W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Shabbat Shalom
  aan al mijn vrienden en bezoekers...
  En Hij zeide tot zijn discipelen: Er zullen dagen komen, dat gij zult begeren één der dagen van de Zoon des mensen te zien en gij die niet zult zien.
  En men zal tot u zeggen: Zie, daar is het; zie, hier is het! Gaat er niet heen, en loopt het niet na.
  Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant des hemels tot de andere kant licht, zó zal de Zoon des mensen wezen op zijn dag.
  Maar eerst moet Hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht.
  En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen:
  zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde.
  {Luca 18:22-27}

  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach,
  Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden,
  En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
  Florent

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl