W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  wees waakzaam

   
  spreek en doe alzo :
  Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
   
  u bent toch ook ZIJN volgeling?
  Lees meer...
  wees waakzaam

   
  spreek en doe alzo :
   
  Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.
  Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde,
   
   
   
  u bent toch ook ZIJN volgeling?
  Lees meer...
  wees waakzaam

   
  spreek en doe alzo :
   
  Mijn verbond met hem was: leven en vrede; Ik heb ze hem gegeven tot godsvrucht, opdat hij Mij zou vrezen en voor mijn naam beven.Betrouwbaar onderricht in de wet was in zijn mond en ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en in oprechtheid wandelde hij met Mij en velen bracht hij van ongerechtigheid terug. Want de lippen van de priester bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet, want een bode van de HERE der heerscharen is hij.
   
   
   
  u bent toch ook ZIJN volgeling?
  Lees meer...
  wees waakzaam

   
  spreek en doe alzo :
   
  10 Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here:
  Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen,
  en Ik zal die in hun harten schrijven,
  en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
  11 En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende:
  Ken de Here,
  want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen.
  12 Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden,
  en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.
   
   
   
  u bent toch ook ZIJN volgeling?
  Lees meer...
  wees waakzaam

   
  spreek en doe alzo :
   
  18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.
  24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt.
   
   
   
   
  u bent toch ook ZIJN volgeling?
  Lees meer...
  wees waakzaam

   
  spreek en doe alzo :
   
   Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.
   
   
   
  u bent toch ook ZIJN volgeling?
  Lees meer...
  wees waakzaam

   
  spreek en doe alzo :
   
  12 Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God, 13 maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde; 14 want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.
   
   
   
  u bent toch ook ZIJN volgeling?
  Lees meer...
  wees waakzaam

   
  spreek en doe alzo :
   
  terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.
   
   
   
  u bent toch ook ZIJN volgeling?
  Lees meer...
  Zou Jezus de islam respecteren?
  Predikte Jezus werkelijk verdraagzaamheid en tolerantie voor andere religies?

   De boodschap van Jezus: Volg Mij, of brand voor eeuwig. Intolerant?

   
  Twee van de drie Nederlandse zichzelf 'christelijk' noemende politieke partijen -het CDA en de Christ-enUnie- vinden dat we de islam alle ruimte en vrijheid in ons land moeten geven, mede omdat dit de juiste christelijke houding zou zijn. Maar klopt dit ook? Zou Jezus Zélf ook zo met de islam zijn omgegaan?

  'Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben... Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.' (Exodus 20:3+5-6, NBG)
   
  Al langere tijd doet zich in het Westen een eigenaar-dig verschijnsel voor: christenen -vooral in machts-posities bij de overheid en in de kerk- die bijna over elkaar heen vallen in het 'politiek correct' zijn als de islam ter sprake komt.
   
  Neem nu de Amerikaanse pastor Terry Jones, voorganger van een piepklein kerkje in Florida met slechts 50 leden. Hij zorgde wereldwijd voor ophef met zijn aankondiging om op 11 september symbolisch de Koran te gaan verbranden. Waarschijnlijk zou er geen enkele aandacht voor geweest zijn als de regering Obama er niet zo'n enorme stampij van zou hebben gemaakt. Barack Obama, Hillary Clinton, Eric Holder, generaal Petreaus, Robert Gates - allen spraken schande van zo'n 'haatdragende actie'.
   
  Waarom wel aandacht voor zo'n onbetekenende voorganger, maar de steeds heviger wordende protesten van miljoenen Amerikanen tegen het beleid van de regering Obama negeren? Dat kan geen toeval zijn. Zo lijkt er een duidelijk verband te bestaan tussen de komst van de omstreden 'Ground Zero' moskee in New York en de verwoede pogingen van het Witte Huis om aan te tonen hoe intolerant het christendom wel niet is.
   
  'Zien jullie? Christenen kunnen ook radicaal zijn... maar zij vertegenwoordigen niet het hele christendom. Het is een splintergroepje. De meeste christenen zijn gematigd en tolerant.'
   
  U hoeft niet veel gestudeerd te hebben om te begrijp-en dat deze gelegenheid is aangegrepen om de islam in een goed daglicht te stellen, om duidelijk te maken dat ook de islam eigenlijk een vreedzame religie is en alleen extremistische splintergroeperingen een probleem vormen. 'Vergeten' wordt echter dat een radicale christen zoals voorganger Terry Jones bereid is gedood te worden voor zijn geloof, maar dat radicale moslims bereid zijn te moorden voor hun geloof - een levensgroot verschil dus.
   
  Kleine groepen zorgen voor massaslachtingen
  De ook in ons land door 'politiek correct' denkende christenen, christen-democraten, socialisten en andere (groen-)linksen gebezigde opvatting dat de islam geen gevaar is omdat het slechts een klein groepje fantatiekelingen betreft, blijkt een eenvoudig door te prikken luchtballon als eventjes een blik op de recente geschiedenis wordt geworpen.
  In de jaren '30 verwierpen de meeste Duitsers de Nazi's, die slechts met een heel klein groepje aan de macht kwamen. Toch volgde er een Wereldoorlog met tientallen miljoenen doden.
  De meeste Chinezen stonden niet achter Mao, net zoals de meeste Russen geen steun verleenden aan Stalin. Toch wisten beide dictators met behulp van een klein groepje extremisten onvoorstelbare hoeveelheden slachtoffers te maken.
   
  Kortom: er is slechts een klein groepje voor nodig om een vreselijke slachting aan te richten. Volgens officiële schattingen zijn er zo'n 1,3 tot 1,5 miljard moslims op de wereld, waarvan zo'n 10% tot de extremisten kunnen worden gerekend. Uitgaande van het eerste getal betekent dit dat wereldwijd zo'n 130 miljoen moslims bereid zijn te moorden en zichzelf op te blazen om de in de Koran verdoemde Joden, christenen en andere ongelovigen uit te roeien of te onderwerpen aan de islam. Alle legers van de hele wereld, inclusief de grootmachten, kunnen bij lange na geen 130 miljoen soldaten op de been brengen, dus hoezo 'splintergroepering'?
   
  Iets om over na te denken: in Nederland wonen circa 1 miljoen moslims. Als 10% van hen besluit om eveneens te gaan terroriseren, vechten en moorden uit naam van Allah en zijn profeet, dan ziet alleen al ons land zich gesteld voor een leger van 100.000 fanatici die zich door niets of niemand zullen laten tegenhouden. Ter vergelijk: de Nederlandse land-macht telt slechts 25.000 werknemers - inclusief alle administratieve banen.
   
  Moderne christendom gematigd en tolerant
  Terug naar het moderne, 'gematigde' christendom, het leeuwendeel van de christenen dat zo graag aanvaard wil worden door de tolerante (?) wereld om hen heen. Natuurlijk hadden zij in Amerika geen goed woord over voor de 'gestoorde' pastor Jones, en haastten zij zich te verklaren dat hij niet 'hun' christendom vertegenwoordigde (wat dat ook moge zijn). Sommige christelijke predikers verklaarden zelfs tijdens de kerkdienst voor te gaan lezen uit de Koran, uit solidariteit met de moslims.
   
  Dit 'gematigde' christendom begint steeds meer te lijken op het 'evangelie' van de vermoorde popster John Lennon: 'Stel je voor dat er geen hemel is. Dat is niet moeilijk. Geen hel onder ons, en boven ons alleen de lucht. Stel je voor dat alle mensen in vrede leven. Je kunt me een dromer noemen, maar ik ben niet de enige. Ik hoop dat u zich op een dag bij ons aansluit. En de wereld als één zal samenleven.'
   
  Is dit niet vrijwel dezelfde boodschap die de meeste christelijke dominees, voorgangers, predikers en evangelisten tegenwoordig hun toehoorders voorhouden? 'Respect' en 'tolerantie' voor 'andere religies' en hun 'heilige boeken'? Vaak wordt hierbij Jezus als voorbeeld aangehaald; Hij zou volgens hen andersdenkenden en mensen met andere geloven nooit zonder respect behandelen.
   
  Intolerante God en even intolerante Jezus
  Maar stierf Jezus werkelijk aan het Kruis om slechts één van de vele wegen naar God te worden? Om zijn Naam te delen met die van Mohammed, Boeddha, Krishna, en noem de rest maar op?  

  Voor het antwoord hoeven we slechts in de Bijbel te kijken. Door het hele Oude én Nieuwe Testament is vuur een teken van het oordeel van God. Sodom en Gomorrah, het oude centrum van (seksuele) tolerantie, werd met vuur vernietigd.
  Mozes verbrandde het gouden kalf dat de Israëlieten tijdens zijn afwezigheid hadden gemaakt en aanbed-en; duizenden van hen kregen de Goddelijke dood-straf. God beval diverse malen om alle tempels en afbeeldingen van heidense goden te verwoesten en met vuur te verbranden. En toen Israël zich afkeerde van God, liet Hij de Babyloniërs komen die zowel Jeruzalem als de Tempel tot op de grond toe platbrandden.
   
  'Denk niet dat Ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.' (Mat.10:34, NBV)
   
  Na Paulus' prediking van het evangelie in Efeze brachten de nieuwe gelovigen hun 'toverboeken' bij elkaar om ze op de brandstapel te gooien. Jezus en de apostelen lieten er geen misverstand over bestaan: het christendom gaat NIET 'vreedzaam samen' met andere geloven, dus ook niet met de islam. Als de Bijbel waar is, dan is de islam een leugen. Als de Bijbel waar is, dan had Darwin het helemaal fout.
  Als de Bijbel waar is, dan zijn er géén 'andere heilige boeken'. Sterker nog, deze 'andere heilige boeken' werden in de vroege dagen van het christendom inderdaad... verbrand.
   
  Het moderne christendom heeft 'tolerantie' en 'respect' echter zo hoog in het vaandel geheven, dat dergelijke acties zoals in Handelingen onmiddellijk verketterd zouden worden - om het maar niet te hebben over de 'haatdragende' woorden van Jezus, die Zichzelf de enige Weg noemde om tot God te komen, en letterlijk alle andere wegen (geloven, religies en filosofiën) uitsloot.
   
  Want zeg nou zelf; als we de Koran als 'heilig boek' moeten respecteren, waarom zouden we dan ook niet de Satansbijbel 'respecteren' en 'tolereren'? Volgens Jezus en de Bijbel kunnen beide boeken niet tot God leiden, dus leiden ze rechtstreeks tot de hel.
  Maar deze boodschap is te hard geworden voor veel christenen, die zich in de loop van tijd langzaam maar zeker op het humanistische pad van de wereld en van 'wereldvrede' hebben begeven, ten koste van de Bijbelse waarheid dat er maar één Weg tot ware vrede is, en dat is door Jezus Christus.
   
  'En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.'  (Handelingen 4:12, NBG)
   
  'Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.'  (Joh.14:6)
   
  'Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben...' (Exodus 20:3)
   
  Nogmaals, de Bijbel is glashelder: GEEN andere goden, en behoudenis ALLEEN door Jezus Christus. Dat sluit alle andere wegen en religies, inclusief de islam, uit.
   
  Jezus zou islam NIET respecteren
  Als 'religie' slechts een systeem met bepaalde normen en waarden is waarnaar wij moeten proberen te leven, dan maakt het misschien weinig uit welk pad en welke richting wij kiezen.
  Maar als de Bijbel waar is en hemel en hel realiteit zijn, en er werkelijk een leven na dit leven bestaat, dan krijgt het begrip 'religie' ineens een heel andere betekenis. Want als de Bijbel waar is, dan leiden al die andere religies naar de eeuwige verdoemenis.
   
  Het christendom moet niet proberen populair te zijn en geaccepteerd te worden. Jezus was ongelooflijk intolerant tegenover alle valse leringen, en zijn volgelingen zouden dat ook moeten zijn. In plaats daarvan heeft het grootste deel van de christendom 'het zout' verloren en maakt men zich amper meer druk om de bouw van afgodentempels (moskeeën) en het feit dat een valse religie, de islam, vrij baan krijgt. Sterker nog, in steeds meer kerken en ook in de christelijke politiek worden geluiden gehoord waaruit juist toenadering blijkt tot de islam - dezelfde godsdienst waarin het idee dat God een Zoon zou hebben een van de grofste godslasteringen is.
   
  Het zal duidelijk zijn dat op de vraag of Jezus de islam zou respecteren het antwoord klip en klaar NEE zal zijn. Natuurlijk zou Hij wél intens bewogen zijn met de moslims, net zoveel als met u en ik. Niettemin zou Hij ook tegen hen hetzelfde zeggen als tegen ons, namelijk: geef jullie oude wegen op, en volg enkel Mij. En dat is geen vrijblijvende oproep, want Hij stelde iedereen die dit zal blijven weigeren een eeuwig brandend vuur in het vooruitzicht. Het wordt dus de hoogste tijd dat christenen stoppen met proberen zo aardig en acceptabel mogelijk te zijn, en (opnieuw) beginnen met duidelijk en eerlijk zijn over de extreem intolerante boodschap van de enige ware Messias:
   
  'Iedereen boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.'  (Mat.3:10 / Luc.3:9)
   
  'En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs (Opb.20:15)... waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.' (Opb.20:10)
   
  Xander
  Gebaseerd op:   News With Views 

   
  Lees meer...
  wees waakzaam

   
  spreek en doe alzo :
   
  Ik sta op het punt de weg der gehele aarde te gaan, wees gij nu sterk en toon u een man;en neem uw plicht jegens de HERE, uw God, in acht: wandel op zijn wegen en onderhoud zijn inzettingen, geboden, verordeningen en getuigenissen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat gij voorspoedig volvoeren moogt alles wat gij doet en alles wat gij onderneemt, 4 opdat de HERE het woord gestand moge doen, dat Hij aangaande mij gesproken heeft: Indien uw zonen op hun weg acht geven en in trouw, met hun gehele hart en met hun gehele ziel, voor mijn aangezicht wandelen,
   
   
  u bent toch ook ZIJN volgeling?
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl