W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Categorieën
  Welkom
  Allereerst
   
  op deze Pro - Israël site!  
  Leuk dat je de tijd neemt om even langs te komen
   
   
  Laatste artikelen
  Corrie Hollander: hersendood en weer levend
   
  Corrie Knikker-Hollander was hersendood. Haar kinderen en predikant namen in het ziekenhuis afscheid van haar. Haar zoon vertelt: "De predikant loopt naar mijn moeder toe, legt zijn hand op haar schouder en zegt uit goed fatsoen: 'Dag zuster, tot ziens'. Vervolgens slaat mijn moeder de ogen op en begint te praten!"
  Corrie HollanderOp een zaterdag net voor pinksteren kreeg ik bericht dat mijn moeder (78 jaar) met spoed in het zieken-huis opgenomen was. Thuis was zij die middag zo rond een uur of 2 plotseling niet goed geworden.
   
  Mijn familie kom mij niet vinden omdat ik mij bevond op de pinksterconferentie die alle jaren met pinkste-ren wordt gevierd in de polder nabij biddinghuizen. Rond 19.00 uur zag ik mijn zoon lopen op het terrein, rondkijkend naar iemand. Ik begroette hem en was blij dat ik hem zag. Hij vertelde dat ik maar beter mee kon gaan omdat mijn moeder, zijn oma, opgenomen was in het ziekenhuis.
   
  Onderweg naar het ziekenhuis vertelde hij dat oma erg ziek geworden was. Als wij daar aankwamen zou zij waarschijnlijk al zijn overleden. Het leek erop dat zij een herseninfarct had gekregen.
   
  De doktoren hadden haar aan de apparatuur gelegd en geconstateerd dat zij hersendood was. Isala klinieken, locatie sophia te zwolle. Er kwam geen enkele prikkeling meer door, haar ogen reageerden niet meer. Haar onderlichaam was tot aan haar middel al helemaal koud. Haar gezicht begon te veranderen, en we wisten: moeder gaat sterven. Ze had alleen nog een zuurstofslangetje in haar neus, de andere apparatuur was verwijderd omdat dit volgens de doktoren geen zin meer had. Het zou een kwestie zijn van nog een uurtje en dan zou zij overleden zijn.
   
  Ons werd gevraagd welke kleding moeder moest aanhebben als zij zou zijn overleden. Zo rond een uur of acht kwam de predikant van de hervormde gemeente om ons geestelijk bij te staan. Hij pakte zijn bijbel en vroeg of hij een stukje mocht voorlezen uit de bijbel, de lievelingspsalm van mijn moeder was psalm 84:

  Voor de koorleider. Op de Gittit.
  Van de Korachieten. Een psalm
  .

  Hoe liefelijk zijn uw woningen, o HERE der heerscharen!
  Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des HEREN;
  mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God.
  Zelfs vindt de mus een huis,
  en de zwaluw een nest voor zich,
  waar zij haar jongen neerlegt:
  uw altaren, o HERE der heerscharen,
  mijn Koning en mijn God.
  Welzalig zij die in uw huis wonen,
  zij loven U gestadig. sela

  Welzalig de mensen wier sterkte in U is,
  in wier hart de gebaande wegen zijn.
  Als zij trekken door een dal van balsemstruiken,
  maken zij het tot een oord van bronnen;
  ook hult de vroege regen het in zegeningen.
  Zij gaan voort van kracht tot kracht
  en verschijnen voor God in Sion.
  HERE, God der heerscharen, hoor mijn gebed,
  neem het ter ore, o God van Jakob! sela

  O God, ons schild, zie en aanschouw
  het aangezicht van uw gezalfde.
  Want een dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders;
  ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods
  dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.
  Want de HERE God is een zon en schild,
  de HERE geeft genade en ere;
  het goede onthoudt Hij niet aan hen
  die onberispelijk wandelen.
  HERE der heerscharen, welzalig de mens die op U vertrouwt.

  Nadat hij dit had gelezen ging hij samen met ons bidden. Hij droeg mijn moeder op aan God, dankte Hem voor mijn moeder.
   
  Wat ik wel opmerkelijk vond was dat hij zei: God, U bent de gever van het leven. We geven onze zuster in Uw Handen, maar U kunt haar als U dat wilt ook nog terug geven aan ons. De predikant was volledig op de hoogte van hoe het met mijn moeder was, hij wist ook dat zij ging sterven.
   
  Vervolgens hebben we allemaal afscheid van haar genomen, we zeiden: tot ziens! Want als je een kind van God bent weet je dat je elkaar terugziet in de hemel. Want het sterven is voor de christen een door-gang naar het eeuwige leven, dank zij Jezus die Zijn leven gaf voor ons. Natuurlijk waren we erg verdrietig om haar te moeten missen.
   
  Rond 21.30 uur maakte de predikant aanstalten om naar huis te gaan, omdat hij ook niet wist hoelang het zou duren voor dat mijn moeder zou overlijden. Hij gaf ons zijn telefoonnummer zodat we hem altijd konden bellen als mijn moeder zou zijn overleden.
   
  De predikant loopt naar mijn moeder toe, legt zijn hand op haar schouder en zegt uit goed fatsoen: Dag zuster, tot ziens. Vervolgens slaat mijn moeder de ogen op en begint te praten! Haar lichaam wordt weer warm. Het verplegend personeel is helemaal in paniek en roept : "shit, dit kan niet, iemand die hersendood is kan niet weer tot leven komen". De doktoren worden erbij geroepen en zij werd weer aan de apparatuur gelegd en de hersenfuncties waren allemaal weer terug.
   
  Mijn moeder was inmiddels tot grote vreugde van ons weer helemaal bij en begon te vertellen dat ze al in de hemel was geweest. "Het was er zo mooi," verteld ze, "de natuur daar is zo mooi. En er is zoveel vreugde, engelen zingen tot eer van God."
   
  Ze kan het niet goed onder woorden brengen en is erg ontroerd. Ze had de keuze om te blijven of om nog weer terug te gaan naar ons. Ze heeft toen voor ons gekozen. Na een aantal dagen is mijn moeder weer ontslagen uit het ziekenhuis.
   
  Nu ik dit schrijf is het anderhalf jaar later. Ze woont samen met mijn vader in een verzorgingstehuis. Ze gaan alle dagen nog even naar de markt om samen wat boodschapjes te doen en genieten van alle dagen die God hun nog geeft.
   
  Een maand terug moest ik zelf in het ziekenhuis zijn. Het verplegend personeel wist nog van het gebeurde omtrent mijn moeder en vroeg hoe het met haar was. "Leeft ze nog?" vroegen ze. "Met een uurtje komt ze bij me op bezoek," antwoordde ik. Ze konden het haast niet geloven dat zij nog leefde.
   
  Wij hebben een machtig God. Hij is bij machte onein-dig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de glorie. Was dit een bijna-dood-ervaring?
   
  Een christen mag weten dat, als je Jezus kent als je verlosser, de weg naar de hemel vrij is om naar de Vader te gaan. Alleen door Hem. Een andere weg is er niet, hoe mooi sommige bijna-dood-ervaringen ook zijn. Wij hebben een moeder en vader die geloven in Jezus, dus is de weg open voor hen, en ons die ook in Jezus geloven, zodat we mogen weten dat als de tijd aanbreekt om te sterven, wij naar Hem toe mogen gaan. Soms krijg je al een beetje te zien, zoals mijn moeder mocht meemaken.

  Corrie Hollander

  Arie Knikker, 2007

  Naar aanleiding van dit verhaal kun je contact opnemen met Arie Knikker, de zoon van Corrie Knikker-Hollander, door hem een e-mail te sturen.
   
  Lees meer...
  Gij zorgeloze vrouwen, staat op; hoort mijn stem, gij geruste dochters; neigt uw oor tot mijn woord. 10 Een jaar nog en enkele dagen, dan zult gij sidderen, gij gerusten, want het is gedaan met de wijnoogst, de inzameling van het ooft blijft uit.
   
  Jes 32:9-10
   
  Lees meer...

   
  Als Paulus ons in het derde hoofdstuk van de Filip-penzenbrief oproept om zijn navolgers te zijn dan wijst hij ook op "hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt" (vs.17). Dat is dus Gods bedoeling, dat wij behouden worden door het geloof in de Here Jezus en vervolgens "tot erkentenis der waarheid komen" (vgl. 1 Tim.2:3,4). Daardoor leren wij "om de Here waardig te wandelen" en kunnen zodoende ook een voorbeeld zijn voor anderen.

  Dit heeft te maken met geestelijke groei, die niet direct afhankelijk is van onze leeftijd. Ik ken jonge mensen, die zo toegewijd zijn aan de Heer en zodanig opgewassen in de kennis en genade van God, dat zij een voorbeeld zijn voor anderen! Ook Timotheüs werd bemoedigd door zijn geestelijke vader en leer-meester: "Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, en in reinheid" (1 Tim. 4:12).

  Het gaat erom, dat de kennis van Gods Woord ook vertaald wordt in de praktijk van het leven, dat het iets uitwerkt in ons leven, dat ons leven ook inderdaad in overeenstemming is met dat wat we geleerd hebben
  Paulus heeft alle reden om hier op te wijzen, zoals we lezen in vers 18 en 19: "Want velen wandelen - ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende - als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind".

  Het is dus geen overbodige luxe van de apostel om de gelovigen met klem op te roepen zijn navolgers te zijn, want "velen"...! Het zijn niet ´enkelen´, die feitelijk als vijanden van het kruis van Christus wandelen, maar velen! Het kruis bepaalt ons bij de dood van Christus. De gelovigen zijn met Christus gestorven... en opgestaan, opdat zij in "nieuwheid des levens zouden wandelen" (Rom. 6:4). Dat wil zeggen: "niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij" (Gal. 2:20). Niet mijn ik, mijn wil, zit op de troon van mijn leven, maar Christus. In theorie is dat zeker zo, maar is dit ook een dagelijkse realiteit voor ons? Of zijn wij in ons denken (en dus ook in onze wandel) aardsge-zind. Paulus zegt: "Hun einde is het verderf...". Zo'n aardsgezind leven draagt geen enkele vrucht voor de Here God. Alles wat op de akker van het vlees gezaaid wordt, dat verderft (Gal. 6). "Hun God is de buik...": de buik is een type van de oude mens, het stoffelijke, het aardse, e.d. (vgl. Gen. 3:14, Rom. 16:18, Titus 1:12, Openb. 10:9).

  Hun oude mens is dus de autoriteit van hun leven, daardoor laten zij zich regeren. En hoe vroom en religieus zo'n leven ook aangekleed kan zijn, het is eigenlijk een schande voor God! Velen laten zich in de praktijk niet leiden door (het denken van) het Woord, maar door hun eigen gedachten en begeerten. Bijbelstudie vinden ze maar niks, of wordt afgedaan als "te moeilijk". De dingen van de Heer staan niet op de eerste plaats, maar vormen de sluitpost van de agende, etc. Het valt niet altijd direct op, omdat het geheel wordt afgedekt door een vroom sausje! Maar na verloop van tijd prik je er wel doorheen, en voor God is het zonder twijfel openbaar.

  Het zijn best aardige broeders en zusters - daarom zegt Paulus (en wij ook?) het wenende - maar zij beseffen niet, dat ze feitelijk door zo te leven het kruis van Christus verloochenen. In hun denken zijn zij niet gericht op God, maar op zichzelf, met alle gevolgen van dien. En een Gode welgevallige wandel begint met het denken, de gerichtheid op de Heer.

  Wandel

  De ´wandel´ begint in de Bijbel niet bij de voeten, maar bij het denken! In Romeinen 12 lezen wij: "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene" (vs. 2). Het feit, dat wij anders (leren) denken dan de wereld door het onder-wijs van Gods Woord, heeft als uitwerking, dat wij ons anders gaan gedragen. Dit is de (bijbelse) volgorde!

  In Efeziërs 4 schrijft Paulus: "Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand..." (vs. 17 en 18). Ook hier weer wordt de wandel gekoppeld aan het denken.
  Het is zo belangrijk, niet alleen om iets wel of niet te doen, maar ook te weten waarom je iets wel of niet doet. En dat waarom leer je uit Gods Woord. Anders wordt het maar al te gauw een "aangeleerd gebod van mensen".

  Het woord "burgers" (SV "wandel") is de vertaling van het Griekse politeu¬ma, waar ons woord politiek van afkomstig is. Het gaat om het burgerleven en het bestuur ervan. Politiek houdt zich bezig met de inrichting van een samenleving, en hanteert daarbij bepaalde uitgangspunten, normen en waarden. Welnu, onze ´politiek´, onze manier van leven is een hemelse, d.i. gebaseerd op hemelse principes tegen de achtergrond van de hemelse positie, die wij in en met Christus hebben ontvangen. Wij laten ons dus niet leiden door het denken en handelen van deze wereld, maar door Gods Woord. Dat laatste geldt uiteraard voor alle gelovigen in alle tijden. Vandaar dat vele woorden van God op ons (als gelovigen) van toepas-sing zijn, zonder dat ze nu direct over ons handelen.
  Paulus zegt in Filippenzen 2: "Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was..." (vs. 5). Dat is de gezindheid van vernedering en toewijding, over-gave aan (de wil van) God, waarin de liefde van God tot uitdrukking komt. In 1 Johannes 2:6 lezen wij: "Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft". De Here Jezus heeft ons in dat opzicht een volmaakt voorbeeld nagelaten tijdens Zijn leven op aarde.

  Jakobus schrijft in het 3e hoofdstuk van zijn brief over "de wijsheid".
  De wijsheid die niet van boven komt is aards, ongeeste-lijk, duivels (vs. 15). Vervolgens spreekt hij over de wijsheid van boven (vs. 17) en onderscheidt 7 aspecten:

  1. rein
  2. vreedzaam
  3. vriendelijk
  4. gezeggelijk
  (of: bescheiden)
  5. vol van ontferming en goede vruchten
  6. onpartijdig
  7. ongeveinsd

  Al deze dingen zijn op volmaakte wijze vervuld in de Persoon van Christus, de Wijsheid Gods! Zij vormen lering en onderwijs voor ons als kinderen van God voor de (levens)praktijk van alledag.

  Jakobus gebruikt deze kenmerken van de 'wijsheid van boven' om zijn toehoorders in het juiste spoor te zetten: "Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedig-heid" (vs. 13). Met andere woorden: in het leven van de wijze en verstandige man (die zijn huis bouwt op de rots) komen deze dingen tot uitdrukking. Zij zijn de uitwerking van een leven, toegewijd aan de Heer.

  Uiteraard is deze lijst niet compleet. Waar deze dingen aanwezig zijn daar openbaart zich het Gode welgevallige leven.
  Een dergelijke opsomming komen wij ook tegen in de brief van Paulus aan de Galaten, waar hij in het 5e hoofdstuk negen kenmerken van de vrucht (enkel-voud!) van de Geest weergeeft (vers 22).

  Ook in de woorden van de Here Jezus, zoals ze in de Evangeliën zijn opgetekend, vinden wij talloze praktische aanwijzingen over de (ge¬loofs)wandel, waarvan er vele op ons van toepassing zijn.

  In de hemel

  Maar, zoals gezegd, ons hemels burgerschap bepaalt ons in de eerste plaats bij de positie die wij in en door Christus ontvangen hebben. God heeft ons gezegend met "allerlei (beter: alle) geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus" (Efe. 1:3). Hoewel wij het (nog) niet zien of voelen, mogen wij weten, dat we in de hemel zijn, in Christus. God heeft ons die plaats gegeven (Efe. 2:6). En in de toekomst zal God de "overweldigende rijkdom Zijner genade" tonen, d.i. zichtbaar maken. Wat nu in het verborgene een realiteit is, dat wordt in de (nabije) toekomst zichtbaar. Wat een dag zal dat zijn!

  Paulus zegt in Kolossenzen 3, vers 3: "Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God". Wat een heerlijke zekerheid bieden deze woorden ons. Niemand kan aan dat leven komen. Niemand kan het ons afnemen. Het is in God! En dan volgt de belofte: "Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid" (vs. 4). Daar mogen wij op vertrouwen, want God doet Zijn beloften gestand. Dit is het blij vooruitzicht, dat ons streelt. Daarom reden temeer om toch vooral nu reeds te doen wat Paulus zegt: "...zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn" (vs. 1 en 2). Bezig zijn met de dingen, die boven zijn, is eigenlijk bezig zij met ons ware leven.

  En vanuit die heerlijke levensgemeenschap met God zijn wij op de aarde. Lichamelijk gezien ver van de Here in den vreemde - wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen - geestelijk gezien zijn wij nabij Hem, zelfs in Hem en Hij is in ons. En waarom zijn we dan nog hier in dit lichaam op aarde? Niet om onszelf of de wereld te dienen, maar "om de levende en waar-achtige God te dienen" (1 Tess. 1:9), om Hem te verheerlijken, Wiens eigendom wij zijn (vgl. 1 Kor. 6:1¬9). Die hemelse positie heeft dus z'n uitwerking in een hemelse wandel en wekt grote verwachting voor de toekomst!
  Lees meer...
  Wat bezielt u, dat gij mijn volk vertrapt en ellendigen mishandelt? luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen
   
   
  Lees meer...
  De namen van de Tanach‏
   

  Torah = de Wet of de eerste 5 boeken van Mozes  

  Genesis= berasjiet =בְּרֵאשִׁית  

  Exodus= sjeemot= שְׁמוֹת  

   

  Leviticus=Vajiekra =וַיִּקְרָא  

  Numeri=bemidbar=בְּמִדְבַּר  

  Deutoronomie=Devariem =דְּבָרִים  

   

  Profeten; nevi-iem  

  Jozua= Jhosjoea = יְהוֹשֻׁעַ 

  Richteren =Sjofetiem = שׁוֹפְטִים  

  Samuel 1= sjmoeel alef=שְׁמוּאֵל א  

   

  Koningen 1 =melechiem alef = מְלָכִים א 

  Jesaja =Isja jahoe =  יְשַׁעְיָהוּ 

  Jeremia =jerme jahoe = יִרְמְיָהוּ 

  Ezechieel = Jechezkel=יְחֶזְקֵאל  

  Hosea=Hosjea=הוֹשֵׁעַ  

  Joel = Joel= יוֹאֵל 

  Amos=Amos = עָמוֹס  

  Obadjah=Ovadjah=  עֹבַדְיָה 

  Jona=Jona = יוֹנָה  

  Miecha=Miecha =מִיכָה  

  Nachum= Nachoem =נַחוּם  

  Habakuk= Chabakoek=חֲבַקּוּק  

  Zefanja= Tzevanjah=צְפַנְיָה  

  Haggaj=Chagaj= חַגַּי 

  Zacharijah=Zecharjah= זְכַרְיָה 

  Malachie=Malachie=מַלְאָכִי  

   

  Heilige Geschriften = ketoeviem kedosjiem 

  Chronieken=diebreej hajamiem= דִּבְרֵי הַיָּמִים 

  Psalmen=Tehiliem=  תְּהִלִּים 

  Job=Jov=  אִיּוֹב 

  Spreuken=Misjleej= מִשְׁלֵי 

  Ruth=Roet= רוּת 

  Hooglied= Sjier hasjieriem= שִׁיר הַשִּׁירִים 

  Prediker=Kohelet=  קֹהֶלֶת 

  Klaagliederen=eejcha = אֵיכָה 

  Ester=Ester=  אֶסְתֵּר 

  Daniel =Daniel= דָּנִיֵּאל 

  Ezra=Eezra= עֶזְרָא 

  Nehemia= Nechemjah=  נְחֶמְיָה

  Lees meer...
  Waar u Mislukking ziet daar kan de Heer Zijn kracht Openbaren. Ga dus niet tegen God in.

  '… Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.'

  2 Corinthe 12:9
   
  Lees meer...

   
   
  Woord van God voor u

  plaats uw naam op de .......
  Deze woorden zijn gericht specifiek naar je .
  .......,
   
  afleggen alle last en de zonde,
   
  die ons zo licht in de weg staat,
   
  en met volharding
   
  de wedloop lopen, die vóór ons ligt. 
   
   
  Hebreeën 12:1
   
  Lees meer...
  Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen wanneer hij zegt: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk.’ 
   
   
   
  Lees meer...
  Op een dag had mijn vrouw een speciale brief in de brievenbus gekregen die ze had opengedaan zonder mijn medeweten (wat mocht) maar ze was er diep van onder de indruk en liep het huis met bedrukt gelaat in en uit, daar ze wat ongerust was wat ik ervan zou zeggen. Maar toen ik haar teder in de armen nam vroeg ik haar, wat er scheelde, ze kreeg tranen in de ogen en zei "dat ga je niet prettig vinden". Waarop ik haar zei, "schatje wat er ook op ons afkomt, wees niet bevreesd maar Relativeer – en bid! aan alles kan God een mauw aanpassen"
  " Ja dat weet ik wel, maar toch... wel... ik ben op mijn werk ontslagen... En nu met deze crissis? We dreigen zo wel ons huis kwijt te raken?"
  Waarop ik weer zei "En dan lieverd? Het is wel niet onze schuld als dit zou gebeuren? God geeft en God neemt, alles is het Zijne, wij hebben dit slechts in bruikleen. Daarbij lieverd....

   
  'Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen, Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.'

  Psalm 55:22
   
  En nog geen halve dag later werd ons beiden een werk aangeboden waar we samen naartoe konden.
  Jammer genoeg werd ons huis in die crissistijd wel openbaar verkocht, maar ja, ik zei het al... 
  God geeft en God neemt, alles is het Zijne, wij hebben dit slechts in bruikleen.
   
  Lees meer...
  "Als al het andere faalt, zie dan op Gods genade". zei men mij ooit, toen ik een kader voor een poster aan het maken was. Maar ik had op deze woorden geen acht geslagen, en dus deed ik maar verder in eigen kunnen. Resultaat : Kompleet mislukt! (natuurlijk).
  En toen viel mijne 'Euro', ik deed beroep op de Meester timmerman en.... wat was die kader mooi!

  'Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.'

  1 Kronieken 16:34

  Lees meer...
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl