W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  DE ISLAM ZONDER SLUIER
  DE ISLAM ZONDER SLUIER
  INTRODUCTIE
  Achter de Façade

  De "Islam" die moslimactivisten dezer dagen in het westen introduceert is totaal verschillend van de Islam die wij kenden en ervoeren in het Midden Oosten.

  Dit is een nieuwe uitgave, een gereviseerde, gematigde, ontwikkelde en verkorte versie van de echte Islam. De Islam heeft een grote facelift ondergaan.

  Ik moet wel erkennen dat de internationale Islamitis-che beweging in de laatste jaren erg is gegroeid in intelligentie en vervalsing.
  Voorheen hadden zij geen macht, dus besloten zij om slim te worden. Omdat zij niet langer het zwaard konden gebruiken om de wereld te veroveren, zoals zij eens deden, besloten zij om subtiele methodes te gebruiken, daarbij profiterend van de democratie in het Westen.
  Hier volgen enige van de methodes die moslimactivisten hebben geadopteerd :

  1 - Verandering van identiteit

  Moslimactivisten in het westen vermijden het refereren aan leerstellingen die de Westerse burger zouden kunnen bele-digen, zoals het Islamitische strafrecht.

  Zij benadrukken dat zij geloven in Mozes en Jezus. Zij onthou-den zich ervan Joden en Christenen "ongelovigen" te noemen, zij noemen ze ook geen "Zionisten" of "Kruisvaarders".

  Het laatste wat zijn willen is mensen shockeren. Zij hadden eens een Moslim-gastheer in hun TV programma met een Christelijke naam, "Paul".

  Namen zoals Mohammed, Mustafa en Omar waren te moeilijk te verteren, dachten ze. Zij gebruiken de naam "Zondags-school" in plaats van "Vrijdagsklas" en zij beëindigen hun speeches met de Christelijke uitdrukking "God zegene U".

  In Amerika scheppen zij op over het feit dat zij Amerikanen zijn en gebruiken de Amerikaanse vlag als achtergrond bij hun programma’s. Dit is dezelfde vlag die Moslims verbranden bij hun dagelijkse rituelen in Islamitische landen, terwijl zij Amerika de "grote Satan" noemen.
   
  2 - Verandering van woordgebruik
  In plaats van geïsoleerd te leven van de maatschap-pij, ge-bruiken zij nu een totaal nieuwe terminologie. Woorden zoals Liefde, Genade… maken nu deel uit van hun woordenschat.

  Theologische Christelijke termen zoals Redding, Vergeving en Reiniging maken nu deel uit van hun leer.

  Zij veranderen vertalingen van de Koran om sommige wrange leerstellingen van de Islam te verbergen.

  Een voorbeeld is de nieuwe Franse vertaling van de Koran die een vreselijke woede heeft veroorzaakt onder Moslim funda-mentalisten.
  De vertaling probeerde Joden een plezier te doen door enige verzen van de Koran die Joden veroorde-len, te veranderen.
  Een voorbeeld is een vers dat altijd zo luidde: "Het volk van Israël zal, nadat zij twee keer verderf op aarde gezaaid hebben met het doel om andere mensen te domineren, zichzelf op te werken tot een positie van buitengewoon grote macht, voordat zij door God gestraft worden".
  De nieuwe vertaling zegt precies het tegenover-gestelde: "Het volk van Israël zal twee keer worden vernietigd als een onschuldig slachtoffer, en God zal ze belonen door ze tot grote hoogten op te heffen".
  -------------------------------------
  HOOFDSTUK 1
  De boodschapper en de boodschap
  Toen Mohammed in het jaar 610 in een grot in de buurt van Mekka een tijd doorbracht in een eenzame meditatie, zei hij dat hij was bezocht door de engel Gabriël, die hem in een visioen de eerste boodschap van de islam had gegeven.
   
  1 - MOHAMMED
  Mohammed werd geboren in het jaar 570 in een zeer respectabele familie van de gerespecteerde stam van de Qoraysh. Zijn vader stierf voor zijn geboorte en zijn moeder stierf toen hij zes jaar oud was. Toen hij acht jaar was, stierf ook zijn grootvader Abdel Muttalib, hem achterlatend onder de hoede van zijn oom, Abu Talib.
   
  Als jonge man, was Mohammed blootgesteld aan de verschillende sektes van het Christendom en het Jodendom. Hij zag dat zij constant aan het ruziën en debatteren waren met elkaar. Dit heeft misschien zijn onvrede over de traditionele polytheïstische religie van de Arabieren in die tijd veroorzaakt. Later refereerde Mohammed aan de Christenen en Joden als "mensen van het boek" (refererende aan de Bijbel).
   
  Op de leeftijd van 25 begon Mohammed te werken voor de rijke weduwe Khadija, die later met hem trouwde. Ze was 15 jaar ouder dan hij. Toen werd hij een succesvol koopman.
   
  Op de leeftijd van 40 bracht Mohammed veel tijd door met mediteren en verkondigde hij dat hij was verkoren door God om het ware geloof te prediken.
   
  Spoedig daarna werd Mohammed lastig gevallen en vervolgd door de stamhoofden die het nieuwe geloof als een gevaar zagen voor de voornaamste bron van inkomsten van de stad. Zij vreesden dat het de winstgevende pelgrimstochten naar het heidense heiligdom van de Kaaba zou elimineren
  In het jaar 622, na een poging van zijn tegenstanders om hem te vermoorden, vluchtte Mohammed met zijn volgelingen naar Yathrib (het latere Medina) in een volksverhuizing bekend als de Hijira.
   
  In Medina, groeiden Mohammeds volgelingen in kracht en aantal. Van daaruit begon hij een serie aanvallen op de stad Mekka. Uiteindelijk onderwierp hij de stad en verwierf de macht over heel Arabië.
  Mohammed stierf in het jaar 632.
  2 - ISLAM
  Het Arabische woord "Islam" betekent "onder-werping" (aan God). De Islam claimt dat het geen nieuwe religie is, maar veeleer een voort-zetting en het bereiken van een hoogtepunt van Gods openbaringen aan Noach, Abraham, Mozes en Jezus.
   
  Om een Moslim te worden, moet men het geloof in de Islam accepteren zowel als belijden, hetgeen algemeen bekend is als de twee belijdenissen van het geloof.

  Deze zijn: "er is geen andere God dan Allah, en Mohammed is de boodschapper van Allah".

  Een Moslim moet geloven in zes geloofsartikelen: God, de Engelen, de Schriften, de Profeten, de Dag des Oordeels en het Fatalisme.
   
  Een Moslim moet vijf religieuze plichten uitvoeren die bekend zijn als "De pilaren van de Islam", deze zijn: de Belijdenissen, Gebed, het geven van Aalmoezen, Vasten en de Pelgrims-tochten naar Mekka. Sommigen hebben het bekrachtigen van de Koran en de Heilige Oorlog (Jihad) om de Islam te verspreiden, verheven tot de zesde religieuze plicht.
   
  Het is interessant om op te merken dat veel van de praktijken en de rituelen van de Islam waren geleend van de pre-Islamitische heidense Arabieren. Dit is de periode waaraan de Moslims refereren als "Al-Jahilyya", het tijdperk van de Onwetendheid.
   
  Sommige van deze rituelen zijn: Het prijzen van de Kaaba en de Zwarte Steen, pelgrimstocht naar Mekka, het vasten in de Ramadan, toewijden op vrijdag voor het verenigen van de eredienst en het overnemen van de naam "Allah" in plaats van God.
  3 - JIHAD (HEILIGE OORLOG)
  "Jihad" is een Arabisch woord dat "worsteling" betekent. Jihad kan betekenen: het streven om een betere moslim te worden. De meest algemene betekenis is de strijd voor de zaak van het verspreiden van de Islam, daarbij alle mid-delen gebruikend die Moslims hebben, inclusief geweld. Dit soort Jihad wordt vaak aangeduid als "Heilige Oorlog".
   
  Om hun toevlucht te nemen tot geweld, hebben Moslims geen probleem om passages in de Koran en Hadith te vinden, die niet alleen geweld goedkeuren met het ook bevelen.
   
  In de Koran beveelt Allah Moslims niet-moslims namens hem te terroriseren:
   
  "Zaai verschrikking (in de harten van) de vijanden van Allah en uw vijanden." Surah 8:60 ( Soerat al-anfaal:60 ).
   
  "Strijdt tegen (doodt ze) (de niet-moslims) en Allah zal ze straffen (folteren) door middel van uw handen en zal ze met schaamte bedekken." Surah 9:14 ( Soerat at-tauba:14 ).
   
  "Ik zal paniek zaaien in de harten van de ongelovigen, jullie moeten hen boven hun nekken treffen en al hun vingertoppen afhakken. Het zijn niet jullie die ze afgeslacht hebben; het was Allah." Surah 8:12,17
  ( Soerat al-anfaal:12,17 ).
  "O, jullie die geloven! Vecht tegen de ongelovigen… laat ze vastberadenheid in jullie vinden en weten dat Allah is met degenen die hem vrezen." Surah 9:123 ( Soerat at-tauba:123 ).
   
  In de Hadith (de gezegden van Mohammed), dringt Mo-hammed er ook bij Moslims op aan om Jihad te beoefenen.
   
  Een keer werd aan Mohammed gevraagd: wat is de beste daad voor een Moslim behalve het geloven in Allah en zijn Apostel? Zijn antwoord was: "Deelnemen aan de Jihad in de naam van Allah". Al-Bukhari vol 1:25 Er werd ook geciteerd dat Mohammed zei: "Ik heb opdracht gekregen om te vechten met de mensen totdat ze zeggen, niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah". Al-Bukhari vol 4:196
   
  Het is de moeite waard om op te merken dat de woorden "vechten" en "doden" in de Koran vaker gebruikt worden dan het woord "bidden".
   
  De Islam leert dat mensen verdeeld worden in twee verschillende kampen: Dar al Islam (het huis van de Islam) en Dar al Harb (het huis van de oorlog).
  Degenen die behoren tot Dar al Islam zijn de Moslims die in constante staat van oorlog verkeren met Dar al Harb, dat zijn de niet-moslims, tot de tijd dat de niet-moslims zich bekeren tot de Islam. Met andere woorden; Moslims kunnen nooit vreed-zaam coëxisteren met niet-moslims.
  Mohammed en Jihad: een voorbeeld
  Het volgende is slecht een voorbeeld van Jihad uit het leven van de profeet van de Islam: Mohammed.
   
  Na de oorlog van de loopgraaf, waarin Mohammed belegerd werd door Qurayshieten, geleid door Abu Sofyan, werd beweerd dat de Joodse stam Bani Qurayza toestemde van binnenuit hulp te verlenen aan de legers van Abu Sofyan. Hoewel de toegezegde hulp niet tot stand kwam en de belegering uiteinde-lijk beëindigd werd, vergaf Mohammed hen niettemin nooit dat zij zijn vijanden wilden helpen.
   
  Moslims keerden zich tegen Bani Qurayza en blokkeerden hun straten vijf en twintig dagen lang. De Joodse stam verklaarde zich bereid zich over te geven, hun bezittingen op te geven en uit hun huizen te vertrekken.
   
  Mohammed, echter, was het er niet mee eens en stelde in plaats hiervan, een zekere Saab Ibn Moaz, een man waarvan bekend was dat hij niet op goede voet stond met Bani Qurayza, als scheidsrechter aan. Saad besliste dat alle mannen van Bani Qurayza onthoofd zouden worden, de vrouwen en de kinderen verkocht als slaven, en dat al hun bezittingen verdeeld moesten worden onder de Moslims.
   
  Greppels werden gegraven in de bazaar van Medina om zich te ontdoen van de acht of negenhonderd Joodse lichamen die de nacht daarvoor door Mohammed waren afgeslacht. (Zie Ibn Hisham: de biografie van de profeet; deel 2 pag. 40 en 41).
  -------------------------------------
  HOOFDSTUK 2
  Levenskwesties volgens de Koran
  De Islam is meer dan een religie; het is een alles omvattende manier van leven. De Koran, Mohammed en zijn onmiddellijke opvolgers en generaties van theologen schreven talrijke regels voor, die elk aspect van het Moslim sociale, politieke, econo-mische en religieuze leven beheersen.
   
  In dit hoofdstuk zullen we een paar Islamitische regels onderzoeken die gebaseerd zijn op de meest betrouwbare bron van de hele Islamitische leer, de Koran. De lezer moet bepalen of het acceptabel is onder zijn leer te leven.
   
  1 - DE RECHTEN VAN EEN VROUW
  Zijn vrouwen gelijk aan mannen volgens de Islam?
   
  De islam leert dat vrouwen inferieur zijn aan mannen
  "En vrouwen zullen rechten hebben gelijk aan de rechten tegen hen, overeenkomstig met wat billijk is: maar mannen hebben een graad meer dan zij." Surah 2:228 ( Soerat al-bakara:228 ).
   
  Op welke gebieden zijn vrouwen ongelijk aan mannen in de Islam?
  De Islam leert dat vrouwen minder dan gelijk zijn aan mannen op tenminste twee belangrijke gebieden:
  Eerstens bij het erfrecht. Het deel van een vrouw is de helft van dat van een man.
  "De man krijgt een portie, gelijk aan dat van twee vrouwen…" Surah 4:11 ( Soerat an-nisaa:11 ).
   
  Ten tweede, bij het getuige voor een rechtbank: De getuigenis van twee vrouwen is gelijk aan de getuigenis van een man.
  "En neem twee getuigen van onder je eigen mannen, en als er geen twee mannen zijn, dan een man en twee vrouwen, welke je verkiest, als getuige." Surah 2:282
  ( Soerat al-bakara:282 ).
  Wat is de status van een vrouw tot haar echtgenoot? 
  De Islam beschouwt een vrouw als een bezitting.
  "…Eerlijk in ogen van mannen is de liefde voor dingen die zij begeren: Vrouwen en zonen; stapels goud en zilver; paarden…" Surah 3:14 ( Soerat aal ‘imraan:14 ).
   
  De Islam leert dat vrouwen onrein zijn. Wanneer een Moslim man een vrouw aanraakt (zelfs als dit zijn eigen vrouw is) wordt hij als onrein beschouwd voor het gebed.
  "Jullie die geloven! Nadert niet tot de salaat, terwijl jullie dronken zijn, zolang jullie niet weten wat jullie zeggen, en ook niet terwijl jullie onrein zijn -behalve wanneer jullie onderweg voorbij-komen- zolang jullie je niet eerst wassen. En als jullie ziek zijn of op reis of als iemand van het toilet komt of met vrouwen omgang heeft gehad en jullie vinden geen water, zoekt dan goede kale grond en wrijft jullie gezichten en handen. God is lankmoedig en vergeven Surah 4:43 ( Soerat an-nisaa:43 ).
  Wat is de omvang van gezag van een man over zijn vrouw in de Islam?
  De Islam leert dat een vrouw onderhevig is aan bestraffing door haar man. Als straf is het slaan van een vrouw of het zich onthouden van seksuele relaties met haar, geoorloofd.
   
  "Wat betreft de vrouwen van wie je ontrouw en slecht gedrag verwacht, weiger hun bed te delen, geef ze slaag…" Surah 4:34 ( Soerat an-nisaa:34)
  "Voor degenen die een eed van onthouding van hun vrouwen zweren, wordt een wachtperiode van 4 maanden aanbevolen; als zij terugkomen is God vaak vergevend, zeer genadig." Surah 2:226 ( Soerat al-bakara:226 ).
  Welke regels zijn alleen op vrouwen van toepassing met betrekking tot hun verschijning in het publiek? 
  De Islam instrueert vrouwen om zich altijd te sluieren wanneer zij buitenshuis zijn. En zelfs binnenshuis in bepaalde situaties.
   
  "En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun blik moeten neerslaan en hun bescheidenheid moeten bewaken, dat zij niet hun schoonheid en sieraden moeten laten zien behalve wat er nog van te zien is: dat zij hun sluiers over hun boezem moeten trekken en hun schoonheid niet moeten laten zien." Surah 24:31 ( Soerat an-noer:31 ).
  "O, profeet! Zeg uw vrouwen en dochters en de gelovige vrouwen, dat zij zichzelf moeten bedekken met hun bovenkleding (als zij buiten zijn)." Surah 33:59 ( Soerat al-ahzaab:59 ).
  2 - SEX EN HUWELIJK
  Met hoeveel vrouwen mag een Moslim trouwen?
  De Islam staat Polygamie toe: Een man mag vier vrouwen tegelijkertijd huwen.
  "Huw vrouwen van je keuze, twee, drie of vier." Surah 4:3
  ( Soerat an-nisaa:3 ).
  Opmerking: Aan Mohammed, "De profeet van de Islam" werden extra privileges gegeven. Hem werd een ongelimiteerd aantal vrouwen toegestaan. Vast staat dat Mohammed, behalve verscheidene concubines, 13 echtgenotes had.
   
  Ayesha was pas negen jaar oud toen hij met haar trouwde, Mohammed was drieënvijftig jaar oud.
   
  Een andere vrouw, Zayneb Bint Jahsh, was zijn schoondochter. Toen Zaid, Mohammed’s geadopteer-de zoon, zag dat Mohammed zijn vrouw begeerde, liet hij zich van haar scheiden zodat Mohammed haar kon huwen.
   
  Wat is de seksuele rol van een vrouw in een huwelijk, volgens de Islam?
  De Islam beschouwt de gehuwde vrouw als een seks-object.
  "Jullie echtgenotes zijn als een stuk landouw-grond (een veld dat geploegd moet worden) voor jullie, dus benader je veld, wanneer of hoe je wilt." Surah 2:223 ( Soerat al-bakara:223 ).
  Is scheiding geoorloofd binnen de Islam?
  Een man mag zijn vrouw verstoten door dat mondeling uit te spreken. De vrouw heeft dit recht niet in de Koran.
  "Het zou kunnen zijn als hij zich scheidt van u, dat Allah hem in ruil echtgenotes zal geven die beter zijn dan gij."
  Surah 66:5 ( Soerat at-tahriem:5 ).

  Reacties

  V.d.V op 17-09-2012 22:38
  Mag een man zich met zijn vrouw herenigen nadat hij haar verstoten heeft?
  Als een man zijn scheiding driemaal heeft uitgesproken, dan mag hij haar volgens de wet niet hertrouwen totdat zij getrouwd is geweest (en seksuele gemeenschap heeft gehad) met en weer gescheiden is van een andere man. Die man wordt genoemd: "Al Mohalil" (de wettigmaker).
   
  "Een scheiding is maar tweemaal toegestaan: daarna moeten de partijen ofwel samenblijven op billijke voorwaarden, of op een vriendschappe-lijke manier uit elkaar gaan." Surah 2:229 ( Soerat al-bakara:229 ).

  "Dus als een echtgenoot zijn vrouw verstoot, kan hij haar daarna niet hertrouwen totdat zij met een andere man is getrouwd, en die haar verstoten heeft. In dit geval kunnen zij elkaar niets verwijten als zij zich herenigen." Surah 2:230 ( Soerat al-bakara:230 ).
  3 - MENSENRECHTEN
  Staat de Islam keuzevrijheid wat betreft religie toe?
  De Islam dringt er bij aanhangers op aan om anderen te dwingen de Islam te accepteren. Moslims moeten vechten tot al hun tegenstanders zich onderwerpen aan de Islam, tenzij natuurlijk, die tegenstanders de dood prefereren.
  Christenen en Joden mogen gespaard worden als zij "Jizya" (strafbelasting) betalen met vrijwillige onderwerping en vernedering.
   
  "Vecht tegen diegenen die niet in Allah geloven, noch in de Laatste Dag geloven… noch de ware religie van het volk van het Boek erkennen, totdat zij de "Jizya" (belasting) betalen en zichzelf onderdrukt voelen." Surah 9:29 ( Soerat at-tauba:29 ).
   
  "Maar wanneer de verboden maanden voorbij zijn, vecht dan en slacht de heidenen af waar jullie ze maar vinden en grijp ze, beleger ze, en lig in een hinderlaag voor ze met elke (oorlog) strategie; maar als zij berouw tonen en regelmatig beginnen te bidden en regelmatig liefdadigheid beoefenen, open dan de weg voor ze." Surah 9:5 en Surah 2:193 (Soerat at-tauba:5 en Soerat al-bakara :193).
   
  "Daarom; als jullie ongelovigen tegen komen (in een gevecht, tref ze in hun nekken; als jullie hen grondig onderdrukt hebben, bindt ze dan stevig; daarna (is het tijd voor) of edelmoedigheid of losgeld, totdat de oorlog zijn last aflegt." Surah 47:4 ( Soerat moehammed:4 ).
  Leert de Islam de gelijkheid van alle mensen?
  De Islam leert dat Moslims superieur aan anderen zijn.

  "Jullie (Moslims) zijn de besten van volkeren, ontwikkeld voor de mensheid." Surah 3:110 (Soerat aal ‘imraan:110).

  Volgens Mohammed heeft Allah gezegd dat hij sommige niet Moslims heeft veranderd in apen en zwijnen.
  "Zeg: Zal ik jullie iets meedelen dat nog slechter is, dan vergelding bij God? Wie door God is vervloekt en op wie Hij vertoornd is en wie hij er tot apen en varkens gemaakt heeft en die de Taghoet dienen; zij zijn het die de slechtste plaats hebben en die het verst afgedwaald zijn van de correcte weg." Surah 5:60 ( Soerat al-ma’ida:60 ).
  Kan de Islam coëxisteren met en andere religies tolereren?
  De Islam veroordeelt niet-Moslims, behalve Christenen en Joden als ongelovigen.
   
  "Het leven van deze wereld is aanlokkelijk voor degenen die het geloof verwerpen (ongelovigen), en zij bespotten diegenen die geloven. Maar de rechtvaardigen zullen boven hen staan op de dag van de opstanding." Surah 2:212
  ( Soerat al-bakara:212 ).

  Noch Christenen noch Joden ontsnappen aan de veroor-deling van de Islam.
  "De joden noemen Uzair een zoon van Allah, en de Christenen noemen Christus de zoon van Allah. Dat is een gezegde van hun monden; (hiermee) imiteren zij slechts wat de ongelovigen van vroeger plachten te zeggen. Moge de vloek van Allah op hen rusten: hoe zij worden weggeleid van de waarheid!" Surah 9:30 ( Soerat at-tauba:30 ).

  De Islam instrueert Moslims niet bevriend te raken met Joden of Christenen.
  "O, jullie gelovigen! Neem niet de Joden en de Christe-nen als uw vrienden en beschermheren. Zij zijn slechts vrienden en beschermheren van elkaar. En hij onder jullie die zich wendt tot hen (voor vriendschap) is een van hun. Allah leidt een volk niet onrechtvaardig." Surah 5:51
  ( Soerat al-ma’ida:51 ).

  Wat gebeurt er met een persoon die zich bekeert tot de Islam en later van mening verandert?
  De Islam leert ieder die de Islam accepteert en dan later zich er van afkeert onderhevig is aan de dood.
  "…maar als zij hun eed geweld aandoen nadat zij het verbond gesloten hebben, en jullie bespotten met jullie geloof, vecht dan tegen de leiders van het ongeloof; want hun eed betekent niets voor hen". Surah 9:12 en Surah 4:89
  ( Soerat at-tauba :12 en Soerat an-nisaa :89 ).
  4 - DEMOCRATIE
  Leert de Islam, de ‘scheiding’ van Kerk en Staat?
  De Islam leert dat de Koran de grondwet is, dat God de Wetgever is en dat de Staat de macht is die de wet uitvoert.

  "En blijf tegen hun vechten tot er geen tumult of onderdrukking meer is en rechtvaardigheid en geloof in Allah de boventoon voert (en de religie is van Allah) Surah 2:193 ( Soerat al-bakara:193)

  "Wij hebben het boek van de waarheid naar beneden gezonden naar u, zodat u recht zou kunnen spreken tussen de mensen, zoals door Allah wordt bedoeld; dus wees niet als een advocaat van hen die hun vertrouwen verraden." Surah 4:105 ( Soerat an-nisaa:105).

  "Dus spreek recht tussen hen met wat Allah heeft geopenbaard en volg niet hun ijdele begeerten die afleiden van de waarheid die aan u onthuld is. Aan ieder onder u hebben wij een wet en een open weg voorge-schreven". Surah 5:48 ( Soerat al-ma’ida:48 ).

  "Het bevel (de heerschappij) is aan niemand behalve Allah; Hij heeft bevolen dat je niemand mag aanbidden behalve Hem: Dat is de juist religie, maar de meeste mensen begrijpen dat niet." Surah 12:40 ( Soerat joesoef:40 ).
  Hoe beschouwt de Koran diegenen die zich niet aan de wetten houden?
  De Koran beschouwt hen als overtreders, rebellen en ongelovigen.
  "En als enigen die van jullie rechtspreken, en daarbij geen gebruik maken van wat Allah heeft geopenbaard, dan zijn zij overtreders." Surah 5:45 ( Soerat al-ma’ida:45 ).

  "Als enigen rechtspreken, geen gebruik makend van wat Allah heeft geopenbaard, dan zijn zij het die rebelleren” Surah 5:47 ( Soerat al-ma’ida:47 )

  "Als enigen rechtspreken, geen gebruik makend van wat Allah heeft geopenbaard, dan zijn zij ongelovigen.” Surah 5:44 ( Soerat al-ma’ida:44 ).
  Wat zijn enige van de Islamitische regels en straffen die moeten worden uitgevoerd in een Islamitische staat?
  De Islam legt hardvochtige straffen op aan hen die zijn wetten geweld aandoen. Hier zijn een paar voorbeelden:
  Weerstand bieden aan de Islam: wordt bestraft met de dood, kruisiging of het afhakken van handen en voeten.
  "De straf voor diegenen die oorlog voeren tegen Allah en zijn Apostel, en er met man en macht naar streven onrust te zaaien in het hele land, is: executie of kruisiging of het afhakken van handen en voeten aan tegenovergestelde kanten of verbanning uit het land." Surah 5:33 ( Soerat al-ma’ida:33 ).
  Overspel en Ontucht: wordt gestraft door zweep-slagen in het openbaar, voor de ongehuwde persoon. Voor de gehuwde persoon is de straf: steniging.
  "De vrouw en de man die schuldig zijn aan overspel en ontucht, geef ze ieder honderd zweepslagen: laat je niet lijden door medelijden in hun geval, in een zaak voorge-schreven door Allah, als je gelooft in Allah en de Laatste Dag; en laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing." Surah 24:2 (Soerat an-noer:2).
  Stelen: wordt bestraft met het amputeren van de handen.
  "Wat betreft de dief, mannelijk of vrouwelijk, hak zijn of haar handen af: als een voorbeeld, van Allah van hun misdaad, en Allah is verheven in macht." Surah 5:38 ( Soerat al-ma’ida:38 ).
  Drinken: wordt bestraft met 40 tot 80 zweepslagen volgens de Hadith (gezegden van Mohammed).Zie Sahih Al-Bukhari vol. 8:770
  "O, jullie gelovigen! Sterke drank en gokken, stenen en pijlen, zijn een gruwel, geschapen door Satan: Schuw dergelijke zaken zodat jullie voorspoed mogen genieten."
  Surah 5:90 ( Soerat al-ma’ida:90 ).
  Zouden deze wetten worden opgelegd aan niet-moslims minderheden in een Islamitische staat?
  Niet-moslims moeten dezelfde regels volgen en zijn onderhevig aan dezelfde straf.

  "Als iemand een religie begeert anders dan de Islam, nooit zal het van hem geaccepteerd worden; en in het hiernamaals zal hij staan in rangen van hen die verloren hebben." Surah 3:85 ( Soerat aal ‘imraan:85 ).
  Zou een oppositiepartij worden toegestaan in een Islamitische staat?
  Nee, want de heerser heerst door een mandaat van Allah, en aan Allah moet geen tegenstand worden geboden.

  "Wat het ook is waar jullie verschillen, de beslis-sing (de regel) daarover is bij Allah: zo is Allah mijn heer: Op Hem vertrouw ik, en tot hem wend ik mij." Surah 42:10 (Soerat as-sjoera:10).

  "Oh jullie die geloven, gehoorzaam Allah en de Apostel en diegenen onder jullie die gezag dragen. Als jullie over iets verschil van menig hebben, raadpleeg Allah en zijn Apostel." Surah 4:59 ( Soerat an-nisaa:59 ).
  Is het experiment van een Islamitische staat toegepast in de moderne geschiedenis? Als dat zo is, hoe succesvol is dat geweest?
  Er zijn vele landen heden ten dage die tot op zekere hoogte regeren, door middel van Islamitische wetten. Sommige van de landen die streng de Islam toepassen zijn: Saöudie Arabië, Iran, Soedan, Afghanistan en Pakistan. De toestand van die landen spreekt voor zichzelf, verkrachting van de mensenrechten, geweld en terrorisme, onderdrukking en vervolging. De meeste Islamitische landen zijn economisch failliet.
  5 - EEUWIGE ZEKERHEID
  Hoe zeker kan een moslim van de eeuwigheid zijn?
  De Islam leert dat "het lot" beslist over ieders eeuwige bestemming.
  "Het lot van ieder mens hebben Wij bevestigd aan zijn eigen nek: op de Dag des Oordeels zullen Wij een rol uitbrengen die hij open gespreid zal zien." Surah 17:13 (Soerat al-israa:13 ).
  De Koran leert dat iedere Moslim door de hel zal gaan
  "Niet een van jullie zal alleen er overheen (oorspronkelijk doorheen) gaan (de hel). Dit is een bevel dat uitgevoerd moet worden." Surah 19:71 ( Soerat marjam:71 ).
  De enige zekerheid voor een Moslim om naar de hemel te gaan, is door te vechten voor het verspreiden van de Islam en een martelaar te worden in dat proces.
  "En als jullie gedood worden, of sterven voor Allah, zijn de vergeving en de genade van Allah veel beter dan alles wat zij konden vergaren." Surah 3:157 ( Soerat aal ‘imraan:157 ).
  Leidt de god van de Islam iedere Moslim naar eeuwige redding?
  Volgens de Koran, leidt en misleidt God zoals het hem behaagt.
  "Allah laat mensen het verkeerde pad opgaan of leidt ze op de goede weg, zoals het Hem behaagt." Surah 14:4 ( Soerat ibrahiem:4 ).
  "Bij diegenen die God wil leiden, opent Hij hun borst voor de Islam; bij diegenen die hij het verkeerde pad op wil sturen, sluit Hij hun borst en trekt hem samen alsof zij moeten klimmen naar de hemel." Surah 6:125 ( Soerat al-an’aam: 125 ).
  Het is Gods wil dat sommigen geleid worden, maar Hij zal hen straffen omdat zij niet goed geleid worden.
  "Als wij het zo gewild hadden, dan hadden Wij zeker iedere ziel zijn ware ziel laten zien. Maar het Woord van Mij zal komen: "Ik zal de hel vullen met jinns (demonen) en mensen, allemaal samen." Surah 32:13 ( Soerat as-sadjda:13 ).  
  God maakt het onmogelijk voor diegenen die de Islam verwerpen om later te geloven.
  "Voor diegenen die het geloof verwerpen, het is hetzelfde voor hen of u hen waarschuwt of niet waarschuwt: zij zullen niet geloven. Allah heeft een zegel op hun harten en op hun oren geplaatst en een sluier over hun ogen; groot is de straf die zij oplopen." Surah 2:6-7 ( Soerat al-bakara:6-7).  
  God beveelt mensen om te zondigen zodat Hij een excuus zal hebben om hen te vernietigen.
  "Als Wij besluiten om een bevolking te vernietigen, dan sturen Wij eerst een duidelijk bevel aan diegenen onder hen aan wie de goede dingen van het leven gegeven zijn, om te zondigen, zodat er wordt bewezen dat het woord tegen hen waar is: en dan vernietigen Wij hen compleet. Surah 17:16 ( Soerat al-israa:16 ).
  Het is aan Allah om te vergeven en te straffen zoals het hem behaagt
  "Hij (Allah) vergeeft diegene wie het hem behaagt (te verge-ven) en straft diegene van wie het hem behaagt (te straffen), want Allah heeft macht over alle dingen." Surah 2:284
  ( Soerat al-bakara:284 ).
  Hoe wordt 'de hemel' gezien in de Islam?
  De hemel in de Islam is de plaats waar een Moslimman achterover zal leunen, terwijl hij vlees en heerlijk fruit eet en exquise wijnen drinkt, en seks heeft met mooie vrouwen en eeuwig jonge, mooie jongens of mannen 'Wildan of Gholman'. Beloningen voor vrouwen worden niet genoemd.
  Het is interessant te bemerken dat veel dingen die hier op aarde verboden zijn voor Moslims, voor hen in overvloed toegestaan zijn in het Paradijs. Sommige van die dingen zijn: het drinken van wijn, homosek-sualiteit praktiseren en iedere dag seksuele omgang met dozijnen maagden (waarbij Allah automatisch de maagdelijkheid herstelt).
  "Wat betreft de rechtvaardigen, zij zullen zich bevinden in tuinen, en gelukkig zijn…. (tegen hen zal gezegd worden): "Eet en drink, met profijt en de gezondheid, vanwege jullie (goede) daden". Zij zullen achterover leunen (gemakkelijk) op tronen (van waardigheid) gerangschikt in rang-en; en Wij zullen hen samenbrengen (oorspron-kelijk: laten trouwen) met metgezellen met mooie, grote en stralende ogen…
  En Wij zullen aan hen schenken, van fruit en vlees, alles wat zij begeren. Daar zullen zij uitwisselen, de een met de ander, een kop vrij van frivoliteit, vrij van elk besmetting van ziekte. Om hen heen zullen (mooie) jonge lingen als goed bewaarde parels hen dienen
  ."
  Surah 52:17,19,20,22-24 ( Soerat at-toer:17,19, 20,22-24 ).
   
  "De tuin die de godvrezende is toegezegd ziet er zo uit: Er zijn rivieren van water dat niet brak is, rivieren van melk waarvan de smaak niet verandert, rivieren van wijn die aangenaam is voor de drinkers en rivieren van gezuiverde honing. En zij hebben daar allerlei vruchten en vergeving van hun Heer. (Zijn zij) als zij die altijd in het vuur blijven en gloeiend water te drinken krijgen dat hun ingewanden stuksnijd?" Surah 47:15 (Soerat moehammad:15).

  Over het Paradijs wat Allah in de Islam heeft beloofd, zie Surah 78:31-34 ( Soerat an-naba:31-34 ), Surah 56:35-38
  ( Soerat al-waki’a:35-38 ),Surah 36:55-56 ( Soerat ja sien:55-56 ) Surah 4:57 ( Soerat an-nisaa:57 ), Surah 76:12-22
  ( Soerat al-insaan:12-22 ) en Surah 55 :54-56 ( Soerat ar-rahmaan:54-56 ).

  V.d.V op 17-09-2012 22:39
  HOOFDSTUK 3
  Levenskwesties volgens de "Hadith"
   
  De "Hadith" is een registratie van de woorden en daden van Mohammed, volgens zijn vrouwen, familieleden en metge-zellen. Zij worden beschouwd als zijnde geïnspireerd. Naast de Koran, is dit het belangrijkste deel van de Islamitische wet, zijn lessen zijn net zo bindend.
  De Hadith is opgetekend in vele boeken, en door veel mensen, niet alle Moslims zijn het eens met elk van deze boeken.
   
  Al onze citaten hier zijn van "Sahih Al-Bukhari". Hiervan zijn negen delen, welke duizenden Hadiths bevatten. Deze worden geaccepteerd door de meeste Moslims als de authentieke woorden van Mohammed. Omdat de ruimte gelimiteerd is, zullen wij er slechts een paar voorbeelden van geven.
   
  Ons doel is om de lezer te laten proeven van de lessen van Mohammed, de profeet van de Islam.
  Sommige van deze lessen zullen u misschien shockeren en sommige zullen u amuseren.
  Door sommige voelt u zich eenvoudigweg voor de gek gehouden.
   
  1- DE RECHTEN VAN DE VROUWEN
  Vrouwen moeten gesluierd zijn.
  "Hij (Umar) begeerde zeer (de sluiers bij Moslim-vrouwen waarnemende) dat de verzen van Al Hijab zouden worden bekend gemaakt. Dus openbaarde Allah de verzen van Al-Hijab." Vol.1:148
  Vrouwen schieten tekort wat betreft verstand en religie.
  Mohammed vroeg aan een paar vrouwen: "is niet de getuigenis van een vrouw aan half die van een man?" De vrouw zei: "ja". Hij zei: "dit is omdat het verstand van de vrouw tekort schiet". Deel 3:826
  Mohammed tegen vrouwen: "Ik heb niemand gezien die meer tekort schiet in intelligentie en religie dan jullie."
  Deel 2:541
  Het merendeel van de mensen in de hel zijn vrouwen.
  Mohammed zei: "Het Hellevuur werd aan mij getoond en dat het merendeel van degenen die daar verblijven vrouwen zijn." Deel 1:28,301; deel 2:161, deel 7:124
  Vrouwen zijn slechte voortekenen.
  Mohammed zei: "Een slecht voorteken is de vrouw, het huis en het paard." Deel 7:30
  Vrouwen zijn schadelijk voor mannen.
  Mohammed zei: "ik heb geen enkele plaag achter mij gelaten, schadelijker voor mannen dan vrouwen."
  Deel 7:33
  Vrouwen mogen geen pruiken.
  Mohammed zei: "Draag geen vals haar want Allah legt een vloek op die dames die hun haar kunstmatig verlengen." Deel 7:133
  2 - SEX EN HUWELIJK
  Mohammed’s seksuele kracht is gelijk aan die van 30 mannen.
  Anas zei: "De profeet placht al zijn vrouwen te bezoeken in een uur, gedurende de dag en de nacht en zij waren elf in aantal". Ik vroeg Anas: "Had de profeet de kracht daarvoor"? Anas antwoordde: "Wij zeiden altijd dat de profeet de kracht van dertig (mannen) gegeven was."
  Deel 1:268
  Allah haast zich om te voldoen aan de seksuele be-geerten van Mohammed.
  Toen het Koranvers dat Mohammed toestaat om de cyclus van elk van zijn vrouwen uit te stellen, werd geopenbaard, en toen Mohammed zei dat Allah hem toestond te trouwen met de vrouw van zijn geadopteerde zoon, zei Aisha (een van zijn vrouwen) tegen hem: "O Apostel van Allah, ik zie alleen maar dat jouw heer zich haast om jou een plezier te doen." Deel 7:48
  Als een vrouw onherroepelijk gescheiden is, dan kan zij niet terugkeren naar haar man totdat zij een andere man trouwt (inclusief het hebben van seksuele gemeenschap).
  Aisha vertelde: De vrouw van Rifaa Al-Qurazi kwam naar Allah’s Apostel en zei: "O, Allah’s Apostel, Rifaa heeft mij onherroepelijk verstoten. Na hem trouwde ik met Abdur-Rahman bin Az-Zubair Al-Qurazi die impotent bleek te zijn". Allah’s Apostel zei tegen haar: "Wil jij misschien terug naar Rifaa? Nee, (je kan niet terug naar Rifaa) tot jij en Abdur-Rahman (impotente man) seksuele gemeenschap hebben"! Deel 7:186
  3 - MENSENRECHTEN
  De Islam moet met geweld worden opgelegd.
  Mohammed zei: "Ik ben bevolen te vechten met de mensen tot zij zeggen: "Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah, en wie zegt: "Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah, zijn leven en bezit zal door mij gered worden." Deel 4:196
  Afvalligheid moet bestraft worden met de dood.
  Mohammed zei: "Al wie zijn Islamitische geloof verandert, dood hem." Deel 9:57
  Een Moslim moet niet gedood worden als hij een niet-
  Moslim doodt.

  Mohammed zei: "Geen Moslim moet gedood worden voor het doden van een Kafir" (ongelovige)." Deel 9:50
  "Ethnische zuivering" wordt beoefend.
  Mohammed zei tegen de Joden: "Jullie moeten weten dat de aarde behoort aan Allah en zijn Apostel (Mohammed) en ik wil jullie uit dit land drijven (het Arabisch Schiereiland), dus, als iemand bezit heeft, is het hem toegestaan het te verkopen." Deel 4:392
  Mohammed’s laatste woorden op zijn doodsbed waren: "Verdrijf de heidenen (niet-moslims) uit het Arabisch Schiereiland." Deel 5:716
  4 - EEUWIGE ZEKERHEID
  Geen zekerheid van Redding.
  Mohammed zei: "Bij Allah, hoewel ik de Apostel van Allah ben, toch weet ik niet wat Allah met mij zal doen." Deel 5:266
  God straft een overledene als zijn familieleden huilen.
  Mohammed zei: "De overledene wordt bestraft als zijn familieleden huilen." Deel 2:375
  Als je slecht spreekt over een overledene, dan gaat de overledene naar de hel.
  Mohammed zei: "Jullie prezen deze persoon) dus het Paradijs is bevestigd voor hem, en jullie spraken kwaad van die (persoon), dus de hel is bevestigd voor hem. Jullie, mensen, zijn de getuigen van Allah op aarde."
  Deel 2:448
  Urine op je kleding zal straf van God brengen.
  Mohammed zei: "de overledene wordt gefolterd in het graf voor iets wat makkelijk te vermijden is, n.l. omdat hij bevuild is door zijn urine." Deel 2:460
  Heilige oorlog (Jihad) is een garantie voor de hemel.
  Mohammed zei: "de persoon die deelneemt aan de (heilige) oorlogen voor de zaak van Allah en niets dwingt hem daartoe behalve het geloof in Allah en zijn Apostel, hij zal beloond worden met een beloning, of met buit (als hij overleeft) of hij zal worden toegelaten tot het Paradijs (als hij gedood wordt)." Deel 1:35
  5 - MEDISCHE WETENSCHAP
  Het drinken van de urine van een kameel is gezond.
  "De Profeet beval hen om de kamelen te volgen, en hun melk en hun urine te drinken, dus zij volgden de kamelen en dronken hun melk en urine totdat hun lichamen gezond werden." Deel 7:590
  Koorts is van de hitte van de hel.
  Mohammed zei: "Koorts is van de hitte van de hel dus koel het met water." Deel 7:619
  Een vlieg in je drank is een geneesmiddel.
  Mohammed zei: "Als een huisvlieg valt in de drank van iemand van jullie, dan moet hij het (in de drank) onderdompelen, want een van zijn vleugels draagt een ziekte en de andere vleugel heeft het geneesmiddel voor de ziekte." Deel 4:537
  Hoe het uiterlijk van de baby wordt bepaald.
  Mohammed zei: "Wat het kind betreft, als de lozing van de man eerder komt dan die van een vrouw, dan lijkt het kind op de man, en als de lozing van de vrouw eerder komt dan dat van een man, dan lijkt het kind op de vrouw."
  Deel 5:275
  6 - OVERIG
  Als je knoflook eet, kom dan niet naar het bedehuis.
  Mohammed zei: "Wie van deze plant (knoflook) heeft gegeten, moet niet naar de moskee komen." Deel 1:812
  Het effect van het boze oog.
  Mohammed zei: "het effect van een boos oog is een feit".
  Deel 7:636
  Welke schoen moet je eerst aantrekken.
  Mohammed zei: "Als je jouw schoen aantrekt, trek dan eerst de rechter schoen aan, en als je ze wilt uitrekken, trek dan de linker eerst uit." Deel 7:747
  Ademen in je drank is slecht.
  Mohammed zei: "Adem niet in je drankgerei." Deel 1:156
  God jaagde degene die hem toegewijd zijn, angst aan
  met de zonsverduistering.

  Mohammed zei: "De zon en de maan zijn twee tekens te midden van de tekens van Allah en de zonverduistering wordt niet veroorzaakt door de dood van iemand maar Allah jaagt de mensen die hem toegewijd zijn, er angst mee aan." Deel 2:158
  Satan plast in de oren van mensen, als zij niet wakker worden voor het gebed.
  Abdullah vertelde: "De Profeet werd verteld dat een persoon was blijven slapen tot de ochtend en niet was opgestaan voor het gebed. De Profeet zei: "Satan plaste in zijn oren." Deel 2:245
  Geeuwen komt van Satan.
  De Profeet zei: "Geeuwen komt van Satan, en als iemand van jullie geeuwt, dan moet hij zijn gegeeuw zo veel mogelijk onder controle houden, want als iemand van jullie (tijdens het geeuwen) zou zeggen: "Ha", dan zal Satan hem uitlachen." Deel 4:509
  Sterren zijn projectielen die God gebruikt om de duivels te raken.
  "De schepping van de sterren heeft een drievoudig doel: als versiering van de lucht, als projectielen om de duivels mee te raken en als tekens om reizigers mee te leiden."
  Deel 4:420
  ----------------------------------------------- 
  HOOFDSTUK 4
  Het verschil
  1- CHRISTENDOM vs. ISLAM
  Wat zegt het Christendom, over de onderwerpen die in de vorige twee hoofdstukken aan bod kwamen, in vergelijking tot de Islam?
  Hier zijn een aantal voorbeelduitspraken die het Christendom leert:

  Vrouwenrechten

  • Vrouwen zijn gelijk aan mannen. Galaten 3:28
  • Echtgenoten moeten hun vrouwen lief hebben.

  Efeziërs 5:25-29

  • Vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen.

  1 Korinthiërs 11:11

  Seks en huwelijk
  Het onthouden van een seksuele relatie tussen een echtgenoot en zijn vrouw is alleen een korte periode toegestaan, met onderlinge overeenstemming, en met het specifieke doel te bidden.
  1 Korinthiërs 7:5

  Scheiden is niet toegestaan, behalve bij echtbreuk.
  Mattheus 5:32; Mattheus 19:3-5 en 9
  Iedereen die van zijn echtgenote scheidt, behalve voor huwelijksontrouw, en een andere vrouw trouwt pleegt echtbreuk.
  Mattheus 19:9
  Mensenrechten
  Iedereen heeft de vrijheid om het geschenk van redding door Jezus Christus te accepteren of te weigeren.
  Johannes 1:12; Lucas 10:8-10
   
  De Bijbel trekt geen menselijk geslacht voor boven het andere. Galaten 3:28; Kolossenzen 3:11
  De God uit de Bijbel geeft zijn liefde aan alle mensen; Jezus Christus stierf aan het kruis om voor de zonden van de hele wereld te boeten. Johannes 3:16

  Christus beveelt zijn volgelingen om iedereen lief te hebben, ook hun vijanden. Mattheus 5:43-48

  Christenen wordt opgedragen om over niemand te oordelen. Romeinen 14:4

  Democratie
  Het Christendom maakt onderscheid tussen kerk en staat, God en de keizer (Overheid). Lucas 20:25
  Het Christendom is een spirituele godsdienst. Het dwingt geen regels af voor de samenleving. Jezus hield zich bezig met het veranderen van de harten van de mensen. Wanneer de individuen veranderen, verandert de samenleving mee. Johannes 6:63; 10:10

  Het Christendom wil niet regeren, maar het leert ons dat we de leiders en de autoriteiten moeten gehoor-zamen ongeacht hun godsdienst. Titus 3:1; 1Timotheus 2:1-4
   
  Christenen worden opgedragen niemand te beoordel-en of te straffen die hun zienswijze verwerpen.
  1 Petrus 3:9; Lucas 6:37
   
  Eeuwige Veiligheid
  Iedereen kan zeker zijn van zijn eeuwige bestem-ming door zijn geloof in Jezus Christus. 2 Timotheus 1:12
  Gods plan met de mensen is altijd voor hun bestwil.
  Romeinen 8:28
  God roept iedereen op om in Hem te geloven.
  ` Johannes 3:16; Romeinen 10:9-13
  Geen van hen die geloven in Jezus Christus zullen veroor-deeld worden. Romeinen 8:1
  De beloningen van de hemel zijn spirituele beloningen, reine beloningen. Mattheus 22:30; Openbaringen 22:1-5
   
  HOOFDSTUK 5
  IS DE ISLAM EEN LEGITIEM VERVOLG VAN HET CHRISTENDOM?
  De Islam vecht in het Westen voor acceptatie en legitimatie. Moslim activisten voeren een heftige campagne om de Joden en Christenen te overtuigen dat de Islam een hemelse religie is. Zij benadrukken dat de Islam gelooft in Mozes en in Jezus, en dat Mohammed een voortzetting is van de profeten en ook nog het hoogtepunt, hij is het zegel van alle profeten. Zij claimen ook dat over Mohammed werd geprofeteerd in de Bijbel.
  1 - WERD MOHAMMED AANGEKONDIGD IN DE BIJBEL?
  Moslims citeren vele teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe testament om te bewijzen dat Mohammed voorzegd werd in de Bijbel. Hoe dan ook, een duchtig onderzoek van deze bewijsplaatsen tonen aan dat ze niet slaan op Mohammed. Dit zijn bewijsplaatsen die meestal wijzen op Jezus of op de Heilige Geest. Als voorbeeld zijn hier enkele veelgebruikte aanhalingen:

  In het Oude Testament: "Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere verwekken: naar hem zult gij horen;…" "Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal mijne woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken alles wat Ik hem gebieden zal." (Deuteronomium 18:15 en 18).

  Dit zou nooit kunnen slaan op Mohammed, daar hij een afstammeling van Ismaël is, en de Joden beschouwden de afstammelingen van Ismaël nooit als hun broeders. Aan de andere kant past de beschrijving wel bij Jezus, zo ook bij Mozes. Jezus was een Hebreeër, evenals Mozes, terwijl Mohammed dit niet was. Jezus toonde tekenen en wonderen, zoals ook Mozes deed, maar Mohammed niet. Petrus in het Nieuwe Testament, liet er geen twijfel over bestaan dat deze profetie sloeg op Jezus. (Zie Handelingen 3:20-26)
  V.d.V op 17-09-2012 22:40
  In het Nieuwe Testament:
  "Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, dien ik u zal zenden van de Vader, namelijk de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen". (Johannes 15:26)
   
  Moslims beweren dat het Griekse woord dat was vertaald met "de trooster", feitelijk betekent "de geprezene" of "Mahmoud" in het Arabisch, met betrekking op Mohammed. Nu is het waar dat er een woord is gelijk in uitspraak wat "de geprezene" betekent, maar het woord dat in het evangelie gebruikt werd is heel accuraat vertaald met "de Trooster". Dit slaat zonder twijfel op de Heilige Geest. De Heilige Geest is een geest, terwijl Moham-med van vlees is. De Heilige Geest werd gezonden tot de discipelen, maar Mohammed kwam 6 eeuwen na de dood van de discipelen. Er werd gezegd dat de Heilige Geest zou wonen in de discipelen (Joh 14:16) terwijl Mohammed nooit de discipelen heeft gezien. Er werd ook gezegd dat de wereld de Heilige Geest niet "zou kunnen zien", maar de mensen zagen Mohammed wel.
   
  2 - STEMMEN ISLAM EN CHRISTENDOM OVEREEN AAN DE BASIS?
  Moslimactivisten in het Westen gebruiken nog een andere tactiek om een sfeer van acceptatie te creë-ren. Zij benadrukken dat de Islam en Christenheid een heleboel gemeen hebben. Zij halen aan dat de Islam gelooft in: de Bijbel, God, Jezus, de maagd Maria, de profeten, de dag van het oordeel en het paradijs.
   
  Het is een feit dat de verschillen tussen het Christen-dom en de Islam erg diep gaan, en onverzoenlijk zijn. Vanwege het ruimtegebrek kunnen wij hier er slechts een paar opsommen.
  De God van de Bijbel is niet de Allah van de Koran
  Onze God is een liefhebbende Vader, die samen met de Zoon en de Heilige Geest, Een God is.
   
  Voor Moslims is het concept van een Goddelijke "Drie-eenheid" een godslastering.
  "Zij die zeggen dat Allah een van drie is, lasteren Allah…, want er is geen god behalve Een Allah." Surah 5:73 ( Soerat al-ma’ida:73 )
  Allah van de Islam is veranderlijk.
  "Wij trekken onze openbaringen in of zorgen ervoor dat ze vergeten worden, wij vervangen ze door iets beters of iets dat er gelijk aan is, weet U niet dat Allah macht heeft over alle dingen.” Surah 2:106 ( Soerat al-bakara:106 )
  Allah van de Islam is temperamentvol.
  "Als wij dat zo gewild hadden, dan hadden wij zeker ieder ziel de goede weg kunnen wijzen, maar mijn woord zal bewaarheid worden "Ik zal de Hel vullen met Jinns (demonen) en mensen allemaal samen." Surah 32:13
  (Soerat as-sadjda:13 ).

  Allah van de Islam is een bedrieger.
  "Zij zweren samen en smeden plannen, en Allah smeedt ook plannen, maar degene die het best plannen smeedt (bedriegt) is Allah." Surah 8:30 ( Soerat al-anfaal:30 ).

  Allah van de Islam boezemt angst in.
  "Het is Allah, die je zou moeten vrezen, als je gelooft." Surah 9:13 ( Soerat at-tauba:13 ).
  Jezus van de Bijbel
  is niet de
  Isa van de Koran
  De Jezus van de Bijbel is de Zoon van God die gestorven is aan het Kruis om de hele wereld te redden (in de Koran is de naam Jezus: ISA).
   
  Isa is een geschapen menselijk wezen.
  "Voor Allah lijkt ISA op Adam: Hij schiep hem uit stof. Toen zei hij tegen hem: "Wees": en hij was." Surah 3:59 (Soerat aal’imraan:59 ).

  Isa is slechts een apostel.
  "O mensen van het Boek (Christenen) overdrijf niet in jullie religie: noch zeg over Allah iets anders dan de waarheid, Christus ISA de Zoon van Maria was (en niet meer dan dat) slechts een apostel van Allah." Surah 4:171 ( Soerat an-nisaa:171 ).

  Isa werd niet gekruisigd.
  "Dan zeiden zij (opschepperig) "we hebben Christus ISA zoon van Maria, gedood…" maar zij doodden hem niet, noch kruisigden hem." Surah 4:157 (Soerat an-nisaa:157).

  Isa zal naar de aarde terugkeren om het Kruis te vernietigen.
  "Het uur zal niet vastgesteld worden tot de Zoon van Maria (Jezus) tussen jullie neerdaalt als een rechtvaardig heer-ser, hij zal het Kruis breken…" Hadith deel 3:656
  De Heilige Geest in de Bijbel
  is niet
  de engel Gabriël in de Koran
  Volgens de Christenen is de Heilige Geest de derde persoon in de Godheid. Zijn werk is om te troosten, te overtuigen, tot nieuw leven te brengen, te leiden, kracht te geven en om vruchten voort te brengen.
   
  De Heilige Geest in de Islam is een engel.
  "Toen Wij (Allah) onze engel (onze geest), naar (Maria) zonden, toen verscheen hij (Engel Gabriël) voor haar, een man in alle opzichten." Surah 19:17 ( Soerat marjam:17 ).
  "Zeg de Heilige Geest (de Engel Gabriël) heeft de openbaring (de Koran) gebracht van Uw Heer in waarheid.” Surah 16:102 ( Soerat an-nahl:102 ).
  De ethiek van de Bijbel
  is niet gelijk aan
  de Sharia van de Koran
  De ethiek van de Bijbel is gebaseerd op liefde, vergevingsgezindheid, gelijkheid, verdraagzaamheid en keuzevrijheid.
   
  De Islam leert wraakzucht.
  "Als iemand het verbond schendt tegen jou, schendt het op dezelfde manier tegen hem." Surah 2:194 ( Soerat al-bakara:194 ).
  De Islam behandelt mannen en vrouwen niet als gelijke.
  "Voor een man een deel gelijk aan dat van twee vrouwen." Surah 4:11 ( Soerat an-nisaa:11 ).

  De Islam staat toe dat mannen hun vrouwen mogen slaan.
  "Wat betreft die vrouwen, waarvan je vreest dat zij niet trouw zijn en dat zij zich slecht gedragen, waarschuw hen, weiger het bed met hen te delen, geef ze slaag."
  Surah 4:34 ( Soerat an-nisaa:34 ).
  De Islam legt wrede straffen aan hen die iets verkeerds doen.
  "Een dief wordt gestraft door amputatie van de handen." Surah 5:38 ( Soerat al-ma’ida:38 ).
  "Een dronkaard wordt gestraft met 80 zweepslagen." Hadith deel 8:770
  "Iemand die overspel pleegt wordt gestraft met 100 zweepslagen." Surah 24:2 ( Soerat an-noer:2

  Als dat nodig is moet de Islam door middel van geweld worden opgelegd.
  "En blijf tegen ze vechten, totdat er geen opschudding (verleiding) of onderdrukking meer is en rechtvaardigheid en geloof in Allah zal zegevieren (en de religie wordt die van Allah Islam)." Surah 2:193 ( Soerat al-bakara:193 )

  Afvalligheid van de Islam wordt bestraft met de dood.
  "Dood hem die zijn (Islamitische) religie verandert." Hadith deel 9:57
  Redding van de Bijbel
  is niet
  het rechte pad van de Koran
  Redding wordt gegarandeerd door verlossing, ten behoeve van ons, door Jezus Christus aan het Kruis.
   
  De erfzonde bestaat niet in de Islam, dus is er geen behoefte aan het Kruis; Allah, de Almachtige, heeft de hoogste macht om te straffen of te vergeven wie Hij maar wenst, wanneer Hij wenst.
  "Hij (Allah) vergeeft wie Hij wenst, en straft wie Hij wenst, want Allah heeft macht over alle dingen." Surah 2:284 (Soerat al-bakara:284 ).

  In de Islam wissen goede daden de slechte daden uit.
  "Want dingen die goed zijn, verwijderen die slecht zijn." Surah 11:114 (Soerat hoed:114 ).

  De enige zekerheid die een Moslim kan krijgen om naar het Paradijs te gaan, is door te vechten om de Islam te verspreiden (Jihad) en een martelaar te worden tijdens het proces.
  "En als je gedood wordt, of sterft voor Allah, dan is de vergeving en de genade van Allah veel beter dan alles wat zij verzameld zouden kunnen hebben." Surah 3:157 (Soerat aal ‘imraan:157).
  De hemel van de Bijbel
  is niet het
  Paradijs van de Koran

  De genoegens in de hemel in de Bijbel zijn genoegens van de geest, van zuiverheid.

  • Het paradijs van de Islam is de plaats waar een Moslim achterover zal leunen, terwijl hij vlees en heerlijke vruchten eet, uitgelezen wijnen drinkt en seks heeft met mooie vrouwen (en eeuwige jonge, mooie jongens "Wildan of Ghilman", volgens sommige Moslims theo-logen).
   "Wat betreft de rechtvaardigen, zij zullen zich bevinden in tuinen en zullen gelukkig zijn (tegen hen zal gezegd worden):
   Eet en drink, ten uwe voordele en gezondheid, vanwege hun (goede) daden". "Zij zullen achterover leunen (met gemak) op tronen (van waardigheid) gearrangeerd in rangen; en wij zullen verenigen (laten huwen met) met gezellinnen met mooie, grote en stralende ogen". "En wij zullen hen fruit en vlees, alles wat zij begeren, schenken". "Daar zullen zij met elkaar uitwisselen, een kop vrij frivoliteit, vrij van iedere besmetting van ziekte. Om hen heen zullen jonge mannelijke bedienden als goed bewaarde parels hen dienen."
   Surah 52:17, 19, 20 en 22-24 ( Soerat at-toer:17,19,20 en 22-24 ).
  Lieve Christen broeders en zusters
  Onder goed bedoelende Christenen die graag begrepen willen worden, is er momenteel een nieuwe trend: dialoog en bruggen bouwen tussen Christenen en Islamieten. Deze bedoelingen zouden iets goeds kunnen uitwerken, maar jammerlijk in vele gevallen worden zij verkeerd toegepast.
   
  Een beter begrijpen ontstaat wanneer wij proberen zowel de aantrekkelijke kant van de Islam als de lelijk kant te begrijpen.
  Echte dialoog ontstaat wanneer wij naar hen luisteren en wij er op aandringen dat zij naar ons te luisteren. Wanneer een brug ontstaat zal er ook een weg dienen te volgen.
  Ware liefde ontstaat wanneer wij zeggen dat zij fout zitten als wij weten dat zij fout zitten.
   
  Het bericht van de Moslims aan de Christenen in het Westen, dezer dagen is: "Wij hebben veel gemeen, wij zijn gelijkaardig, accepteer ons, luister naar ons."
  Het is een truc, geloof het niet; zij gebruiken het alleen om hun religie te verspreiden. Nadat zij een sterke positie hebben verkregen zal het bericht van de Moslims zijn:
  "Wij hebben niks gemeen met jullie, jullie zijn ongelovige mensen die drie goden aanbidden, en volgen een onbetrouwbare Bijbel.
  Jullie zijn degene die de Islam moeten accepteren of JIZJA (een straf die Christenen en Joden) moeten betalen. Dan zal er een begrijpen zijn voor Moslims en Christenen, geen samenspraken, en geen bruggen…

  Laat u niet door Moslims bedriegen en u doen geloven dat de Islam een wettige uitbreiding van het Christ-endom is. De Bijbel zegt het duidelijk, dat "ten laatste zond Hij (God) zijn zoon (Jezus) tot hen …" (Matteüs 21:37), en dat de Bijbel Gods laatste open-baring is (Openbaring 22:18). Jezus waarschuwde, "Daar zullen valse profeten op-staan… die (als het mogelijk zou zijn) ook de uitverkorenen zouden verleiden. Mattheus 24:24 
   
   DE ISLAM ZONDER SLUIER
  Abdullah Al-Araby
   
  DIT BOEK…
  Dit boek is een poging om de fundamentele leer van de Islam te onthullen. We proberen hier echter niet om een alles insluitende stelling in te nemen over de moslims. Terwijl veel moslims de leer van de Islam, zoals in dit boek beschreven, beoefenen, realiseren we ons dat er ook andere moslims zijn die wellicht verschillende interpretaties hebben en dus niet alles uit deze leer nauwkeurig volgen.
   
  Niets in dit boek is geschreven met de bedoeling om iemand te beledigen. Ons doel is alleen om de waarheid, tegelijk met liefde en menslievendheid te tonen.
   
  De citaten uit de Koran in dit boekje zijn genomen uit de "De Nobel Koran": door Abdullah Yusuf Ali. De Arabische teksten zijn betrouwbaar in zo goed mogelijk vloeiend Nederlands overgezet. Waar wenselijk kan men de vertaling van Fred Leemhuis, en/of die van Prof. Dr. J.H.Kramers raadplegen.
   
  De citaten van de Hadith zijn een vertaling van de betekenissen daarvan naar Sahih Al-Bukhari; Muhammed Moslim Khan, Kazi, Publicatie, Lahoure, 1979.
   
  De citaten uit de Bijbel zijn vertalingen van de King James versie: Thomas Nelson, Nashville 1976.
   
  Alle rechten voorbehouden.
  Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets van dit boek in enige vorm gereproduceerd worden.
   
  VOORWOORD EN DANK
  Eerst willen we de heer Abdullah Al-Araby en de stichting The PEN vs. The Sword bedanken voor dit prachtige boekje : De Islam Onthuld. Dit boekje zal iedereen die de waarheid wil weten de ogen openen, zodat ieder de waarheid -ook als deze hard is -zal kunnen zien.
   
  Dit boekje geeft ideeën over de Islam en niet over Moslims. Wij vragen iedereen die dit boekje leest: HOUD DE KORAN EN DE BIJBEL BIJ DE HAND, om uzelf te kunnen overtuigen dat alles wat hier geschreven staat, waar is en niet anders.
  De waarheid die de meeste Moslims niet kennen omdat zij de Koran niet lezen en/of bestuderen. Zij luisteren alleen naar alles wat er tegen hen gezegd wordt.
  Dit boekje zegt alleen wat er staat in de Koran en de Hadith en om daar zeker van te zijn kunt u het op de waarheid controleren door het zelf op te zoeken in de Koran en de Hadith.
  Als het boekje bijvoorbeeld iets zegt over Soerat al-Bakara, kunt u controleren of het hier precies zo staat zoals in de Koran enz.
  Als u ziet dat wat er in dit boekje staat de waarheid is, geeft u het dan alstublieft aan iedereen die u kent en geef het aan de Imam van de Moskee waar u naar toe gaat, zodat hij het kan lezen en daarover zijn mening kan geven.
  Wij vragen aan God dat dit boekje de reden mag worden dat iedereen die de waarheid over de Islam wil weten, of hij nu Moslim of Christen is, gezegend zal worden. De waarheid over de Islam welke meer dan 1400 jaar verborgen was, zal niet langer verborgen blijven.
  Wij vragen aan God om het werk van onze broeder Abdullah Al-Araby te zegenen, dat zijn pen het middel moge zijn dat veel mensen de waarheid zullen inzien. Dat God ons werk moge zegenen om de mensen in het hele Nederlandse taalgebied op een eerlijke manier tot de waarheid te leiden.
  God zegen u allemaal.
  De vertalers, 2004
  INLEIDING
  De Islam wordt tegenwoordig aan de wereld gepresenteerd in een mooi verpakking.
  Moslimactivisten leggen er de nadruk op dat Islam de "ware" religie is die van zijn volgelingen vraagt te geloven in Allah en in de dag des oordeels, voor te schrijven wat rechtvaardig is, te verbieden wat slecht is, de voorgeschreven gebeden uit te voeren en liefdadigheid te beoefenen Surah 9:71 ( Soerat al-tauba:71).
  Deze basis dogma’s van de islamitische leer klinken zo rechtvaardig, zo goed, dat zij veel mensen hebben getrokken in de schoot van de Islam.
  Er is echter een andere kant aan de Islam die gewoonlijk verborgen gehouden wordt voor nieuwe bekeerlingen.
  Belangrijke levensvragen die deel van de Islam zijn, worden zorgvuldig vermeden, verduisterd of weggelaten als mensen tot dit geloof worden opgeroepen.
  Sommige passages van de koran worden onnauwkeurig vertaald vanuit de oorspronkelijke Arabische tekst met het doel om bekeerlingen te lokken.
  De bedoeling van deze "onthulling" is om het mooie pakje uit te pakken en te onderzoeken wat er in zit, met de bedoeling, enige leerstellingen van de Islam te laten zien, die de "zoekers" onthouden worden, en om de lezer te helpen een realistischer beeld te krijgen van wat het betekent om onder een dergelijke leer te leven.
  Deze studie is zeker niet volledig, het geeft alleen maar voorbeelden.
  Zij die grondiger onderzoek willen doen, kunnen gebruik ma-ken van boeken, die uitgebreider zijn.
  Mijn wens en de reden waarom ik deze artikelen schrijf is, dat de Almachtige God ons allen zal leiden naar waarheid en het eeuwige leven.
   
  Abdullah Al-Araby
   
  V.d.V op 04-10-2012 12:12
  God beware mij een Moslim te zijn !!!
  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl