspraken waarop Zijn kinderen Hem konden ontmoeten. YHWH vergist zich niet en Hij verandert ook niet. De Amplified Bible vertaalt Genesis 1 vers 14 met: “laten het (deze lichten) tekenen zijn van en herinneringen aan YHWH’s voorzienigheid”. Voorzienigheid wijst op een teken van YHWH’s verbond. Deze vastgestelde tijden zijn tekenen van YHWH’s overeenkomst met ons, dat Hij onze Elohim is en dat wij Zijn volk zijn.
  In het boek Hosea staat: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis”. Er ligt al eeuwenlang een sluier over de Kerk, waardoor men in onwetend-heid verkeert aangaande YHWH’s kalender. Dit heeft mede de scheiding tussen christen en jood in stand gehouden en ook leek het christendom hierdoor op een nieuwe religie met nieuwe feestdagen. De zonnekalender (Juliaans/ Gregoriaans) en de heidens geïnspireerde feestdagen kwamen nu in de plaats van YHWH’s kalender en Zijn feestdagen. Vele heidense feestdagen zijn afkomstig uit de Romeinse Kerk en opnieuw was ook hier weer de reden dat men de Kerk en zijn volgelingen wilde afscheiden van het joodse volk.

  De feesten van Adonai
  Zoals ik in mijn vorig artikel, ‘In de volheid der tijden’, al naar voren bracht, staat er in Handelingen 3 vers 21 dat de hemelen de Mashiach moesten opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan YHWH gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. Een van de dingen die de Ruach haKodesh weer wil oprichten in de Kerk zijn de festivals van Adonai. De meeste bijbels vertalen het woord festivals met feesten. “Adonai sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden van Adonai, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten zijn mijn feesttijden. Dit zijn de feesttijden van Adonai, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd.”
  (Lev. 23:1-2, 4)
  Waar we vooral op moeten letten is het feit dat deze feesten geen joodse feestdagen worden genoemd. YHWH noemt ze ‘Mijn feesten’, de feesten des Heren. Ook hier is de hebreeuwse betekenis van het woord ‘de daarvoor bepaalde tijd’ weer ‘moadim of festivals’. Deze vastgestelde tijden, moadim, zijn er voor alle volgelingen van de Elohim van Abraham, Isaak en Jakob, zowel voor de natuurlijke takken als voor de geënte. (Rom. 11)
  Deze vastgestelde tijden en feesten werden aan Israël gegeven met de opdracht om ze voor altijd in alle geslachten te vieren. (Ex. 12:14, 17; Lev. 23)
  Toen de kinderen van Israël uit Egypte trokken waren er vele heidenen die met hun meetrokken. Zij werden vreemdelingen of bijwoners genoemd en ook zij vierden de feesten en hielden zich aan de vastgestelde tijden. Als een gelovige uit de volken deze feesten onderhoudt dan gehoorzaamt hij niet alleen Gods geboden maar oefent ook zijn recht op burgerschap uit. (Efez. 2:19) Als u meer gaat leren over deze feesten zult u YHWH’s wegen en Zijn verbond beter leren kennen. Vergeet niet dat een verbond een overeenkomst is tussen twee entiteiten; daarom ligt er in elk feest een belofte van YHWH waarmee Hij Zijn verbond met ons bevestigt. Als wij niet op de hoogte zijn van de feesten of ze niet begrijpen dan hebben we ook geen weet van de belofte die YHWH ons heeft gegeven.

  YHWH’s agenda
  De meeste van ons hebben een druk leven en we dragen agenda’s bij ons, zodat we onze gemaakte afspraken niet vergeten. In zekere zin heeft YHWH ook een agenda in de hemel, waarin Hij speciale tijden heeft vastgesteld van heilige samenkomsten met ons in gezalfde lofprijs, aanbidding en ontmoe-ting met Hem. Op die speciale vastgestelde tijden zal Hij Zich ook in het bijzonder aan ons openbaren. Natuurlijk wil YHWH ons elke dag ontmoeten en als wij tijd nemen voor Hem is Hij er ook altijd. Maar er wacht een bijzondere zegen voor Zijn kinderen wan-neer ze Hem op die tijden en vieringen ontmoeten, die Hij voor altijd heeft vastgelegd in Zijn Woord.
  In Leviticus 23 noemt YHWH de vastgestelde tijd van de wekelijkse sabbat, evenals de 7 feesten des Heren die men in een jaar diende te vieren. Elk feest verwijst naar Yeshua, het verleden, heden en de toekomst en is een beeld van het verlossende werk in ons leven. De 7 feesten worden in twee verschillende seizoenen gevierd. Deze seizoenen komen overeen met de seizoenen in de landbouw. In Israël heeft men een regentijd in de lente (vroege regen) en een in de herfst (late regen). Deze deling verwijst naar de twee verschijningen van de Mashiach op aarde: “Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late en de vroege regen, die het land besproeit.” (King James vertaling van Hosea 6:3)

  De lente- en herfstfeesten
  De vier lentefeesten zijn: het Paasfeest (Pesach), het Feest der ongezuurde broden (Matsot), het feest der Eerstelingen (Bikkurim) en het Wekenfeest (Sjawoeot), ook Pinksterfeest genoemd. Het werk van de Mashiach bij Zijn eerste komst wordt het meest gezien in deze lentefeesten in relatie tot de vroege regen.
  De drie herstfeesten zijn:
  de dag van het Bazuinge-schal (Yom Teruah), wat bekend staat als Nieuwjaarsdag (Rosh Hashana),
  de dag der Verzoening (Yom Kippur)
  en het Loofhuttenfeest (Soekot).
  Deze herstfeesten vallen in de zevende maand, Tisjrie, waarin ook de late regen valt en inhoudelijk openbaren ze meer over de tweede komst van de Mashiach.
  Volgens de Talmoed waren er twee opvattingen gangbaar onder de rabbijnen aangaande de komst van de Mashiach. De ene opvatting was dat Israël verlost zou worden in de maand Tisjrie; de andere was dat ze in de maand Niesan uit Egypte werden bevrijd en dus ook in deze maand verlost zouden worden. (Niesan is de eerste maand waarin het lentefeest van Pesach wordt gevierd) YHWH gaf deze vastgestelde tijden en feesten aan de kinderen van Israël om hen voor te bereiden, zodat ze de Mashiach bij Zijn komst zouden herkennen. We weten allemaal dat het overgrote deel van het joodse volk Hem nog niet herkend heeft.
  Yeshua zei: “Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken”. In Matteüs 24 vragen de discipelen Hem: “…en wat is het teken van uw komst?” Hij vertelt hun in vers 36: “Doch van die dag en van die ure weet niemand..” In Deuter. 29 vers 29 staat er: “De verborgen dingen zijn voor Adonai, onze Elohim, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd…”
  Paulus schrijft in 1 Tessalonicenzen 5 vers 1: “Maar over de tijden en gelegenheden broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt:” . De gelovigen uit de volken van de eerste eeuw onderhielden de sabbat, de feesten en bezochten synagogen, daarom wisten ze wat de profetische betekenis was. Vandaag echter verkeert het grootste deel van de kerk in onwetendheid aangaande deze dingen.

  Verkeerde interpretaties
  Ik ben er zeker van dat velen van u nu zullen denken: maar Paulus schreef toch dat het niet langer nodig was om de vastgestelde tijden en feesten en de wet te houden. Dit is een enorme studie op zich en ik moedig u aan om dit te onderzoeken. In mijn onderzoek kwam naar voor dat Paulus zich hield aan de feesten en de vastgestelde tijden. Veel van zijn geschriften heeft men verkeerd geïnterpreteerd vanwege de verkeerde vertaling van de woorden. Zo verwijst het woord ‘wet’ in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld naar wetticisme, wat veroorzaakt werd door de toegevoegde rabbijnse wetten en niet naar YHWH’s eigen wetten in het Oude Testament. Dit misverstand heeft christenen doen denken dat het Oude Testament met zijn wetten verouderd is.
  In de brieven aan de Galaten en de Kolossenzen werd het vaak zo geïnterpreteerd dat de apostel Paulus de gelovigen die de feesten hielden, veroordeelde. Dat is echter niet zo; wat hij in feite zei was dat de feesten tot de Mashiach leidden. Ik zeg niet dat het houden van de vastgestelde tijden en feesten een voorwaarde is voor de behoudenis; maar gelovigen denken, door wat de Kerk hun heeft geleerd, dat zij de vastgestelde tijden en feesten niet meer hoeven te houden. De natuur van de mens is toch: ‘als het niet moet doe ik het niet’.
  De vastgestelde tijden en de feesten des Heren hebben alle gelovigen die Hem tot de Heer van hun leven hebben gemaakt heel wat te leren, ze brengen een nieuwe diepte en volheid in de relatie met Hem. In elk feest en op elke vastgestelde tijd in Gods kalender vinden we Yeshua die, Zelf een Jood zijnde, al Gods vastgestelde tijden en feesten onderhield. Zouden ook wij er dan niet naar moeten verlangen die feesten te vieren die onze Heer vierde?

  Ruth
  ‘Een gemeente van Ruth’s’, zien we hoe een niet-joodse vrouw, Ruth, zich verbond aan haar joodse schoonmoeder Naomi en aan de God van Abraham, Isaak en Jakob. Profetisch gezien was dit een voorafschaduwing van het type Kerk en gelovige die zich verbindt aan Israël en het joodse volk. Toen Ruth zich aan Naomi verbond stonden alle vastgestelde tijden en feesten van de Heer reeds vast. Wanneer Ruth zegt: “Uw volk is mijn volk en waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, waar gij zult sterven zal ik sterven”, hield dat ook in dat zij deze zou onderhouden.
  Wat Ruth eigenlijk zei was dat zij de wegen en wetten van het volk Israël tot de hare maakte. Uit deze gehoorzaamheid kwam het geslacht voort dat de Mashiach voortbracht. Nog een manier waarop de echte Ruth’s van vandaag hun liefde, toewijding en trouw aan de Elohim van Israël en het joodse volk kunnen tonen is door zich met hen te verenigen in het houden van de feesten. Stelt u zich eens voor wat voor impact het zou maken op het joodse volk als de Kerk wereldwijd de feesten en vastgestelde tijden zou gaan onderhouden. Dat zou de joden jaloers maken (Rom. 11:11); het zou hen terugtrekken tot hun Elohim, wat tot het uiteindelijke herstel van Israël zou voeren en dat op zijn beurt zal de terugkomst van Adon Yeshua inluiden.

  De laatste vraag die een rabbi stelt aan iemand die zich tot het judaïsme wil bekeren is: “Verbindt u uw persoonlijke bestemming aan de bestemming van het joodse volk?” Ik zeg niet dat u zich tot het judaïsme moet bekeren, maar wel vraag ik u om uw hart te doorvorsen. We kunnen wel zeggen dat we van het joodse volk houden, maar is hun Elohim onze Elohim? Zijn we bereidwillig om te leren over YHWH’s vastgestelde tijden en feesten, of zitten we vast in ons traditioneel denken? Deze vraag leg ik bij u neer, verbindt u uw persoonlijke bestemming aan de bestemming van de Elohim van Abraham, Isaak, Jakob en het joodse volk en aan YHWH’s wegen?

  Bibliografie:
  - Everyman’s Talmud, by Abraham Cohen
  - Messianic Jewish Devotional, Lederer Publications
  - Christianity: New Religion or Sect of Biblical Judaism?, by Robert and Remy Koch
  - Rosh Hashanah and the Messianic Kingdom to Come, by Joseph Good

  Nikirk Ministries, Colchester, CT 06415 U.S.A.
  website:
  www.nikirkvoice.org
  e-mail : nikirkmin.vine@snet.net

  vertaald door Maria Neeteson
  Lees meer...
  "Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt."
   
  Matteüs 24:42

  De Heer Jezus vergelijkt de komst van de Mensenzoon met de dagen van Noach. Noach, die een ark moest bouwen, waarschuwde de mensen. Maar de mensen waren onverschillig voor de boodschap van God. Zij gingen door met hun zondige leven totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alleen Noach en zijn gezin werden gered, omdat zij geluisterd hadden naar de stem van God.
  Wij worden opgeroepen om waakzaam te zijn. Want op een dag zal de Heer komen om te regeren. Dan zullen de oordelen over de aarde komen. Wij weten niet wanneer de Heer zal komen. Daarom moeten we niet (geestelijk) in slaap vallen, maar wakker blijven. De Heer komt spoedig!

  lezen: Matteüs 24:36-42 | Numeri 33:25-49 
  Lees meer...
  Je gaat toch geen geheim agentje spelen?

   

  Houdt uw geloof niet voor uzelf
  deel het met anderen!
   
  'Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat:

  De rechtvaardige zal uit geloof leven.'
   
  Romeinen 1:16-17

   
  Lees meer...   (1 reactie)
  Wees waakzaam!
   
  dus spreek en leef alzo :
   
   
   Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;  en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.
   
   
  u bent toch ook ZIJN volgeling?
   
  Lees meer...
  wees waakzaam

   
  spreek en doe alzo :
   
  15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! 16 Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? 17 Maar Gode zij dank: gij wáárt slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is; 18 en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. 19 Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. 20 Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. 21 Wat voor vrucht hadt gij toen? Dingen, waarover gij u nu schaamt; immers, het einde daarvan is de dood. 22 Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. 23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.
   
   
   
  u bent toch ook ZIJN volgeling?
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl