W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Kunnen Joden gered worden zonder te geloven in Jesjoea ?
  Kunnen Joden gered worden zonder te geloven in Jesjoea ?

   
   
  Ik wou dat ik kon zeggen, JA! God heeft een speciale weg gemaakt voor Joden om gered te worden, zonder dat ze in Jesjoea geloven. Tenslotte zijn mijn vrouw en ik Joods, onze families zijn Joods, heel veel van onze vrienden waar we mee op gegroeid zijn waren Joods. Tot op de dag van vandaag  heb ik een  hecht voortdurend kontakt met Religieuze Joden en ik heb vele diep gaande gesprekken gehad over dingen aangaande God. Zij vertelden me duidelijk, dat ze God oprecht lief hebben, maar ze geloven niet dat Jesjoea/Jezus de Masjiach is. Is er dan geen manier voor hun om gered te worden zonder geloof in Jesjoea? Elk individueel persoon Jood en Heiden zal absoluut in zijn eentje voor de troon van God moeten verschijnen, en we kunnen niet zeggen dat we  voor 100% weten  hoe of  het met elk mens zal aflopen. Maar over dit kunnen we zeker zijn. God heeft geen speciaal verbond afgesloten met de Joden wat ze toestaat om gered te worden zonder geloof in Jesjoea/Jezus. De getuigenis van de geschriften zijn duidelijk. 
  Waarom leren sommige Christenen dan, dat Joden gered kunnen worden zonder dat ze in Jesjoea/ Jezus geloven? Voor sommigen is het allereerst een sentimentele kwestie dat is te zeggen, in een hele eenvoudige verwoording. Ze gaan naar Israël en zien de Joden bidden bij de Klaagmuur, ze erkennen dat de Joden het uitverkoren volk is, ze lezen over het verleden van de kerk met betrekking op de Joden vervolging, en dat is notabene gedaan in de naam van Jezus. En zij kunnen zich gewoon niet voor stellen dat  de Joden  verloren zullen gaan. Het lijkt er zelfs op, dat op bepaalde tijden de Joden rechtvaardiger waren dan de Christenen. Is het dan niet arrogant om te denken dat de gelovigen in Jesjoea gered zijn en deze   rechtvaardige Joden verloren gaan? De onuitsprekelijke tragedie van de Holocaust maakt het voor  vele Christenen ook moeilijk om te geloven dat de Joden die niet in Jesjoea geloven, niet gered zijn. Maar anderen die baseren hun kijk op deze zaak op een aantal schrift gedeelten. En die komen er meestal op neer, dat God  met Israël  het verbond van Mozes had afgesloten. En de Joden die zich houden aan dit verbond blijven staan in gerechtigheid voor God. Dit wordt beweerd, benadrukt te zijn door Paulus, die onderwees dat die genen die de wet hielden rechtvaardig genoemd   zullen worden en er zal glorie en eer en vrede zijn voor een ieder die goed doet. Eerst voor de Jood en dan voor de heidenen. Romeinen 2:13, 10. 
   
  Bewerende dat de Thora houdende Joden geaccep-teerd zullen worden door God als rechtvaardig.
  Die beweringen houden echter geen stand als je ze van dichtbij bekijkt, en  de  algehele boodschap van het nieuwe testament staat lijnrecht tegen over deze manier van redeneren.
  Jesjoea vertelde zijn mede Joden, dat als ze de VADER kenden, dan zouden ze hem ook gekend hebben, en dat wie hem afwees, wees de VADER ook af. Lukas 10:16, Johannes 5:36-47 en 9:39-41
   
  In behoud hier van schreef Johannes dat Hij die de zoon heeft, heeft leven, maar hij die de zoon van God niet heeft, heeft geen leven. En niemand die de Zoon afwijst heeft de VADER. Maar een ieder die de zoon erkend heeft ook de Vader. 1 Johannes 5:12; 2:23
  Herhaaldelijk in het boek van Handelingen, delen de Joodse discipelen het goede nieuws met hun mede Joden. En herhaaldelijk werd hun boodschap afgewezen door velen van hun volksgenoten.
   
  Zeiden de apostelen toen, wel dat is niet zo'n groot probleem, jullie hebben nog steeds je eigen weg naar God ? NEE!   Petrus zei duidelijk tegen het Sanadrin (Joodse raad ) redding komt door niemand anders, want er is geen andere naam onder de hemel gegeven aan de mens waardoor we gered kunnen worden. Handelingen 4:12.
   
  Ja, dit vers werd oorspronkelijk gesproken door een Joodse man tot een Joods publiek, en niet door een kortzichtige fundamentalistische predikant op TV.
  Paulus zei duidelijk toen zijn mensen de boodschap afwezen van de Masjiach. Wij moesten  het woord van God eerst  tot jullie spreken, maar nu je het afwijst en je zelf niet waardig vind om eeuwig leven te ontvangen, richten we ons nu tot de heidenen. Hand.13:46 dit is eigenlijk hoe handelingen eindigt. Zie Handelingen 28:16-31.
   
  Dat is waarom Paulus zo'n groot verdriet had en een onophoudelijke pijn en strijd in zijn hart, zo velen van zijn volk waren niet gered. Rom.9:2.
   
  Inclusief die genen waar van hij zei dat ze ijverig waren voor God, maar hun ijver was niet gebaseerd op kennis (van het woord ) Rom.10:2.
   
  In feite waren het juist deze mensen waarvoor hij bad. Rom.10:1
  Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Rom.10:3.
   
   Dus volgens Paulus, ondanks de religieuze ijver van het Joodse volk, hebben zij gefaald om de gave Gods, Zijn rechtvaardigheid te verstaan (begrijpen ). En daarom was het verlangen van zijn hart en zijn gebeden aan God voor hen, dat zij gered mogen worden. Rom. 10:1.
   
   Laat me dit herhalen, zelfs Joodse mensen die ijverig zijn voor God, Rom. 10:2 die een wet van rechtvaar-digheid na jagen Rom.9:31-10:3 hebben verlossing door Jesjoea nodig. Over het begrip dat Joodse mensen gered kunnen worden door het onderhouden van  het verbond  van Mozes (Mosje ) schreef Paulus, Rom.3:19.  “Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij”, Rom.3:20. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Galaten 2:21 “ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven”.
   
   Galaten 3:10-11. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Gal.3:11 “en dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven”.
   
   Dat is waarom Paulus aan het einde van zijn leven uitreikte naar zijn volk, hij verlangde er naar om te zien dat ze gered waren, en dat is waarom hij bereidt was om zo veel vervolging te verduren, door de handen van zijn eigen volk, steeds weer terugkerende om ze het goede nieuws te verkondigen (zie 2Kor.11: 24 en Hand.21:22).
   
   Het is ook belangrijk om te onthouden dat in Jesjoea, God een nieuw verbond sloot met het huis van Israël en met het huis van Judah, Jeremia 31:31 “Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw ver-bond zal maken” ; Jer.31:32  “Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE”; Jer.31:33 “Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn”. Jer.31:34 “En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. Lukas 22:19 “En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Luk.22:20 “Desgelijks ook den drink-beker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt”. Hebr.8;7 “Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest”. Heb.8:8 Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten”. Hebr8:9 “Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere”. Heb.8:10    “Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn”. Hebr.8:11 “En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen. Hebr.8:12 “Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken”. Hebr. 8:13  “Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning”.  
   
  Dus Israëls weg tot God is door het nieuwe verbond, in plaats van door het oude verbond van Mozes (Mosje) een feit duidelijk benadrukt door de verwoesting van de tempel in 70 AD. Een verwoesting die tot op de dag van vandaag nog steeds niet veran-derd is.  Jesjoea maakte het duidelijk, dat Hij de volbrenging van de wet en de Profeten is.
   
   Mat.5:17 “Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen”. Mat.5:18   “Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied”. Mat.5:19 “Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.
   
   Mat.5:20 “Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan”.
   
   Ondanks dat de discipelen Jesjoea herkenden als de gene over wie Mozes en de profeten spraken (zie Johannes 1:45 en Handelingen 3:24-26.) Zei Jesjoea tegen ze na zijn opstanding, Luk.24:44. En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen. En Hij zond ze uit om het evangelie te brengen Lukas 24:47. En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.  
   
  Dit alles betekent dat Jesjoea, of de Masjiach is van het Joodse volk, of de Masjiach van geen enkel volk. Hij is, of de redder van iedereen, Jood en heidenen gelijk, of Hij is de redder van niemand.
   
   Ik persoonlijk worstel met deze kwesties, soms wens-ende dat op de een of andere manier bijna iedereen gered zal worden, vooral mijn eigen volk de Joden, maar ik weet dat we allemaal oneindig  te kort schieten waar het God’s standaard betreft,en dat zonder Zijn genade die Hij getoond heeft  aan het kruis, er geen hoop is voor niemand van ons Joden en Heidenen gelijk.
   
   En het is veelzeggend, dat als religieuze Joden tot een levens veranderend geloof in Jesjoea (Jezus) komen niet simpel weg zeggen, Ik geloof, maar nu begrijp ik de dingen een beetje beter. Juist het tegenoverge-stelde, hun normale reactie is, NU HEB IK DE WAARHEID GEVONDEN! NU HEB IK GOD LEREN KENNEN! NU! ZIJN MIJN ZONDEN VERGEVEN! Dat is wat er gebeurd.
   
   Als we het nieuwe verbond binnengaan door het bloed van Masjiach Jesjoea. Hoe moeten we de Joodse mensen dan bekijken die gestorven zijn zonder ooit het Evangelie te hebben gehoord? Speciaal diegenen die alleen maar blootgesteld waren aan een hypocriete, antisemitische "kerk?
   We moeten hun toekomst als individuelen aan God over laten, net zoals we dat moeten doen met al die genen die ook gestorven zijn zonder het Evangelie te horen. Maar we moeten niet vasthouden aan de hoop dat ze op de een of andere manier nog steeds onder het verbond van Mozes staan, en dat ze daarom goed genoeg zullen zijn om door God geaccepteerd te worden, want dat is gewoon niet waar, hoe goed bedoelt dat ook mag zijn.
   
   We weten in zoverre, dat Israëls heil van groot be-lang is voor God. En in de zelfde mate dat Christenen delen in het verlangen van Zijn hart voor Israël  en bidden en geestelijk strijden, en in de zelfde  mate dat Christenen een beter begrip hebben van de Joodse wortels van hun geloof en meer gevoeliger worden in hun getuigenis, in die zelfde mate kunnen ze deel hebben om het goede nieuws te brengen aan de verloren schapen van het huis Israëls.  En in die zelfde mate kunnen ze helpen om de dag te bespoedigen waarop heel Israël gered zal worden.
   
   Laat die dag spoedig komen,zelfs tijdens ons leven
   
  bron : onbekend

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl